Web Okuryazarlığı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Okuryazarlığı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga okuryazarlık hareketinin özelliklerini içermektedir?

A
Okuryazarlık, bireyleri günlük hayatın içerisinde katılımcı bireyler olmaya doğru yönlendirmede bir araç olarak görülmektedir.
B
Okuryazarlık sunulan metinleri olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulamak gerektiğine vurgu yapmaktadır.
C
Okuryazarlık, metin, dil, güç, sosyal gruplar ve sosyal uygulamalar arasındaki ilişkilerin analizini ve eleştirisini içeren bir sürece odaklanır.
D
Okuryazarlık, herhangi bir formattaki veriyi bulma, okuma, anlama, analiz etme, yorumlama, sentezleme ve yeniden üretme beceri ve yeteneklerini de içine almaktadır.
E
Okuryazarlık, alfabeye dayalı okuryazarlık anlayışıdır ve sadece okuma ve yazma eylemiyle sınırlıdır.
1 numaralı soru için açıklama 
Birinci dalga okuryazarlık, alfabeye dayalı okuryazarlık anlayışıdır ve sadece okuma ve yazma eylemiyle sınırlıdır.
Soru 2

Aşağıdaki süreçlerden hangisi girdileri çıktı hâline getiren veya fikirleri tamamlanmış ürün ve sistemlere dönüştüren bir sistemdir.

A
Tasarım Süreci
B
Kullanım süreci
C
Seçme süreci
D
Toplumsallaştırma süreci
E
Etki süreci
2 numaralı soru için açıklama 
Tasarım süreci, girdileri çıktı hâline getiren veya fikirleri tamamlanmış ürün ve sistemlere dönüştüren bir sistemdir.
Soru 3

Kişilere veya kitlelere ulaşmak için kullanılan her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren geniş bir iletişim araçları yelpazesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji
B
Okuryazarlık
C
Web
D
Bilgi
E
Medya
3 numaralı soru için açıklama 
Medya kelimesi, “ortam, çevre ya da araç” anlamına gelmektedir. Türkçeye İngilizce “medium” kelimesinin çoğulu olan “media” kelimesinden geçmiştir. Medya, kişilere veya kitlelere ulaşmak için kullanılan her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren geniş bir iletişim araçları yelpazesini ifade etmektedir. Kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, billboardlar, radyo, film, televizyon ve İnternet en yaygın medya örneklerindendir. Medyanın amacı hedef kitlesine bir mesaj iletmektir.
Soru 4

Bilgisayar okuryazarlığı bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı kullanabilme becerilerini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web okuryazarlığı
B
Bilgisayar okuryazarlığı
C
Medya okuryazarlığı
D
Eleştirel okuryazarlık
E
Dijital okuryazarlık
4 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar okuryazarlığı bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı kullanabilme becerilerini kapsayan kavram bilgisayar okur yazarlığıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden, değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan, belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütünü ifade eder?

A
Merkez
B
Sistem
C
Enformasyon
D
Teknoloji
E
Nitelik
5 numaralı soru için açıklama 
Sistem kavramı; düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden, değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan, belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütünü ifade eder.
Soru 6

Bilgi ağlarından bulunan bilgiyi tanımlama, erişme ve kullanma becerisi ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en çok örtüşür?

A
Teknoloji okuryazarlığı
B
Bilgi okuryazarlığı
C
Web okuryazarlığı
D
Medya okuryazarlığı
E
Bilgisayar okuryazarlığı
6 numaralı soru için açıklama 
Bilgi ağlarından bulunan bilgiyi tanımlama, erişme ve kullanma becerisi ifadesi, seçenek olarak sunulan birçok kavramla ortak noktaya sahip olsa da, en çok web okuryazarlığı kavramıyla örtüşmektedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci dalga okuryazarlık işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık hareketinin temel özelliğidir?

A
Eleştirel kuram (teori) ve eleştirel pedagoji temel alma
B
Bireyleri günlük hayatın içerisinde katılımcı bireyler olarak görme
C
Okuma ve yazma eylemiyle ilgilenme
D
Okuma ve yazma etkinliklerinde iletişime önem verme
E
Okuma ve yazma etkinliklerini güçlendirme
7 numaralı soru için açıklama 
1970’li yıllarda okuryazarlık algısında ikinci dalga olarak ortaya çıkan hareket ise işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık hareketidir. Bu yaklaşımda okuryazarlık, bireyleri günlük hayatın içerisinde katılımcı bireyler olmaya doğru yönlendirmede bir araç olarak görülmektedir. İşlevsel okuryazarlık en basit tanımıyla okuma-yazma ve aritmetikle ilgili edinilen bilgi ve becerilerin bireysel, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kullanılabilme durumudur. İşlevsel okuryazarlıkta ağırlık, okuma-yazma ve aritmetikle ilgili temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve bunların günlük yaşamda kullanılmasıdır. Bireyin sahip olduğu okuryazarlık becerileri yardımıyla içinde yaşadığı toplumda mesleki, sosyal, politik ve kültürel alanlarda, etkinliklerde bulunabilmesini hedefler. Bireyin günlük hayattaki resmî ve gayri resmî katılımlarında kendisini ifade edebilmek için bilgi, iletişim, okuma ve yazma faaliyetlerini anlamlı bir şekilde kullanmasını kapsar. İşlevsel okuryazarlığın en genel tanımı şöyle yapılabilir: kişinin ve dolayısıyla da toplumun gelişmesini sağlayan, onun günlük hayatında gerekli olan dinleme, konuşma, okuma, yazma ve aritmetikle ilgili bilgi ve becerilerini hayatının her safhasında (sosyal, kültürel, ekonomik gibi) etkin, yaygın ve fonksiyonel bir biçimde kullanabilmesi faaliyetidir (Özenç, 2012).
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, yeni okuryazarlık kavramlarının ortaya çıkmasında belirleyici unsurdur?

