Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde web teknolojisinin gelişimi ile ilgili olay ve kişi eşleştirmesi doğru verilmiştir?

A
Ted Nelson – ARPANET
B
Paul Mockapetris – İnternet İletim Protokolü (Transmission Control Protocol - TCP)
C
Tim Berners-Lee – World Wide Web (WWW)
D
Tim Berners-Lee – Alan Adı Sistemi (Domain Name System - DNS)
E
Vint Cerf ve Bob Kahn – Hipermetin Transfer Protokolü (Hypertext Transfer Protocol - HTTP)
1 numaralı soru için açıklama 
WWW yapısı CERN’de yazılım mühendisi olarak çalışan Tim Berners-Lee tarafından 1990 yılında oluşturulmuştur. Diğer seçenekler ele alındığında; Ted Nelson’un Xanadu isimli WWW yapısına benzer bir sistem tasarladığı, Paul Mockapetris’in DNS’i geliştirdiği, Vint Cerf ve Bob Kahn’ın ise TCP isimli protokolü yazdıkları görülecektir.
Soru 2

I- IPv4 ve IPv6 yapısına göre tanımlanırlar.
II- IP adresleri dört rakam grubundan oluşurlar.
III- IP adresleri soldan sağa okunduğunda adresin nerede konumlandığı ile ilgili bilgiler edinilebilir.
IV- Ülkemizde web ağında kullanılabilecek IP adreslerini tanımlamakla yetkili kurum Orta Doğu Teknik Üniveristesi’dir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri IP adresleri ile ilgili doğru ifadeler barındırmaktadır?

A
I ve II
B
I, III ve IV
C
I ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II ve IV
2 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde kullanılan IP adresleri IPv4 olarak adlandırılan yapıya göre tanımlanmaktadır. Ancak web ağına bağlanan sistem sayısındaki artış göz önünde bulundurularak IPv6 olarak adlandırılan yeni bir yapıya geçiş yapılmaktadır. IP adresleri; dört byte’tan oluşan ve her bir byte 0 ile 255 arasında ondalık değer ile temsil edilen dört rakam grubundan oluşmaktadır. IP adresi soldan sağa doğru tarandığında bu adresin birbirine bağlı olan birçok ağ içerisinde hangi ağda olduğuna dair bilgi edinilebilmektedir. Benzer şekilde aşağıdan yukarıya doğru tarandığında adresin nerede konumlandığı ile ilgili bilgiler edinilebilmektedir. Web ağında kullanılabilecek IP adresleri dünya genelinde merkezi bir kurum olan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde yetkili kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’dür. Bu bilgiler ışığında III. İfadenin yanlış diğerlerinin doğru olduğu görülmektedir.
Soru 3

Bir e-posta sunucusunun mesaj iletimi yapabilmesi için kullandığı temel protokol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A
Basit Posta İletim Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP)
B
İnternet İletim Protokolü (Transmission Control Protocol - TCP)
C
Hipermetin Transfer Protokolü (Hypertext Transfer Protocol - HTTP)
D
İnternet Protokolü (Internet Protocol - IP)
E
Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP)
3 numaralı soru için açıklama 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), e-posta iletim için kullanılan temel protokoldür. Gönderici e-posta sunucusunda bulunan SMTP’nin istemci tarafı alıcının e-posta adresine göre mesajın iletileceği alıcı e-posta sunucusuyla güvenilir ve doğrudan bir bağlantı kurar.
Soru 4

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Web sunucuları ile ilgili doğru bir ifade içermektedir?

A
Web sunucularının kullandığı temel protokol İnternet Protokolü (Internet Protocol - IP)’dür.
B
Web sunucuları WWW yapısı içerisinde hosting (barındırma) hizmeti vermektedir.
C
İstemci bilgisayarlar Web sunucularından donanımsal olarak daha güçlü olmalıdır.
D
Web sunucularında web sayfası yayınlamak için ücret ödenmesi gerekmektedir.
E
Web sunucularına sadece HTML sayfaları yerleştirilebilmektedir.
4 numaralı soru için açıklama 
Web sunucularının WWW yapısı içerisindeki temel görevi, hosting (barındırma) hizmeti vermektir. Bunun anlamı, internette yayınlanması istenen bir web sitesine ait tüm dosyaların (HTML sayfası, resim, video, ses, animasyon vb.) internet kullanıcıları tarafından erişilebilecek bir sunucuya yerleştirilmesi gerekmektedir.
Soru 5

I- Chrome
II- Mosaic
III- Safari
IV- Opera
V- Internet Explorer
Yukarıda verilen web tarayıcılarının piyasaya sürülme yıllarına göre kronolojik olarak doğru sıralandığı seçenek hangisidir?

