VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Altun Yarukun St. Petersburg'daki tam nüshasını, Berlin'deki tespit edilebilen ve ulaşılabilen nüshalarla karşılaştırarak, eserin tam metninin transkripsiyonunu ve dizinini yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Bican Ercilasun
B
Ahmet Caferoğlu
C
Semih Tezcan
D
Ceval Kaya
E
Reşit Rahmeti Arat
Soru 2

Bilge Kağan Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilge Kağan'ın ölümünden sonra oğlu Tenri Kağan tarafından diktirilmiştir.
B
Yazıtın bir yüzü Çince, diğer üç yüzü Türkçe yazılmıştır.
C
Anlatılan olaylar Köl Tigin anıtındaki olaylarla hemen hemen aynıdır.
D
Köl Tigin yazıtına göre daha fazla yıpranmıştır.
E
Yazıtın batı yüzünde yer alan, okunabilen altı satırlık kısmın, metnin yazarı Tenri Kağan'a ait olduğu tahmin edilmektedir.
Soru 3

Feridüddin Attar tarafından kaleme alınan, çerçeve hikâye ve araya yerleştirilen irili ufaklı hikâyelerden oluşan, dervişleri temsil eden kuşlar aracılığıyla vahdet-i vücûd düşüncesi temsilî olarak anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pend-nâme
B
Bülbül-nâme
C
Mantıku't tayr
D
Heft-evreng
E
Nefahâtü'l-üns
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Uygur Kağanlığı yazıtlarından biri değildir?

A
Tes Yazıtı
B
Terh Yazıtı
C
Karabalgasun Yazıtı
D
Suci Yazıtı
E
Çoyr Yazıtı
Soru 5

Eserin mukaddimesinde, Türk boylarının adları ve nerelerde yaşadıkları anlatılmış, yeri geldikçe boyların dil özellikleri, yaşam biçimleri, gelenek ve görenekleri eser içerisinde dile getirilmiştir. Türk boylarının yaşadıkları yerler anlatılırken bir de haritaya yer verilmiştir. Bu haritada sadece Türklerin oturdukları yerler değil, Türklere komşu milletler de anlatılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
B
Atebetü'l-Hakayık
C
Dîvânu Lugâti't-Türk
D
Mukaddimetü'l-Edeb
E
Kısasü'l-Enbiya
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Köktürkçede tanıklanan ikileme örneklerinden biri değildir?

A
Eb bark
B
Tebliğ kürlüg
C
Açsıktosık
D
Adak kamşat
E
Yabızyablak
Soru 7

Türklerin kendi dilleriyle yazdıkları ilk metinlerin ait olduğu dönem ve yüzyıl aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Köktürkler - 7 yüzyıl
B
Köktürkler - 9 yüzyıl
C
Uygurlar - 10 yüzyıl
D
Karahanlılar - 11 yüzyıl
E
Selçuklular - 12 yüzyıl
Soru 8

Gazneliler döneminin meliküşşuarası kabul edilen, şiirlerinde Türklere yoğun olarak yer veren, Vâmık u Azrâ mesnevisini ilk kez kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Firdevsî
B
Unsurî
C
Ferruhî
D
Rudekî
E
Senaî
Soru 9

Şiirde, ince manalar, karmaşık hayaller, yeni, orijinal ve girift mazmunlar kullanılmış, alışılmamış benzetmelere yer verilmiştir. Bunun sonucunda mana, söze karşı üstün tutulmuş, muhayyile ön plana çıkmış, şiir karmaşık bir hal almıştır.
Yukarıda sözü edilen üslup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hint Üslubu
B
Irak Üslubu
C
Türkistan Üslubu
D
Azerbaycan Üslubu
E
Edebî Geri Dönüş Üslubu
Soru 10

Budist Uygur edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tripit aka adı verilen külliyattan meydana gelmiştir.
B
Metinlerinin çoğu Moğolcadan çevrilmiştir.
C
Budizmin felsefî yönünü ele alan eserler Abhidharma olarak adlandırılmıştır.
D
Budhaların verdiği vaazların bir araya getirildiği eserler sutra olarak adlandırılmıştır.
E
Altun Yaruk Sudur adlı metin Beşbalıklı Singko Şeli Tutung tarafından Çinceden çevrilmiştir.
Soru 11

