VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arap şiirinin en güzel örneklerinin toplandığı “el-Hamase”nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibnAbdûn
B
el-Ahtal
C
ibn Zeydûn
D
Ebû Temmâm
E
Ka’b bin Züheyr
Soru 2

A. V. Gabain’e göre, aşağıdakilerden hangisi Budist Uygur Edebiyatına ait metinlerden biri değildir?

A
Sûtralar
B
Anlatılar, Masallar
C
Uygur Hukuk Belgeleri
D
Tövbe Duaları
E
Büyü Metinleri
Soru 3

Arap edebiyatının en meşhur hanım sahabe şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Hansâ
B
Lebîd bin Rebî’a
C
Rabiatü’l-Adeviyye
D
Vellade bint Müstekfi
E
el-A’şâ
Soru 4

Hece ölçüsü ile yazılmış manzumelerin yer aldığı Karahanlı dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kur’an Tercümesi (Rylands nüshası)
B
Kutadgu Bilig
C
Atebetü’l-Hakâyık
D
Divanü Lugati’t-Türk
E
Müellifi Meçhul Kuran Tefsiri
Soru 5

Nizâmî’nin, Sâsâni hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un av eğlenceleri ve evlilik hayatını konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskender-nâme
B
Heft Peyker
C
ikbâl-nâme
D
Mahzenü’l-Esrâr
E
Şeref-nâme
Soru 6

Türklerden kalan en eski ikinci kayıt olan Bugut Yazıtı, bugün hangi ülke sınırları içinde yer alır?

A
Kırgızistan
B
Tataristan
C
Türkmenistan
D
Özbekistan
E
Moğolistan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fars edebiyatında görülen geçiş dönemi üsluplarından biri değildir?

A
Hint Üslubu
B
Mekteb-i Vukû’
C
Sebk-i Türkistanî
D
Azerbaycan Üslubu
E
Sebk-i Horasanî
Soru 8

Runik harfli eski Türk yazısıyla yazılan Irk Bitig, nerede bulunmuş ve hangi ülkeye götürülmüştür?

A
Moğolistan’da bulunmuş, Çin’e götürülmüştür.
B
Dağlık Altay bölgesinde bulunmuş, Rusya’ya götürülmüştür.
C
ipek Yolu bölgesinde bulunmuş, İngiltere’ye götürülmüştür.
D
Tuva bölgesinde bulunmuş, Macaristan’a götürülmüştür.
E
Yenisey bölgesinde bulunmuş, Almanya’ya götürülmüştür.
Soru 9

Çin kaynaklarında yer alan Türklere ait bilinen en eski edebî verim olan “süke talıkan/bokukgı tutan” şeklindeki kısa beyit aşağıdaki yazılardan hangisi ile yazılmıştır?

A
Sogd
B
Uygur
C
Çin
D
Hint
E
Göktürk
Soru 10

Orhon Yazıtları'nı Türkiye’de Thomsen’in yayınını esas alarak ilk kez yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muharrem Ergin
B
Hüseyin Namık Orkun
C
Talat Tekin
D
Reşit Rahmeti Arat
E
Necib Asım
Soru 11

'Divanü Lügati’t-Türk'teki söz varlığını ilk defa inceleyen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
James Kelly
B
Cari Brockelmann
C
Reşit Rahmeti Arat
D
Robert Dankoff
E
Agop Dilaçar
Soru 12

Bugün Tuva, Hakasya ve Dağlık Altay bölgelerinde bulunan Türk yazıtlarına genel olarak ne ad verilir?

A
Tes Yazıtları
B
İhe-Hüşötü Yazıtları
C
Moyun Çor Yazıtları
D
Yenisey Yazıtları
E
Talaş Yazıtları
Soru 13

Arap edebiyatında müczedic şiir veya müzdevice adı verilen mesnevi nazım şeklinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
urcûze
B
muvaşşah
C
zecel
D
recez
E
dübeyt
Soru 14

Kilisli Rıfat Bilge'nin, “dağınık olan sayfalarını düzenleyip tıpkıbasımı yapılan metindeki Arapçayı normal duruma getirdiği” eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
B
Divanü Lugati’t-Türk
C
Mukaddimetü’l-Edeb
D
Nehcü’l-Ferâdis
E
Atebetü’l-Hakâyık
Soru 15

Arap edebiyatında bilinen en eski “tabakât” yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Kindî
B
ibn Reşik
C
Sekkâkî
D
Dâvûdü’z-Zehrî
E
Kâtibü’l-Vâkidî
Soru 16

“Kutadgu Bilig” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akla ve bilgiye önem vermesi açısından Âşık Paşa’ya tesir etmiştir.
B
Türk edebiyatında tevhid ve münâcât türünün ilk örnekleri bu eserde yer alır.
C
Eserde dört soyut kavram kişileştirilerek anlatılmıştır.
D
'fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl' vezniyle yazılmıştır.
E
Eserin bilinen iki nüshası vardır.
Soru 17

Karahanlı Türkçesi ile yazılmış Kur’an Tercümeleri içinde en eskisi olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuran Tercümesi, TİEM, No:73’te kayıtlı eser
B
Manchester-John Rylands nüshası
C
Fergana’da bulunan Müellifi Meçhul Kuran Tefsiri
D
Orta Asya Tefsiri
E
Taşkent-Bilimler Akademisi nüshası
Soru 18

Atebetü’l-Hakâyık’ın asıl metin kısmının uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
aabb/ccbb/eeff
B
aaba/ccdc/eefe
C
aaxa/ccxa/ddxa
D
abab/abab/abab
E
aacb/aacb/aacb
Soru 19

Göktürklerden kalan yazıtlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kül Tigin Yazıtı 76 satır, Bilge Kağan Yazıtı 80 satır, Tunyukuk Yazıtı 72 satırdan oluşur.
B
Bilge Kağan yazıtı içerik olarak Kül Tigin yazıtına benzemez.
C
Kül Tigin yazıtının bir yüzü Çince, diğer üç yüzü Türkçe yazılmıştır.
D
Tunyukuk Yazıtı 4 ayrı taştan oluşur.
E
Bilge Kağan yazıtında bulunan Çince yazılar, diğer yazıtlara göre çok iyi korunmuştur.
Soru 20

“Lisanü’l-Gayb” adı da verilen ve uzun süre fal kitabı olarak kullanılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülistan
B
Tuhfetü’l-Ahrâr
C
Heft Evreng
D
Hafız Divanı
E
Bostan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x