VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Muhammed b. el-Hüseyn el-Mu'inî'nin Kur'ân'ın anlaşılmasını kolaylaştırmak için hazırladığı sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşâirü'n-nezâ'ir
B
İntihâ-nâme
C
Nüzhetü'l-mecâlis
D
Uşşâk-nâme
E
Kaside-i Rûhiye
Soru 2

Atebetü'l-Hakâyık adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil özelliklerinden hareketle XIV. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir.
B
Eserin düzenlenmiş dört nüshası vardır.
C
Eserin Abdürrezzak Bahşı tarafından düzenlenen nüshası Uygur ve Arap harfleriyle yazılmıştır.
D
Eserin Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan nüshası Arap harflidir.
E
Aruzun feûlün feûlün feûlün feûl vezni ile yazılmıştır.
Soru 3

Anadolu sahası Türk edebiyatında yazılan ilk Türkçe mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
B
Çarh-nâme
C
Risâletü’n-nushiyye
D
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe
E
Mesnevî
Soru 4

Ravendî'nin 1203'te başlayıp 1206'da tamamlayıp Gıyaseddin Keyhüsrev'e ithaf ettiği, Büyük Selçuklular ile İsfahan Selçukluları konu edinen tarihî bir esedir. Fars nesrinin en güzel örneklerinden biri olan eser, hem sahip olduğu akıcılık hem de birçok tarihî, kültürel ve sosyal olaydan bahsetmesinden dolayı, VII/XIII. asrın en önemli kitaplarındandır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüzhetü'l-mecâlis
B
İntihâ-nâme
C
Râhatu's-sudûr ve Âyetü's-sürûr
D
Uşşâk-nâme
E
Kaside-i Rûhiye
Soru 5

Arapça öğretmek amacıyla, Arapça kelime ve kısa cümleler esas alınarak, satır aralarına Türkçe, Farsça ve Moğolca anlamları ile yazılmış bir sözlüktür. Zemahşerî tarafından 1127-1144 yılları arasında yazılmış olan sözlük, Divânu Lugâti’t-Türk adlı eserden sonra tarihsel Türk dilinin ikinci büyük sözlüğüdür.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsrev ü Şirin
B
Nehcü’l-Ferâdis
C
Kısâsü’l-Enbiyâ
D
Muhabbet-nâme
E
Mukaddimetü’l-Edeb
Soru 6

Harezm ve Altın Ordu sahasında yazılmış metinleri Çağatay Türkçesinin erken dönem metinleri arasında değerlendiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aleksandr Samoyloviç
B
Fuat Köprülü
C
Ahmet Caferoğlu
D
Janos Eckmann
E
Abdülkadir inan
Soru 7

Çin yıllıklarında MS 329'da geçen bir olay ile ilgili verilen beyit, Türk dilinin hangi dönemine aittir?

A
Harezmler
B
Köktürkler
C
Uygurlar
D
Hunlar
E
Kıpçaklar
Soru 8

Uygur harfli nüshası da bulunan Harezm-Altın Ordu Türkçesi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhabbet-nâme
B
Mukaddimetü’l-Edeb
C
Muinü'l-Mürîd
D
Kısâsü’l-Enbiyâ
E
Nehcü’l-Ferâdis
Soru 9

Bögü Kağan'ın Maniheizm'i kabul etmesine yol açan Mani rahiplerinin telkinlerinin anlatıldığı Türk runik harfli yazıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoyr
B
İhe-Aşete
C
İhe-Nur
D
Ongin
E
Karabalgasun
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında dil bilincine sahip olarak Türkçe eser veren şairlerden biri değildir?

A
Ahmedî
B
Tursun Fakih
C
Şeyyad Hamza
D
Yunus Emre
E
Âşık Paşa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Hanefî ve Sünnî mezhebini benimseyip ona bağlanmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Milleti oluşturan ve ona millî şahsiyet veren değerlere hoşgörüyle yaklaşması
B
İç tutarlığa önem veren aklîleşme sürecine sahip olması
C
İçtimaî ve siyasî gerçekleri dikkate alarak oluşturduğu hayat görüşü
D
Gaza ve cihat anlayışının Türklerin savaşçı toplum yapısına uygun olması
E
İnsan hak ve özgürlükleri konusunda evrensel hüviyete sahip bir duyarlığa sahip olması
Soru 12