A
V – II – III – IV – I
B
II – III – V – IV – I
C
II – V – IV – III – I
D
V – II – IV – I – III
E
II – IV – III – IV – I
5 numaralı soru için açıklama 
Verilen web tarayıcıları kronolojik olarak Mosaic (1993), Internet Explorer (1995), Opera (1996), Safari (2003) ve Chrome (2008) şeklinde sıralanmaktadır.
Soru 6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen protokolün karşısındaki açıklama doğrudur?

A
FTP - Web ağı üzerindeki iki bilgisayarın WWW yapısına göre birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı temel protokoldür.
B
HTTP - Web ağına bağlı olan her bir sisteme verilen ve o sistemi tanımlayan benzersiz numaralardır.
C
TCP - Web ağı üzerindeki bilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılan protokoldür.
D
SMTP - E-posta iletim için kullanılan temel protokoldür.
E
IP - Farklı ağların birbirleriyle bağlanmasının önünü açan, bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen protokoldür.
6 numaralı soru için açıklama 
FTP, web ağı üzerindeki bilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılan; HTTP, web ağı üzerindeki iki bilgisayarın WWW yapısına göre birbirleriyle iletişim kurmak için kullanılan; TCP, farklı ağların birbirleriyle bağlanmasının önünü açan, bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen protokol; IP, web ağına bağlı olan her bir sisteme verilen ve o sistemi tanımlayan benzersiz numaralardır. SMTP ise e-posta iletim için kullanılan temel protokoldür.
Soru 7

“https:/ /www.anadolu.edu.tr/universitemiz” şeklinde yazılan bir URL adresi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sunucu bilgisayara HTTP protokolü ile bağlantı kurulacaktır.
B
URL adresinde tanımlanan hiyerarşik dosya yolu www.anadolu.edu.tr bölümünde yer almaktadır.
C
Bağlantı kurulacak sunucunun ismi “universitemiz”dir.
D
Alan adının karşılığı olan IP adresinin bulunabilmesi için HTTP protokolüne başvurulacaktır.
E
“üniversitemiz” dosyasına ait kodlar HTTP protokolü ile istemci bilgisayara gönderilir.
7 numaralı soru için açıklama 
URL adresinde tanımlanan hiyerarşik dosya yolu “universitemiz” bölümünde yer almaktadır. Bağlantı kurulacak sunucunun ismi “www.anadolu.edu.tr”dir. Alan adının karşılığı olan IP adresinin bulunabilmesi için DNS sunucularına bağlanılacaktır. “üniversitemiz” dosyasına ait kodlar TCP protokolü ile istemci bilgisayara gönderilir. Bu durumda B, C, D ve E seçenekleri yanlıştır. Sunucu bilgisayara HTTP protokolü ile bağlantı kurulacaktır.
Soru 8

Bir web sayfasında yer alan metin dışındaki çoklu ortam nesnelerine hangi araç aracılığıyla ulaşılmaktadır?

A
WWW
B
FTP
C
SMTP
D
URL
E
HTTP
8 numaralı soru için açıklama 
Bir web sayfası içerisindeki metin dışındaki çoklu ortam nesnelerinin (resim, video, animasyon vb.) görüntülenebilmesi için web sayfasının kodları içerisinde bu nesnelere nereden ulaşılacağı doğru bir biçimde işaretlenmelidir. Söz konusu işaretleme URL adresleri ile birlikte kodlar içerisinde yapılmaktadır. Yapısal işaretlemesi doğru yapılmayan yani URL adresi üzerinden ulaşılamayan dosyalar web sayfasının içerisinde görüntülenememektedir.
Soru 9

Web sayfası tasarımında kullanılacak stilleri tanımlayan, birçok nesne üzerinde esnek ve hassas biçimlendirme olanağı tanıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
HTML
B
CSS
C
PHP
D
ASP
E
JavaScript
9 numaralı soru için açıklama 
Basamaklı stil sayfaları (Cascading Style Sheets – CSS) olarak adlandırılan biçimlendirme özellikleri web tarayıcısına bir elemanı nasıl görüntülemesi gerektiğini bildirmektedir. CSS yapısı kullanılarak, web sayfası, metinler, çokluortam nesneleri, form elemanları, tablolar gibi birçok nesne üzerinde esnek ve hassas biçimlendirmeler tanımlanabilmektedir.
Soru 10

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sabit içerikli web sayfalarının özelliklerinden biridir?