Köktürk Kağanlığı'nın birinci dönemine ait yazınsal faaliyetler içerisinde en önemli olanı, kuşkusuz 582 yılında Taspar Kağan zamanında dikilmiş olan ________ yazıtıdır. Yazıtın üç tarafı Soğdca, bir tarafı ise Sanskritçedir. Başka bir ifadeyle yazıt, Türk diliyle kaleme alınmamıştır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hangiday
B
Bugut
C
Ar-Hanan
D
Yenisey
E
İhe-Nur
Soru 12

Atebetü’l-Hakayıkın Uygur harfleriyle yazılmış nüshası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topkapı Müzesi Nüshası
B
Seyit Ali Nüshası
C
Herat Nüshası
D
Semerkand Nüshası
E
Fergana Nüshası
Soru 13

“Kutadgu Bilig’de kut’u temsil eden ________ , ukuş’u (akıl ve bilgi) temsil eden ________ isimli karaktere adalet ve doğruluk konularında öğütler verir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Odgırmış / Ögdülmiş
B
Ögdülmiş / Küntogdı
C
Aytoldı / Ögdülmiş
D
Odgırmış / Aytoldı
E
Aytogdı / Küntogdı
Soru 14

Budizmin Mahayana mezhebine aittir. Uygur edebiyatının en hacimli metinlerinden biridir. Prajnaraksita tarafından Toharcadan çevrilmiştir. Türk edebiyatının ilk tiyatro metni olarak kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen Budist Uygur edebiyatına ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maitrisimit Nom Bitig
B
Altun Yaruk Sutra
C
Kşanti Kılguluk Nom Bitig
D
Huastuanift
E
Hsüen-Tsang Biyografisi
Soru 15

Yazarın eğitici-öğretici amaçla ve ağırlıklı olarak dönemin sosyal problemlerine doğrudan veya dolaylı değindiği, ayet, hadis ve darbımesellerle desteklediği secili nesir ve şiirden oluşan edebî türe ne ad verilir?

A
Tevki'at
B
Müselles
C
Bedi'îyyat
D
Makame
E
Recez
Soru 16

Din dışı Uygur metinlerinden hukuk belgelerini, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve kişilerin devlet ile ilişkilerini düzenleyen belgeler olmak üzere ik[ ana gruba ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşit Rahmeti Arat
B
Osman Fikri Sertkaya
C
Şinasi Tekin
D
Ahmet Caferoğlu
E
Ceval Kaya
Soru 17

“Kutadgu Bilig’in Giriş bölümüne, klasik mesnevi tertibine uygun olarak 'Bayat atı birle sözüg başladım / Törütgen egidgen keçürgen idim’ (krş. Her şeyi yaratan, besleyen, affeden, her şeyin sahibi olan Allah’ın adı ile söze başladım) şeklinde geçen “besmele” beytinin yer aldığı ile başlanmıştır.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
münacaat
B
methiye
C
nesip
D
dua
E
tahmid
Soru 18

“islami dönem Arap edebiyatında mersiye türünün en duygulu örneklerini veren, şiirlerinin bir kısmını Cahiliye döneminde yazan ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini savunan şair ________ ; Hz. Peygamber’i düşmanlarının hücumuna karşı şiirleriyle savunan, İslam’ın ve Hz. Peygamber’in şairi olarak bilinen isim ________ ; Hz. Peygamber hakkında söylediği ’kasidetü’l-bürde’ adlı şiirin yazarı ise ________ isimli şairdir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Hassan bin Sabit / Lebid bin Rebi’a / Tarafa b. Abd
B
Ka’b bin Zuheyr / Lebid bin Rebi’a / Haris b. Hillize
C
Antera b. Şeddad / Ka’b bin Zuheyr / Lebid bin Rebi’a
D
Amr b. Kulsum / Ka’b bin Zuheyr / Hassan bin Sabit
E
Lebid bin Rebi’a / Hassan bin Sabit / Ka’b bin Zuheyr
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının şairlerinden biri değildir?

A
Prajnasri
B
Kki Kki
C
Çuçu
D
AprınçurTigin
E
Anzang
Soru 20

Kutadgu Biligin üç nüshasını karşılaştırarak tenkitli metnini yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Bican Ercilasun
B
Osman Fikri Sertkaya
C
Zeki Velidi Togan
D
Kemal Eraslan
E
Reşit Rahmeti Arat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x