A
Dünyada genç nüfus sayısının giderek artması
B
Okuma ve yazmaya verilen önemin güçlenmesi
C
Daha fazla bilgi edinme ihtiyacı
D
İnsanlar arası iletişim artması
E
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
8 numaralı soru için açıklama 
Yeni okuryazarlık kavramlarının ortaya çıkmasında belirleyici unsur bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerdir.
Soru 9

Bilgisayar okuryazarlığı hangi becerileri kapsar?

A
Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayar yazılı geliştirme becerilerini
B
Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı programlama becerilerini
C
Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı kullanabilme becerilerini
D
Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı donanımını geliştirme becerilerini
E
Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayar ağlarını güncelleme becerilerini
9 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar kullanabilme beceri, bilgi çağında yaşayan bireylerden beklenen özelliklerden biridir. Bilgi toplumu süreciyle birlikte bilgisayar kullanımı günlük yaşam dinamiklerinden biri hâline gelmiştir. Bu bağlamda kişinin günlük hayatında gerekli olan bilgisayar becerileri bilgisayar okuryazarlığı olarak nitelenmiştir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte kapsamı sürekli değişse de en genel tanımıyla bilgisayar okuryazarlığı; bilgi toplumunda yaşayan bir bireyin bu çağda yaşamanın bir gereği olarak başarılı ve etkin olabilmesi için bilgisayarla her ne yapması gerekiyorsa onu bilmesi ve bilgisayarlar hakkında gerekli bilgiye sahip olması demektir. Bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede bilgisayarı kullanabilme becerilerini kapsar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, ECDL temel bilgisayar okuryazarlığı müfredatında kişisel bilgisayarların temel fiziksel yapısı, veri kaydı ve bellek gibi temel kavramlar, bilgi ağlarının genel durumu, bilgisayar güvenliği ve yasal konuları, işletim sistemlerinin temel fonksiyonlarını kullanabilme, masaüstü ortamını etkin biçimde işletebilme, dosya, dizin ve klasörleri yönetebilme, kopyalama, taşıma, silme, araçların yönetimini kapsamaktadır?

A
Temel renk bilgisi
B
Kelime işlem programı
C
Hesap tabloları
D
Temel web bilgisi
E
Temel bilgisayar bilgisi
10 numaralı soru için açıklama 
Modül 1- Temel bilgisayar bilgisi: Bu modül, kişisel bilgisayarların temel fiziksel yapısı, veri kaydı ve bellek gibi temel kavramlar, bilgi ağlarının genel durumu, bilgisayar güvenliği ve yasal konuları, işletim sistemlerinin temel fonksiyonlarını kullanabilme, masaüstü ortamını etkin biçimde işletebilme, dosya, dizin ve klasörleri yönetebilme, kopyalama, taşıma, silme, araçların yönetimini kapsamaktadır.
Soru 11

Web 4.0 olarak adlandırılan, insanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü, sağlam bir bağ kuracağı ve akıllı etkileşimler gerçekleştirebileceği ağ yaklaşımı olarak tanımlanlanan internet evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnelerin ağı
B
Düşüncelerin ağı
C
Bağlamın ağı
D
İletişimin ağı
E
İçeriğin ağı
11 numaralı soru için açıklama 
Web 4.0 nesnelerin ağı, insanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü, sağlam bir bağ kuracağı ve akıllı etkileşimler gerçekleştirebileceği ağ yaklaşımı ön plandadır. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok farklı nesne ile sahip oldukları algılayıcılar (RFID, NFC, sensörler) üzerinden farklı iletişim teknikleriyle (Wifi, Wimax, Zigbee, Bluetooth, Kızıl Ötesi) bilgi alışverişi yapabilmekte, isteklerimiz için konuşabilmek-tedir. Web 4.0 ile bu özel iletişim kuralları içindeki okuma/yazma etkileşiminin ötesinde, ağda Web 3.0’daki anlamsal sürece dâhil olarak, bağlama özgü kararlar alınabilmekte ve sürekli etkileşim hâlinde olunarak yeni bir web anlayışından söz edilmektedir.
Soru 12

İnternet fikri ilk olarak hangi ülkede hayata geçirilmiştir?