A
Veritabanı desteği ile kullanıcıdan gelen verilere göre düzenleme yapılmasına olanak verir.
B
JavaScript ile web sayfasının arkaplanında kodlama yapılabilmesini sağlar.
C
PHP, ASP, ASP.NET gibi programlama dillerinden yararlanması gerekir.
D
Kullanıcının isteği ve zamana göre değişiklik gösterirler.
E
Temel HTML kodlarının kullanılması yeterlidir.
10 numaralı soru için açıklama 
Sabit içerikli web sayfası, kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen ve sürekli aynı biçimde ekranda görüntülenen web sayfalarıdır. Sabit içerikli bir web sayfası oluşturmak için temel HTML kodlarının yeterli olduğu, ancak görsel olarak zengin ve etkileşimli dinamik web sayfaları oluşturmak için HTML kodlarının yanında diğer PHP, ASP, JavaScript gibi dillerin kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi web sayfasında Türkçe karakter sorunun bulunmaması için yapılan ayarda kullanılan etikettir?

A
B
C
D
</div></td></tr><tr id='mtq_row-11-5-1' onclick='mtq_button_click(11,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-11-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 11, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-11-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-11-5-1' class='mtq_answer_text'><body></div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-11-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>11 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Sitede eğer Türkçe karakter sorunu yer alıyorsa (örneğin i yerine y görünüyorsa vb.) bu kısımda kullanılacak <meta> etiketi ile Türkçe gösterim ayarı bu kısımdan yapılabilir.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-12-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 12</div><div id='mtq_stamp-12-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-12-1' class='mtq_question_text'><p>Bir web sayfasında ‘Anadolu Üniversitesi’ yazısının <u>ilk</u> kelimesini koyu, ikinci kelimesini hem koyu hem italik görüntülenmesi için yazılacak HTML kodları aşağıdakilerden hangisidir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-12-1-1' onclick='mtq_button_click(12,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-12-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 12, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-12-1-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-12-1-1' class='mtq_answer_text'><b>Anadolu</b><b><i>Üniversitesi</b></i></div></td></tr><tr id='mtq_row-12-2-1' onclick='mtq_button_click(12,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-12-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 12, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-12-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-12-2-1' class='mtq_answer_text'><b>Anadolu</b><i>Üniversitesi</i></div></td></tr><tr id='mtq_row-12-3-1' onclick='mtq_button_click(12,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-12-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 12, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-12-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-12-3-1' class='mtq_answer_text'><i>Anadolu</i><b>Üniversitesi</b></div></td></tr><tr id='mtq_row-12-4-1' onclick='mtq_button_click(12,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-12-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 12, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-12-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-12-4-1' class='mtq_answer_text'><b><i>Anadolu Üniversitesi </b></i></div></td></tr><tr id='mtq_row-12-5-1' onclick='mtq_button_click(12,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-12-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 12, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-12-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-12-5-1' class='mtq_answer_text'><i>Anadolu <b>Üniversitesi</i></b></div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-12-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>12 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Metni koyu yapmak için <b>, italik yapmak için <i> etiketi kullanılır. Vurgu yapılacak kelime veya kelimelerden önce bu etiketler kullanılmaya başlanır, bitiminde ise kullanılan etikete göre </b> ve </i> ile bitirilmelidir. Aksi durumda etiket etkisini sürdürmeye devam eder. Bu bilgiler ışığında ‘Anadolu’ kelimesini koyu yapmak için <b>Anadolu</b> kodu, ‘Üniversitesi’ kelimesini hem koyu hem italik yapmak için <b><i>Üniversitesi</b></i> kodu kullanılır.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-13-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 13</div><div id='mtq_stamp-13-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-13-1' class='mtq_question_text'><p><body><b><font color=red> Web </b></font> Tabanlı Kodlama </body> <br>Yukarıdaki HTML kodunun bir web sayfasında görüntüleneceği biçim ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-13-1-1' onclick='mtq_button_click(13,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-13-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 13, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-13-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-13-1-1' class='mtq_answer_text'>‘Web Tabanlı Kodlama’ yazısındaki tüm kelimeler koyu ve kırmızı görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-13-2-1' onclick='mtq_button_click(13,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-13-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 13, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-13-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-13-2-1' class='mtq_answer_text'>‘Web’ kelimesi kırmızı, ‘Tabanlı Kodlama’ kelimeleri koyu görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-13-3-1' onclick='mtq_button_click(13,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-13-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 13, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-13-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-13-3-1' class='mtq_answer_text'>‘Web’ kelimesi koyu ve kırmızı, ‘Tabanlı Kodlama’ kelimeleri koyu görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-13-4-1' onclick='mtq_button_click(13,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-13-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 13, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-13-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-13-4-1' class='mtq_answer_text'>‘Web’ kelimesi koyu, ‘Tabanlı Kodlama’ kelimeleri koyu ve kırmızı görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-13-5-1' onclick='mtq_button_click(13,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-13-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 13, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-13-5-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-13-5-1' class='mtq_answer_text'>‘Web’ kelimesi koyu ve kırmızı, ‘Tabanlı Kodlama’ kelimeleri varsayılan şekilde görünür.