Firdevsî'nin İranlIların Müslüman olmadan önceki bin yıllık tarihini anlatan manzum eseridir. Fars edebiyatında, kahramanlık şiir tarzını zirveye çıkarmıştır. Mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve Sultan Mahmud'a sunulmuştur. Yaklaşık 60 bin beyitten oluşan ve ilk menkıbevî hükümdar olan Keyumers'den başlayıp son Sasani hükümdari III. Yezdicert'e kadar 50 hükümdarın hayat ve savaşlarını ihtiva etmektedir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vâmık u Azrâ
B
Şâh-nâme
C
Hadîkatu'l-hakîka
D
Vîs ü Râmîn
E
Pend-nâme
Soru 13

I. Müritlerine seyr u sülük adabını öğretmek amacıyla oluşturduğu eseri Mesnevî’dir.
II. Şiirlerini Arapça-Türkçe yazmayı tercih etmiştir.
III. Bazı gazelleri musammat gazel örnekleri olarak karşımıza çıkar.
IV. Ünlü şairlerden Flakim Senaî ve Feridüddin Attar, eserlerinde Mevlânâ’dan övgüyle bahsetmiştir.
V. Dîvân-ı Kebîr adlı eseri Abdülbaki Gölpınarlı ve Mithat Bahari tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Mevlânâ ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, III ve V
C
I, IV ve V
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 14

Mevlânâ’nın Mesnevîsine yapılan tercüme veya şerhler içerisinde aşağıdakilerden hangisi Türkçe değildir?

A
Şem’î’nin şerhi
B
Sûdî’nin şerhi
C
Nahîfî’nin tercümesi
D
Şakir Mehmed’in tercümesi
E
Sürûrî’nin şerhi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hastanelere verilen isimlerden biri değildir?

A
Dârü’l-âfiye
B
Bîmâristân
C
Dârü’l-fünûn
D
Dâru’s-sıhha
E
Dârü’ş-şifâ
Soru 16

Çün murassa’ söylene te’lîfümüz Kimseden utanmaya tasnîfümüz
Gülşehrî’nin yukarıdaki beyti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şiirini Türkçe yazdığı için eleştirenler olmuştur.
B
Şiirini Türkçe yazdığı için utanç içerisindedir.
C
Şiirini Türkçe yazdığı için kimseden utanmamaktadır.
D
Şiiri tasnif ettiği için utanç içerisindedir.
E
Şiiri tasnif edilmediği için utanç içerisindedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi XII-XIII. yüzyıllarda Anadolu'da edebî ve işlenmiş bir Türkçenin olmamasının sebeplerinden biri değildir?

A
Türkçe eser verenlerin hor görülmesi
B
Türkçenin henüz kuralları yerleşmiş bir imlasının bulunmaması
C
Gerek resmî gerekse edebî metinlerde Arapça ve Farsça kullanılması
D
Arapça ve Farsçanın yabancı bir dil gibi algılanmaması, hatta kimi zaman bu dillerin öğreniminin Türkçeden önce gelmesi
E
Türkçedeki söz varlığının edebî eser ortaya koymaya yetecek hüviyete sahip olmaması
Soru 18

Ussun var-ısa iy gafil aldanmagıl zinhar mala
Şol nesneye ki sen koyup gidersin ol girü kala
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllılar, mal ve mülkün geçici olduğunu bilip insanları kandırmaya çalışan kişilere aldanmamalıdır.
B
Kişiler, dünyadan göçtüğünde geri bıraktığı mal nispetince akıllı sayılırlar.
C
Dünyaya ait her şey geçicidir; akıllı kimseler bundan gafil kalmamalıdır.
D
Akıllı insanlar, gafil kişilerin mal biriktirme çabalarını kendilerine örnek almamalıdır.
E
Kişiler dünyayı terk eylediğinde geri bırakacakları nesne, varsa eğer “us”ları olacaktır.
Soru 19

Behcetü’l-hadâik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Destansı öğelere sahip manzum eserdir.
B
XI. yüzyıl Türkçesi ile XIII. yüzyıl Anadolu Türkçesi arasında köprü vazifesi gören bir eserdir.
C
Haliloğlu Ali tarafından kaleme alınmıştır.
D
Vezin ve kafiye açısından olgun bir eser hüviyetine sahiptir.
E
Yalnızca Türkçe şiirlerden oluşmaktadır.
Soru 20

Türk edebiyatında kırk hadis türünde yazılmış bir eser olarak değerlendirilen ve müellifinin de eserini kırk hadis tercümesi türünde yazdığını ifade ettiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mi’rac-nâme
B
Hüsrev ü Şirin
C
Kısâsü’l-Enbiyâ
D
Nehcü’l-Ferâdis
E
Cümcüme-nâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x