VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şinasi Tekin’e göre, Uygur şiirinin Çin, Küşen, Tohar ve Tibet dillerinde görülmeyen belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
atasözleri
B
hece tekrarları
C
deyimler
D
aliterasyan
E
ikilemeler
Soru 2

Arap edebiyatında şairler arasında daha çok siyasî düşüncelerin öne çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
400-600 yılları
B
661-750 yılları
C
750-1258 yılları
D
1260-1500 yılları
E
1550-1850 yılları
Soru 3

Divanü Lugati’t-Türk üzerine ilk çalışmayı yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Dankoff
B
Cari Brockelmann
C
Besim Atalay
D
Kilisli Rifat Bilge
E
Reşit Rahmeti Arat
Soru 4

Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’da kendi eserinden önce yazıldığını belirttiği yazarı bilinmeyen manzum eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dânişmend-nâme
B
Kıssa-i Yûsuf
C
Salsal-nâme
D
Gazavât-ı Bahr-ı Umman
E
Şeyh San’an Kıssası
Soru 5

Nizâmî’nin Anadolu Selçukluları ve beylikleri döneminde yazıp Mengücek hanedanlığına mensup Fahreddin Behramşâh’a ithaf ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behram-nâme
B
Mahzenü’l-Esrâr
C
Leylâ vü Mecnûn
D
Hüsrev ü Şîrîn
E
Heft-peyker
Soru 6

II. Kılıç Arslan'ın oğlu Berkyaruk Şah’ın yazdığı mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bezm ü Rezm
B
Hûrzâd ve Perî-Nijâd
C
Tabsıratuî-Mübtedî
D
Fütüwet-nâme
E
Ravzatuî-Ukûl
Soru 7

Anadolu sahasının XIV. yüzyılda yazılmış Türkçe en büyük mesnevisi olan eserinde, yalnız Türkçe üzerinde değil, genel dilbilimin alt dallarından biçimbilim içerisinde yer alan konular hakkında da görüşler ileri süren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed-i Dâ’î
B
Yûnus Emre
C
Gülşehrî
D
Ahmedî
E
Âşık Paşa
Soru 8

Karamanoğlu Mehmet Bey’in “şimden girü hiç kimsen kapuda ve divanda... Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler...” şeklindeki divan kararının yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garîb-nâme (Âşık Paşa)
B
Dânişmend-nâme (İbn Alâ)
C
Tevârih-i Âl-i Selçuk (Yazıcızâde Ali)
D
Mantıku’t-Tayr (Gülşehrî)
E
Selçuklu Şeh-nâmesi (Dehhânî)
Soru 9

Mevlânâ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerinde Irak ve Horasan üsluplarının izleri vardır.
B
Eserlerinde Senâî ile Attâr’ı anmış ve onlardan beyitler aktarmıştır.
C
Kullandığı mahlaslardan biri Hâmûş’tur.
D
Şiirlerinde sadece İlahî aşka yer vermiştir.
E
Gazellerini 50’yi aşkın farklı vezinle söylemiştir.
Soru 10

Sultan Veled’in Divanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Divan’da yaklaşık on iki bin yediyüz beyit vardır.
B
Divan’da gazel, terci’ ve rüba’î dışında şiir yoktur.
C
Gazeller kısmında Farsça-Türkçe-Rumca mülemma manzumeler de vardır.
D
Divan’daki Türkçe beyitler Veled Çelebi izbudak tarafından yayımlanmıştır.
E
Divan’da otuza yakın vezin kullanılmıştır.
Soru 11

İlk Osmanlı şeyhülislamı kabul edilen ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin önsözünü Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî adlı risalesiyle Arapça şerh eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemalpaşazâde
B
Molla Güranî
C
Molla Hüsrev
D
Molla Fenârî
E
Zenbilli Ali Efendi
Soru 12

Mevlânâ’nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplardan meydana gelen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesnevî-i Ma’nevî
B
Mektûbât
C
Fîhi Mâ Fîh
D
Mecâlis-i Seb’a
E
Mülemmalar
Soru 13

Harezm ve Harezmce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Harezm kavmi üzerine yapılan araştırmalar Harezmcenin Avesta, Soğd, Yagnob ve Osset dilleri gibi Doğu İran dili olduğunu ortaya çıkarmıştır.
B
Harezm, Doğu Türkistan’ın ortasında önemli bir yerleşim merkezidir.
C
Harezmlilerle ilgili ilk tarihî bilgiler Heredot’a aittir.
D
Kaynaklarda Harezmlilerin yaşadığı ülkenin başkenti Horasmia olarak yer alır.
E
İslam’dan önceki zamanlardan itibaren Harezm bölgesine hakim olanlara “Harezmşah” unvanı verilmiştir.
Soru 14

Mu’inü’l-Mürîd’in bilinen tek nüshasının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursa
B
Londra
C
Leningrad
D
Paris
E
Bakü
Soru 15

Harezm-Altın Ordu sahası eserlerinden Mi’râc-nâme’nin dil, üslup ve işlediği konu bakımından en çok benzediği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukaddimetü’l-Edeb
B
Hibetü’l-Hakâyık
C
Nehcü’l-Ferâdîs
D
Muhabbet-nâme
E
Kısasuî-Enbiyâ
Soru 16

Mukaddimetü’l-Edeb ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserin yazılış tarihi hiçbir nüshasında kayıtlı değildir.
B
Farsça, Moğolca, Çağatayca gibi dillere satır altı tercümesi yapılmıştır.
C
Alfabetik sırada olmayan sözlük beş bölümdür.
D
Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlüktür.
E
Fiil çekimi bölümü eserin %’ünü oluşturur.
Soru 17

Senün yüzün güneşdür yoksa aydur
Cânum aldı gözün dakı ne aydur
Yukarıdaki beytin ikinci mısra'ında bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isti'âre
B
Teşbih
C
Irsâl-i mesel
D
Mübalağa
E
Telmih
Soru 18


Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün
B
mef ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
C
mefûlü mefâ’îlün mef ûlü mefâ’îlün
D
mefûlü fâ’ilâtün mefûlü fâ’ilâtün
E
müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün
Soru 19


Yukarıdaki beytin kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
mü’esses
B
mukayyed
C
mürdef
D
müreddef
E
mücerred
Soru 20


Yukarıdaki beyitte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
nefis terbiyesi
B
ölüm
C
evliliğin anlamı
D
bilginin önemi
E
yaşama sevinci
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x