</div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-13-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>13 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Kod parçacığında kullanılan <b> etiketi metinleri koyu yaparken <font color=red> etiketi metnin kırmızı olmasını sağlar. ‘Web’ kelimesinden sonra söz konusu etiketler kapatıldığı için (</b ve </font>) sadece ‘Web’ kelimesi koyu ve kırmızı, geri kalan kelimeler varsayılan şekilde görünür.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-14-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 14</div><div id='mtq_stamp-14-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-14-1' class='mtq_question_text'><p>“<a href= “http:/ /www.google.com.tr/”> Google</a> bir arama motorudur.” <br>Yukarıda verilen HTML kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-14-1-1' onclick='mtq_button_click(14,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-14-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 14, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-14-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-14-1-1' class='mtq_answer_text'>Web sayfasında “http:/ /www.google.com.tr/” ifadesi mavi renkli görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-14-2-1' onclick='mtq_button_click(14,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-14-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 14, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-14-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-14-2-1' class='mtq_answer_text'>Web sayfasında “Google bir arama motorudur.” ifadesi mavi renkli görünür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-14-3-1' onclick='mtq_button_click(14,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-14-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 14, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-14-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-14-3-1' class='mtq_answer_text'>“Google” yazısına tıklandığında rengi maviye dönüşür.</div></td></tr><tr id='mtq_row-14-4-1' onclick='mtq_button_click(14,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-14-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 14, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-14-4-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-14-4-1' class='mtq_answer_text'>“Google” yazısına tıklandığında “http:/ /www.google.com.tr/” isimli web sayfası açılır.</div></td></tr><tr id='mtq_row-14-5-1' onclick='mtq_button_click(14,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-14-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 14, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-14-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-14-5-1' class='mtq_answer_text'>“Google” yazısına tıklandığında “http:/ /www.google.com.tr/” yazısına dönüşür.</div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-14-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>14 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> <a href = “…”> etiketi ile web sayfalarında köprü oluşturmak (link vermek) mümkündür. Genel kullanım şekli itibari ile href parametresinden sonra açılması istenen sayfa adresi eklenilmelidir. Ayrıca <a href= “http:/ /www.google.com.tr”>Google </a> şeklindeki kullanımda ekranda yazacak bilgi “Google” şeklinde altı çizili ve mavi bir yazıdır. Köprüye tıklanması durumunda ise bağlantı olan “http:/ /www.google.com.tr/” sayfasına geçiş işlemi gerçekleşir ve tarayıcı belirtilen sayfayı açar.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-15-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 15</div><div id='mtq_stamp-15-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-15-1' class='mtq_question_text'><p>Bir web sayfasında görüntülenecek metnin sağa hizalı olması için kullanılacak etiket ve alacağı parametre aşağıdakilerden hangisidir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-15-1-1' onclick='mtq_button_click(15,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-15-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 15, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-15-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-15-1-1' class='mtq_answer_text'><p align= “jusify”> Metin </p></div></td></tr><tr id='mtq_row-15-2-1' onclick='mtq_button_click(15,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-15-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 15, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-15-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-15-2-1' class='mtq_answer_text'><font align= “justify”> Metin </font></div></td></tr><tr id='mtq_row-15-3-1' onclick='mtq_button_click(15,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-15-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 15, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-15-3-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-15-3-1' class='mtq_answer_text'><p align= “right”> Metin </p></div></td></tr><tr id='mtq_row-15-4-1' onclick='mtq_button_click(15,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-15-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 15, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-15-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-15-4-1' class='mtq_answer_text'><font align= “right”> Metin </font></div></td></tr><tr id='mtq_row-15-5-1' onclick='mtq_button_click(15,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-15-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 15, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-15-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-15-5-1' class='mtq_answer_text'><align= “right”> Metin </align></div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-15-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>15 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Metinler için yapılabilecek bir diğer işlem ise hizalamadır. Bu amaçla metnin paragraf yani <p> etiketinin içerisinde align parametresi kullanılmalıdır. Dört değer almaktadır. Right sağa, left sola, justify iki yana, center ortaya hizalama için align parametresine atanmalıdır.