VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Batılı dil bilginlerinin ancak XVIII-XIX. yüzyıllarda üzerinde durdukları “dilin oluşumu/ortaya çıkışı” konularını onlardan dört beş yüzyıl önce dile getiren Türk şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Dehhânî
B
Yusuf Has Hacip
C
Kaşgarlı Mahmut
D
Yunus Emre
E
Âşık Paşa
Soru 2

“Atebetü’l-Hakâyık”ın vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
B
fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ûlün
C
fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
D
fe'ûlün fe'ûlün fe'ûlün fe'ûlün
E
fe'ûlün fe'ûlün fe'ûlün fe'ûl
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “sutralar”ın özelliklerinden biri değildir?

A
Buda’ya saygı ile başlamaları
B
Budist külliyatının en yaygın kitapları olmaları
C
Uygurcada “sudur” sözcüğüyle karşılanmaları
D
Budist dinî metinleri olmaları
E
Eski Türk yazıtlarıyla aynı söyleyişe sahip olmaları
Soru 4

“Kutadgu Bilig”de adaleti temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odgurmış
B
Ay Toldı
C
Kün Togdı
D
Ögdülmüş
E
Kumaru
Soru 5

Eski Türk Yazıtları’nı ilk olarak 1894’te Almanca çevirisi ile birlikte yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
P. Zieme
B
W. Radloff
C
C. Brockelmann
D
W. Thomsen
E
A. V. Gabain
Soru 6

Uygurlar döneminde kaleme alınan Türkçe ilk astronomi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tantra
B
İnsadi-Sutra
C
Irk Bitig
D
Yitikensudur
E
Altun Yaruk
Soru 7

“Kutadgu Bilig”in edebî özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
içerisinde aruzun iki farklı kalıbının kullanılması
B
Halkın konuştuğu dil ile yazılması
C
Türk edebiyatının ilk kasidesine bu eserde rastlanması
D
ilk tevhid ve münacat örneklerine bu eserde rastlanması
E
Halk şiirinin ilk örneklerinin yer alması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk Yazıtları’nın edebî değerini gösteren unsurlardan biri değildir?

A
Atasözleri
B
Devrik cümle yapısı
C
ikilemeler
D
Deyimler
E
Edebî sanatlar
Soru 9

Sultan İzzeddîn Keykâvûs için kaleme alınan manzum Kelîle ve Dimnenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâni’î Ahmed b. Mahmûd et-Tûsî
B
Kutbeddîn eş-Şirâzî
C
Muhammed b. el-Hüseyn el-Mu’înî
D
Kerîmeddîn Mahmûd Aksarâyî
E
Ebû Bekr b. ez-Zekî
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi ile yazılmış Kur’an tercümeleri ile ilgili çalışma yapan araştırmacılardan biri değildir?

A
Abdullah Kök
B
Suat Ünlü
C
Agop Dilaçar
D
Halil İbrahim Usta
E
Aysu Ata
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Behçetü’l-Hadâyık fi Mev’izeti’l-Halâyık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A
Baştan sona kadar mensur olarak kaleme alınması
B
On üçüncü asrın son çeyreğinde tamamlanması
C
Kayseri’ye bağlı Yeşilhisar’da yazılması
D
Eserin hem Doğu Türkçesi hem Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini barındırması
E
Eserin yazımının 16 yıl sürmesi
Soru 12

Şahım medhi birle bezeyin kitâb
Okıglı kişining sevinsin canı
Atabetü’l-Hakâyık’ta yer alan yukarıdaki beytin dil içi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okuyan kişinin canı sevinecek diye kitapta şahımı övdüm, övgüyle süsledim.
B
Şah bu kitabı süsleyerek yazdı, okuyan kişi buna çok sevindi, mutlu oldu.
C
Şah övgüsü ile bu kitabı süsledim, okuyan kişinin canı sevindi.
D
Okuyan kişinin canı sevinsin diye bu kitab(ı) şahımın övgüsü ile süsleyeyim.
E
Okuyan kişinin canı sevinecek, şah övgüsüyle kitap yazılacak.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları zamanında “melikü’ş-şu’arâ” unvanı ile anılmış şairlerden biridir?

A
Genceli Nizamî
B
İbn Bîbî
C
Muhiddîn Ebuî-Fezâil
D
Necmeddîn Dâye
E
Sadreddîn Konevî
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Gülşehrî’nin kaleme aldığı Farsça bir eserdir?

A
Felek-nâme
B
Mantıku’t-Tayr
C
Risâletü’n-Nushiyye
D
Enîsüî-Kulûb
E
Mahzenü’l-Esrâr
Soru 15

Tibetçede “Bilge ve Aptal” olarak bilinen masalın bir bölümü Uygurcada hangi isimle kaleme alınmıştır?

A
Kutadgu Bilig
B
Kalyanamkara ve Papamkara
C
Kelile ve Dimne
D
Sekiz Yükmek
E
Irk Bitig
Soru 16

1223 yılında yazımı Sivas’ta tamamlanan 'Mirsâdü’l-İbâd' adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Dehhânî
B
Azîz b. Erdeşîr-i Esterâbâdî
C
Sühreverdî-i Maktûl
D
Necmeddîn Dâye
E
Sadreddîn Konevî
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tunyukuk Yazıtı’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Toplam 62 satırdan oluşması
B
Vezir Tonyukuk adına dikilmiş olması
C
içerik olarak Kül Tigin Yazıtı’na benzemesi
D
iki ayrı taştan oluşması
E
Tahminen 8. yüzyılın ilk çeyreğinde dikilmiş olması
Soru 18

Çin kaynaklarında Türk sözünün yer alış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tukyu
B
Jie
C
Asena
D
Elteriş
E
Çatık
Soru 19

Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm süren İslâmî ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göktürkler
B
Uygurlar
C
Büyük Selçuklular
D
Karahanlılar
E
Gazneliler
Soru 20

“Divanü Lügati’t-Türk” ile ilgili ilk çalışmayı yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Dankoff
B
Kilisli Rifat Bilge
C
Cari Brockelmann
D
Besim Atalay
E
James Kelly
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x