A
Almanya
B
Fransa
C
Rusya
D
İngiltere
E
ABD
12 numaralı soru için açıklama 
İnternet fikri ilk olarak 1969 yılında ABD’nin savunma sistemi ARPANET (The Advanced Research Projects Agency Network) projesi kapsamında dört ayrı üniversitedeki ana bilgisayarların birbirine bağlanması ile hayata geçmiştir.
Soru 13

Ağda gizliliğin ve sayısal kimliğin yönetimi işlemine ne ad verilir?

A
Paylaşım
B
Katkı
C
Bağlanma
D
Koruma
E
Açık uygulama
13 numaralı soru için açıklama 
Ağda gizliliğin ve sayısal kimliğin yönetimi işlemine koruma denir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde ilk grafiğe dayalı tarayıcının ismi doğru olarak verilmiştir

A
Opera
B
Mozilla
C
Mosaic
D
İnternet Explorer
E
Vivaldi
14 numaralı soru için açıklama 
İlk grafiğe dayalı tarayıcı olan Mosaic, internet tarihi açısından ağdan bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli bir gelişme olarak 1993 yılında Marc Andreessen ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.
Soru 15

1989’da CERN laboratuvarında bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen ve bugün dünya çapında ağ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemi World Wide Web (WWW)’e doğru uzanan yolculuğun ilk adımı olmuş protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
HTML
B
URL
C
ARPANET
D
İnternet
E
HTTP
15 numaralı soru için açıklama 
arkup Language) “Hiper Metin İşaretleme Dili” bugün dünya çapında ağ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemi World Wide Web (WWW)’e doğru uzanan yol- culuğun ilk adımı olmuştur.
Soru 16

İnternet fikri ilk olarak hangi proje ile hayata geçirilmiştir?

A
ARPANET
B
CERN
C
Mosaic
D
WEB
E
SOA
16 numaralı soru için açıklama 
İnternet fikri ilk olarak 1969 yılında ABD’nin savunma sistemi ARPANET (The Advanced Research Projects Agency Network) projesi kapsamında dört ayrı üniversitedeki ana bilgisayarların birbirine bağlanması ile hayata geçmiştir.
Soru 17

Kullanıcıların ağ sunucuları üzerinde yer alan zenginmetin işaretleme dili ile hazırlanmış sayfaların açıp okunmasına olanak sağlayan bu yazılımlara ne ad verilir)

A
WWW
B
URL
C
Tarayıcı (browser)
D
İnternet
E
HTML
17 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcıların ağ sunucuları üzerinde yer alan zenginmetin işaretleme dili ile hazırlanmış sayfaların açıp okunmasına olanak sağlayan bu yazılımlara tarayıcı (browser) denilmektedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin, internet üzerindeki yerini belirleyen adrestir?

A
HTML
B
URL
C
DNS
D
CSS
E
EDGE
18 numaralı soru için açıklama 
Her web sitesinin, internet üzerindeki yerini belirleyen URL (Uniform Resource Locator) olarak isimlendirilen bir adresi vardır. Bu adres, internette bir kaynağın yerine işaret eden özel karakter dizgisinden oluşmaktadır.
Soru 19

a) Tasarım (design)
b) Düzenleme (compose)
c) Kodlama (code)
d) Düzeltme (revise)
e) Karma (remix)
I. Var olan içeriklerin yapılandırılarak yeniden tasarımı
II. Ağda içeriğin ulaşılabilir ve erişilebilir şekilde oluşturulması, organize edilmesi ve paylaşılması
III. İçeriklerin geliştirilebilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi
IV. Düzenlemelerin ağ ortamında var olabilmesi için belli diller aracılığı ile işlevsel hâle getirilmesi
V - İçeriğin ağda belli bir düzen içinde görsel sunumu
Yukarıdaki kavramaları uygun olan ifadeyle eşleştiriniz?

A
a-V; b-II; c-I; d-III; e-IV
B
a-V; b-I; c-IV; d-III; e-II
C
a-V; b-III; c-IV; d-II; e-I
D
a-IV; b-II; c-V; d-III; e-I
E
a-V; b-II; c-IV; d-III; e-I
19 numaralı soru için açıklama 
Tasarım (design): İçeriğin ağda belli bir düzen içinde görsel sunumu Düzenleme (compose): Ağda içeriğin ulaşılabilir ve erişilebilir şekilde oluşturulması, organize edilmesi ve paylaşılması Kodlama (code): Düzenlemelerin ağ ortamında var olabilmesi için belli diller aracılığı ile işlevsel hâle getirilmesi. Düzeltme (revise): İçeriklerin geliştirilebilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi Karma (remix): Var olan içeriklerin yapılandırılarak yeniden tasarımı.
Soru 20

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi İçeriğin Ağı ifadesiyle kavramsallaştırılmıştır?

A
Web 1.0
B
Web 2.0
C
Web 3.0
D
Web 4.0
E
Web 5.0
20 numaralı soru için açıklama 
İçeriğin ön planda olması nedeniyle Web teknolojisinin ilk hali olan Web 1.0 İçeriğin Ağı olarak bilinir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x