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-16-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 16</div><div id='mtq_stamp-16-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-16-1' class='mtq_question_text'><p>Web sayfalarını biçimlendirmek üzere yazılı bir dil olan stil kullanımı hangi yapı ile gerçekleştirilmektedir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-16-1-1' onclick='mtq_button_click(16,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 16, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-16-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-1-1' class='mtq_answer_text'><body></div></td></tr><tr id='mtq_row-16-2-1' onclick='mtq_button_click(16,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 16, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-16-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-2-1' class='mtq_answer_text'><font></div></td></tr><tr id='mtq_row-16-3-1' onclick='mtq_button_click(16,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 16, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-16-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-3-1' class='mtq_answer_text'>PHP</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-4-1' onclick='mtq_button_click(16,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 16, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-16-4-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-4-1' class='mtq_answer_text'>CSS</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-5-1' onclick='mtq_button_click(16,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 16, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-16-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-5-1' class='mtq_answer_text'><style></div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-16-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>16 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Stil kullanımı site içerisinde farklı metinleri farklı şekillerde göstermek için önceden harici veya dahili kurallar tanımlama ve sonrasında bu kuralın ismine göre belirtilen yerde bu kuralın uygulanmasını sağlama işlemidir. CSS (Cascading Style Sheets – Stil Şablonları) olarak adlandırılan ve aslında web sayfalarını biçimlendirmek üzere yazılı bir dil olan stil kullanımı metinler üzerinde etkin kullanılmasına karşın resim, tablo gibi her türlü nesnenin kullanımında da işlevseldir.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-17-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 17</div><div id='mtq_stamp-17-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-17-1' class='mtq_question_text'><p>HTML kullanılarak “anadolu.css” stil dosyasının çağırılmasını sağlayan kodlar aşağıdakilerden hangisidir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-17-1-1' onclick='mtq_button_click(17,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 17, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-17-1-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-1-1' class='mtq_answer_text'><link rel= “stylesheet” type= “text/css” href= “anadolu.css”/></div></td></tr><tr id='mtq_row-17-2-1' onclick='mtq_button_click(17,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 17, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-17-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-2-1' class='mtq_answer_text'><link rel= “text/css” type= “stylesheet” href= “anadolu.css”/></div></td></tr><tr id='mtq_row-17-3-1' onclick='mtq_button_click(17,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 17, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-17-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-3-1' class='mtq_answer_text'><style type= “stylesheet”>@import “anadolu.css”;</style></div></td></tr><tr id='mtq_row-17-4-1' onclick='mtq_button_click(17,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 17, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-17-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-4-1' class='mtq_answer_text'><style type= “anadolu.css”>@import “text/css”;</style></div></td></tr><tr id='mtq_row-17-5-1' onclick='mtq_button_click(17,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 17, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-17-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-5-1' class='mtq_answer_text'><link rel= “anadolu.css” type= “stylesheet” href= “text/css”/></div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-17-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>17 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> ss”> @import “anadolu.css”; </style> Şeklinde gerçekleşir.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-18-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 18</div><div id='mtq_stamp-18-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-18-1' class='mtq_question_text'><p>Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde HTML’de gömülü stil kullanımı ile ilgili ifade doğrudur?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-18-1-1' onclick='mtq_button_click(18,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 18, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-18-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-1-1' class='mtq_answer_text'><body> etiketinin içinde kullanılır.</div></td></tr><tr id='mtq_row-18-2-1' onclick='mtq_button_click(18,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 18, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-18-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-2-1' class='mtq_answer_text'><font> etiketinin içinde kullanılır.