VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kül Tigin Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
4 metre yüksekliğinde mermer bir taşa yazılmıştır.
B
Yazıtın geniş yüzünde 40, dar yüzlerinde 13’er satır yazı vardır.
C
Yazıtın bir yüzü Türkçe, diğer üç yüzü Çincedir.
D
Yazıtın kaplumbağa şeklindeki altlığı, uzun ömrü simgeler.
E
Çin’de de şekil olarak Kül Tigin yazıtına benzer yazıtlar vardır.
Soru 2

Türklerden kalan ikinci kayıt olup günümüzde Moğolistan’da koruma altına alınan “Bugut Yazıtı”nın dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Hintçe-Soğdca
B
Çince-Hintçe
C
Çince-Soğdca
D
Farsça-Çince
E
Çince-Arapça
Soru 3

Orhun yazıtlarını ve runik harfli diğer yazıtları Türkiye’de ikinci kez bir bütün olarak yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muharrem Ergin
B
Talat Tekin
C
NecibAsım
D
Reşit Rahmeti Arat
E
Hüseyin Namık Orkun
Soru 4

Hristiyan Uygurlardan kalan metinlerin yazıldığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çin ve Süryani alfabeleri
B
Soğd kökenli Uygur ve Süryani alfabeleri
C
Süryani ve Arap alfabeleri
D
Soğd ve Arap alfabeleri
E
Pers ve Soğd alfabeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Budist edebiyatına ait metinlerin yer aldığı bir kitap külliyatıdır?

A
Vyâkarana
B
Udana
C
Tripitaka
D
Upadesa
E
Jataka
Soru 6

Uygur edebiyatında “bir öğrencinin ustasına sorduğu sorular ile ustanın öğrencisine bir öykü aracılığı ile verdiği cevaplardan oluşan” anlatılara ne ad verilir?

A
Vinaya
B
Sutra
C
Abhidharma
D
Tantra
E
Çatik
Soru 7

Yenisey yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sibirya’nın kuzey ve doğusunda yer alan sayıları 200’e yaklaşan çeşitli yazıtlardan oluşur.
B
Moğolistan'ın güneyinde bulunan 300'den fazla kısa yazıttan oluşur.
C
Hem Sibirya’da hem de Moğolistan’da bulunan 500’den fazla irili ufaklı yazıttan oluşur.
D
Üslup ve imla açısından Moğolistan'daki yazıtlardan farklıdır.
E
Üslup ve imla açısından Moğolistan’daki yazıtlarla koşutluk gösterir.
Soru 8

Arap edebiyatında recez nazım şeklini, planı kaside şeklinde, uzun şiirler haline getiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-iclî
B
el-Busûrî
C
el-Hillî
D
Halîl İbn Ahmed
E
en-Nuveyrî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Arap edebiyatının Abbâsî ve Endülüs Emevîleri döneminin tanınmış nesir yazarlarından biridir?

A
İbn Hazm
B
el-Ahtal
C
İbn Zeydûn
D
ibnAbdûn
E
Ka’b bin Züheyr
Soru 10

Ebu Bekr el-Harezmî’nin Resâ’il isimli eseri, Arap edebiyatında aşağıdaki hangi türün en tanınmış örneğidir?

A
Megâzî
B
Muhâzarât
C
Siyer
D
Makâme
E
Mürâselât
Soru 11

Hâfız Divam’m mensur olarak Türkçeye ilk kez çeviren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Ali Yücel
B
Ali Nihat Tarlan
C
Abdülbaki Gölpınarlı
D
Agah Sırrı Levend
E
Mehmet Kanar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mu’allaka şairlerinden biri değildir?

A
Züheyr
B
Lebîd bin Rebî’a
C
İmru’u’l-Kays
D
el-Hansa
E
el-A’şâ
Soru 13

Nizâmî’nin Sasani hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un av eğlenceleri ve evlilik hayatını konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeref-nâme
B
Mahzenü’l-Esrâr
C
iskender-nâme
D
ikbâl-nâme
E
Heft Günbed
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Fars edebiyatında görülen geçiş dönemi üsluplarından biri değildir?

A
Mekteb-i Vukû’
B
Sebk-i Horasanî
C
Selçuklu Üslubu
D
Azerbaycan Üslubu
E
Sebk-i Türkistanî
Soru 15

Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserde dört soyut kavram kişileştirilerek anlatılmıştır.
B
Eserin bilinen dört nüshası vardır.
C
Türk edebiyatında tevhid ve münâcât türünün ilk örnekleri bu eserde yer alır.
D
Akla ve bilgiye önem vermesi açısından Âşık Paşa’ya tesir etmiştir.
E
fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl vezniyle yazılmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kur’an Tercümelerinden biri değildir?

A
İstanbul-Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunan Kur'an nüshası
B
Manchester-John Rylands Kitaplığı'nda bulunana Kur'an nüshası
C
istanbul-TİEM 73’te kayıtlı Kur'an nüshası
D
Orta Asya Tefsiri (Anonim Tefsir)
E
Taşkent-Bilimler Akademisi'nde bulunan Kur'an nüshası
Soru 17

Divanü Lugati’t-Türk’ü ilk defa Türkçeye çeviren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Agop Dilaçar
B
Reşit Rahmeti Arat
C
Talat Tekin
D
Kilisli Rıfat Bilge
E
Besim Atalay
Soru 18

Atebetü’l-Hakâyık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seyit Ali (Uzunköprü) nüshası Arap harfli olup oldukça eksiktir.
B
Eserin bir nüshası Arap alfabesiyle, diğer nüshaları Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
C
On dört bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir dörtlük vardır.
D
Eser aruzun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl vezniyle yazılmıştır
E
Eserin en iyi ve en eski nüshası Semerkand nüshasıdır.
Soru 19

Karahanlı Türkçesine ait, işlediği konular bakımından benzerlik gösteren eserler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Divanü Lugati’t-Türk, Atebetü’l-Hakâyık
B
Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk
C
Divanü Lugati’t-Türk, Kur’an Tercümeleri
D
Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakâyık
E
Atebetü’l-Hakâyık, Kur’an Tercümeleri
Soru 20

Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukaddimetü’l-Edeb
B
Atebetü’l-Hakâyık
C
Divanü Lugati’t-Türk
D
Nehcü’l-Ferâdis
E
Kutadgu Bilig
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x