VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diğerlerine göre daha kısa olan Türk yazıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terhin Yazıtı
B
Tes Yazıtı
C
Küli Çör Yazıtı
D
Suci Yazıtı
E
Ongi Yazıtı
Soru 2

'Kutadgu Bilig' üzerine yapılan çalışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eseri İngilizceye Agop Dilaçar çevirmiştir.
B
ilk Türkçe metin yayını Reşit Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır.
C
Kutadgu Bilig’in dizini Reşit Rahmeti Arat’ın ölümünden sonra yayımlanmıştır.
D
Fergana nüshasını Zeki Velidi Togan bularak bir makale yayımlamıştır.
E
Eserin tıpkıbasımları Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştır.
Soru 3

Tutmacı, 'Gül ü Hüsrev' isimli eserini aşağıdaki eserlerden hangisini kısaltarak Türkçeye çevirmiştir?

A
Bahâristân
B
Pend-nâme
C
Hüsrev ü Şîrîn
D
Bostan
E
Hüsrev-nâme
Soru 4

Batılı dil bilginlerinin ancak XVIII-XIX. yüzyıllarda üzerinde durdukları “dilin oluşumu/ortaya çıkışı” konularını onlardan dört beş yüzyıl önce dile getiren Türk şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Âşık Paşa
C
Hoca Dehhânî
D
Yusuf Has Hacip
E
Kaşgarlı Mahmut
Soru 5

Mevlânâ’nın vaazlarının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana getirilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecâlis-i Seb’a
B
Fîhi Mâ Fih
C
Makâlât
D
Mesnevî-i Ma’nevî
E
Maârif
Soru 6

Anadolu’da hacca dair yazılan ilk Türkçe mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felek-nâme
B
Çarh-nâme
C
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerife
D
Risâletü’n-Nushiyye
E
Garip-nâme
Soru 7

“Anadolu’da Türkçenin önderleri arasında yer alan şair, ilk eseri olan Felek-nâme’yi Farsça yazmıştır. Mantıku’t-Tayr’ı ve diğer eserlerini ise Türkçe kaleme almıştır.”
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Yûnus Emre
C
Âşık Paşa
D
Ahmed-i Dâ’î
E
Gülşehrî
Soru 8

'Hûrzâd ve Perî-Nijâd' isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Süleyman Şah
B
I. izzeddin Keykavus
C
Berkyaruk Şah
D
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E
I. Alaaddin Keykubad
Soru 9

Sultan Veled’in Türkçe şiirlerinin yer aldığı eserler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Divan - İntihâ-nâme -Ma’ârif
B
İbtidâ-nâme - Rebâb-nâme - İntihâ-nâme
C
Divan - İbtidâ-nâme - Ma’ârif
D
Divan - Rebâb-nâme - Ma’ârif
E
Divan - İbtidâ-nâme - Rebâb-nâme
Soru 10

Mevlânâ'nın hayatında önemli bir yeri olan Şems-i Tebrîzî ile Konya’da ilk karşılaşması ne zaman olmuştur?

A
1244
B
1254
C
1264
D
1274
E
1284
Soru 11

Fuat Köprülü’nün, 'Anadolu’da XIII. yüzyılda yazılan ilk Türkçe eser' olarak kabul ettiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risâletü’n-Nushiyye
B
Makâlât
C
Behçetü’l-Hadâik
D
Çarh-nâme
E
Selçuklu Şeh-nâmesi
Soru 12


Yukarıdaki beytin birinci mısraında bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Terdid
B
Teşbih
C
Telmih
D
Tezat
E
Ta’riz
Soru 13


Yukarıdaki beyit aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Sultan Veled
B
Yunus Emre
C
Hoca Dehhânî
D
Ahmed Fakih
E
Ahmedî
Soru 14

Altın Ordu sahasında yazılan ilk edebî eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhababbet-nâme
B
Nehcü’l-Ferâdîs
C
Hüsrev ü Şîrîn
D
Kısasü’l-Enbiyâ
E
Mukaddimetü'l-Edeb
Soru 15


Yukarıdaki beytin kafiyesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Mürdef
B
Mü’esses
C
Mukayyed
D
Mücerred
E
Müreddef
Soru 16


Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’lün
B
fâ’ilâtün mefâ’îlün fa’lün
C
fe’ilâtün fe’ilâtün fa’lün
D
mef’ûlü mefâ’îlün fa’lün
E
mefâ'îlün mefâ'îlün fe'ûlün
Soru 17

“Harezm Türkçesi” terimini ilk kez kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rabgûzî
B
Zemahşerî
C
Kerderli Mahmud
D
Ali Şir Nevâî
E
Hüseyn Harezmî
Soru 18

Gerek dil ve üslup gerekse işlediği konu açısından Nehcü’l-Feradis’e benzeyen anonim bir eserdir. Eserin Uygur harfleri ile yazılmış tek nüshası Paris Bibliotheque Nationale’de bulunmaktadır. Bu nüsha, Malik Bahşı tarafından 840/1436’da Herat’ta istinsah edilmiştir. Eserin Fransızca tercümesi ile beraber Arap harfleriyle yazılan metni A. Pavet de Courtille tarafından yayımlanmıştır. Arap harfleriyle Çağataycaya tercüme edilmiş nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.
Yukarıda sözü edilen Harezm-Altınordu sahası eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhabbet-nâme
B
Kısasu’l-Enbiyâ
C
Mi’râc-nâme
D
Cumcuma-nâme
E
Hibetü’l-Hakâyık
Soru 19

Süleyman Çelebi’nin 'Vesiletü’n-Necât'ına kaynaklık eden Harezm Türkçesi ile yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dâsitân-ı Cumcuma
B
Mu’inü’l-Mürîd
C
Mukaddimetü’l-Edeb
D
Muhabet-nâme
E
Kısasu’l-Enbiyâ
Soru 20

Cemâl-i sûreti Leylî güle mi virdi Mecnûn'dur Ki bülbül göge irürdi bu dem derdinden efgânı
Yukarıdaki beytin ikinci mısraında bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Teşbîh
B
Isti'âre
C
Telmîh
D
Tevriye
E
Tecâhül-i ârif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x