</div></td></tr><tr id='mtq_row-18-3-1' onclick='mtq_button_click(18,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 18, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-18-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-3-1' class='mtq_answer_text'>Dışarıdan bir stil dosyası çağırılır.</div></td></tr><tr id='mtq_row-18-4-1' onclick='mtq_button_click(18,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 18, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-18-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-4-1' class='mtq_answer_text'><title> etiketinin içinde kullanılır.</div></td></tr><tr id='mtq_row-18-5-1' onclick='mtq_button_click(18,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 18, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-18-5-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-5-1' class='mtq_answer_text'><head> bölümünde gruplanarak kullanılır.</div></td></tr></table><div id='mtq_question_explanation-18-1' class='mtq_explanation'><div class='mtq_explanation-label'>18 numaralı soru için açıklama </div><div class='mtq_explanation-text'> Stil kullanımı için style parametresinin kullanım yeri farklılaşabilmektedir; etiketin içerisinde kullanmak (inline), head bölümünde gruplayarak kullanmak (gömülü stil), dışarıdan ayrı bir stil dosyası kullanmak.</div></div></div><div id="mtq_results_request-1" class="mtq_results_request mtq_scroll_item-1"> <span style="display: block" id="mtq_results_button-1" class='mtq_action_button mtq_css_button mtq_results_button' onclick='mtq_get_results(1)'> <span class="mtq_results_text"> SONUÇLAR </span> </span></div></div></div><div id="mtq_quiz_status-1" class="mtq_quiz_status"> 18 tamamladınız.</div><table id="mtq_listrow-1" class="mtq_listrow"> <tr> <td class="mtq_listrow_button-td"> <div id="mtq_back_button-1" class='prev browse mtq_css_back_button mtq_listrow_button' alt="Önceki soru" onclick="mtq_back_nav(1)">←</div></td> <td> <div id="mtq_show_list-1" class="mtq_show_list mtq_css_button mtq_list_button" onclick="mtq_show_nav(1)" rel="mtq_navigator-1"> <div class="mtq_list_text"> Liste</div></div></td> <td class="mtq_listrow_button-td"> <div id="mtq_next_button-1" class='next browse mtq_css_next_button mtq_listrow_button' alt='Sonraki soru' onclick="mtq_next_nav(1)"> →</div></td> </tr> </table></div><div id="mtq_navigator-1" class="mtq_navigator"> <div id='mtq_return_list_t-1' class="mtq_return_list mtq_css_button mtq_return_button" onclick='mtq_nav_click(0,1)'> <div class="mtq_return_text"> Geri dön</div></div><div id="mtq_shaded_item_msg-1" class="mtq_shaded_item_msg"> Tamamlananlar işaretlendi.</div><table id="mtq_question_list_container-1" class="mtq_question_list_container"> <tr> <td id='mtq_list_item-1-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(1,1)'>1</td><td id='mtq_list_item-2-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(2,1)'>2</td><td id='mtq_list_item-3-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(3,1)'>3</td><td id='mtq_list_item-4-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(4,1)'>4</td><td id='mtq_list_item-5-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(5,1)'>5</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-6-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(6,1)'>6</td><td id='mtq_list_item-7-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(7,1)'>7</td><td id='mtq_list_item-8-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(8,1)'>8</td><td id='mtq_list_item-9-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(9,1)'>9</td><td id='mtq_list_item-10-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(10,1)'>10</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-11-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(11,1)'>11</td><td id='mtq_list_item-12-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(12,1)'>12</td><td id='mtq_list_item-13-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(13,1)'>13</td><td id='mtq_list_item-14-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(14,1)'>14</td><td id='mtq_list_item-15-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(15,1)'>15</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-16-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(16,1)'>16</td><td id='mtq_list_item-17-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(17,1)'>17</td><td id='mtq_list_item-18-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(18,1)'>18</td><td id='mtq_list_item-end-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(19,1)'>Son</td> </tr> </table> <div id='mtq_return_list_b-1' class="mtq_return_list mtq_css_button mtq_return_button" onclick='mtq_nav_click(0,1)'> <div class="mtq_return_text"> Geri dön</div></div></div><div id="mtq_variables" class="mtq_preload" style="display:none"> <input type='hidden' id='mtq_id-1' name='mtq_id_value' value='1' /><input type='hidden' id='mtq_timer_val-1' value='1080'/><input type='hidden' name='question_id[]' value='73302'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-1-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-3-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-1-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-1-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73303'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-2-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-2-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-2-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73304'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-3-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-3-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-3-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73305'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-4-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-2-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-4-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-4-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73306'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-5-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-3-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-5-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-5-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73307'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-6-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-6-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-6-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73308'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-7-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-7-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-7-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73309'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-8-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-8-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-8-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73310'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-9-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-2-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-9-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-9-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73311'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-10-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-10-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-10-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73312'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-11-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-2-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-11-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-11-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73313'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-12-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-12-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-12-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73314'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-13-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-13-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-13-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73315'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-14-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-14-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-14-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73316'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-15-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-3-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-15-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-15-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73317'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-16-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-16-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-16-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73318'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-17-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-17-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-17-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='73319'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-18-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-18-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-18-1' value='1' /> <div id="mtq_have_completed_string" class="mtq_preload"> Başarıyla tamamladınız.</div><div id="mtq_questions_string" class="mtq_preload"> sorular</div><div id="mtq_question_string" class="mtq_preload"> soru</div><div id="mtq_your_score_is_string" class="mtq_preload"> Aldığınız skor</div><div id="mtq_correct_string" class="mtq_preload"> Doğru</div><div id="mtq_wrong_string" class="mtq_preload"> Yanlış</div><div id="mtq_partial_string" class="mtq_preload"> Partial-Credit</div><div id="mtq_exit_warning_string" class="mtq_preload"> Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!</div><div id='mtq_correct_answer_string' class='mtq_preload'> Correct Answer</div><div id='mtq_you_selected_string' class='mtq_preload'> You Selected</div><div id='mtq_not_attempted_string' class='mtq_preload'> Not Attempted</div><div id='mtq_final_score_on_quiz_string' class='mtq_preload'> Final Score on Quiz</div><div id='mtq_attempted_questions_correct_string' class='mtq_preload'> Attempted Questions Correct</div><div id='mtq_attempted_questions_wrong_string' class='mtq_preload'> Attempted Questions Wrong</div><div id='mtq_questions_not_attempted_string' class='mtq_preload'> Questions Not Attempted</div><div id='mtq_total_questions_on_quiz_string' class='mtq_preload'> Total Questions on Quiz</div><div id='mtq_question_details_string' class='mtq_preload'> Question Details</div><div id='mtq_quiz_results_string' class='mtq_preload'> Results</div><div id='mtq_date_string' class='mtq_preload'> Date</div><div id='mtq_score_string' class='mtq_preload'> Score</div><div id='mtq_hint_string' class='mtq_preload'> İpucu</div><div id='mtq_time_allowed_string' class='mtq_preload'>Time allowed</div><div id='mtq_minutes_string' class='mtq_preload'>minutes</div><div id='mtq_seconds_string' class='mtq_preload'>seconds</div><div id='mtq_time_used_string' class='mtq_preload'>Time used</div><div id='mtq_answer_choices_selected_string' class='mtq_preload'>Answer Choice(s) Selected</div><div id='mtq_question_text_string' class='mtq_preload'>Question Text</div><input type='hidden' id='mtq_answer_display-1' value='2'/> <input type='hidden' id='mtq_autoadvance-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_autosubmit-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_single_page-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_show_hints-1' value='1'/> <input type='hidden' id='mtq_show_start-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_show_final-1' value='1'/> <input type='hidden' id='mtq_show_alerts-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_multiple_chances-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_proofread-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_scoring-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_vform-1' value='1'/> <input type="hidden" name="quiz_id" id="quiz_id-1" value="3700" /> <input type="hidden" name="mtq_total_questions" id="mtq_total_questions-1" value="18" /> <input type="hidden" name="mtq_current_score" id="mtq_current_score-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_max_score" id="mtq_max_score-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_attempted" id="mtq_questions_attempted-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_correct" id="mtq_questions_correct-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_wrong" id="mtq_questions_wrong-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_not_attempted" id="mtq_questions_not_attempted-1" value="0" /> <input type="hidden" id="mtq_display_number-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_show_list_option-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_show_stamps-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_num_ratings-1" value="5"/> <input type="hidden" id="mtq_ratingval-1-1" value="0"/> <div id="mtq_rating-1-1" class="mtq_preload"> Daha çok pratiğe ihtiyaç var</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-2-1" value="40"/> <div id="mtq_rating-2-1" class="mtq_preload"> Böyle devam et</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-3-1" value="60"/> <div id="mtq_rating-3-1" class="mtq_preload"> Kötü değil</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-4-1" value="80"/> <div id="mtq_rating-4-1" class="mtq_preload"> İyi çalışıyor</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-5-1" value="100"/> <div id="mtq_rating-5-1" class="mtq_preload"> Mükemmel</div><input type="hidden" id="mtq_gf_present-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_cf7_present-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_quiz_in_form-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_gf_formid_number-1" value=""/></div></div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="rectangle" data-ad-client="ca-pub-4683809856498084" data-ad-slot="5047006881"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><div id="page-links"></div><div id="post-ratings-68084" class="post-ratings" itemscope itemtype="https://schema.org/Article" data-nonce="697c7b237e"><img id="rating_68084_1" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="1 Yıldız" title="1 Yıldız" onmouseover="current_rating(68084, 1,'1 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68084_2" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="2 Yıldız" title="2 Yıldız" onmouseover="current_rating(68084, 2,'2 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68084_3" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="3 Yıldız" title="3 Yıldız" onmouseover="current_rating(68084, 3,'3 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68084_4" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="4 Yıldız" title="4 Yıldız" onmouseover="current_rating(68084, 4,'4 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68084_5" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="5 Yıldız" title="5 Yıldız" onmouseover="current_rating(68084, 5,'5 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/> (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)<br /><span class="post-ratings-text" id="ratings_68084_text"></span><meta itemprop="name" content="Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı"/><meta itemprop="headline" content="Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı"/><meta itemprop="description" content="Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz."/><meta itemprop="datePublished" content="2020-01-11T16:32:56+03:00"/><meta itemprop="dateModified" content="2020-01-11T16:32:56+03:00"/><meta itemprop="url" content="https://www.acikogretimtv.com/web-tabanli-kodlama-2018-2019-vize-unite-1-ve-2-sinavi.html"/><meta itemprop="author" content="seyda"/><meta itemprop="mainEntityOfPage" content="https://www.acikogretimtv.com/web-tabanli-kodlama-2018-2019-vize-unite-1-ve-2-sinavi.html"/><div style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><meta itemprop="name" content="Açık Öğretim TV"/><meta itemprop="url" content="https://www.acikogretimtv.com"/><div itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""/></div></div></div><div id="post-ratings-68084-loading" class="post-ratings-loading"><img src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/loading.gif" width="16" height="16" class="post-ratings-image"/>Loading...</div></div></div><aside> <div id="panels"> <div class="panel"> <div class="content"> <div class="whitebox homepage1sutun"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-4683809856498084" data-ad-slot="5047006881"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></div></div></div></aside></div></div></div></div><footer> <div id="footer-cont"> <div id="footer-logo"> <a href="https://www.acikogretimtv.com/"> <img src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/uploads/2018/10/sonlogomsun.png" alt="Açık Öğretim TV" title="Açık Öğretim TV - Anasayfa" width="500" height="100"/> </a></div></div><div id="footer-menu"> <nav> <div class="menu-alt-menu-container"><ul id="menu-alt-menu" class="menu"><li id="menu-item-174" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-174"><a href="https://www.acikogretimtv.com/site-haritasi">Site Haritası</a></li> <li id="menu-item-7373" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7373"><a href="https://www.acikogretimtv.com/telif-hakki-bildirimi">Telif Hakkı</a></li> <li id="menu-item-173" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-173"><a href="https://www.acikogretimtv.com/gizlilik-politikasi">Gizlilik Politikası</a></li> <li id="menu-item-172" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-172"><a href="https://www.acikogretimtv.com/baglantilar">Bağlantılar</a></li> <li id="menu-item-171" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-171"><a href="https://www.acikogretimtv.com/iletisim">İletişim</a></li> </ul></div></nav></div></footer><script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script><a href='javascript:void(0);' id='wpdUserContentInfoAnchor' style='display:none;' rel='#wpdUserContentInfo' data-wpd-lity>wpDiscuz</a><div id='wpdUserContentInfo' style='overflow:auto;background:#FDFDF6;padding:20px;width:600px;max-width:100%;border-radius:6px;' class='lity-hide'></div><div id='wpd-bubble-wrapper'><span id='wpd-bubble-all-comments-count' style='display:none;' title='0'>0</span><div id='wpd-bubble-count'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-count-first' d='M20 2H4c-1.1 0-1.99.9-1.99 2L2 22l4-4h14c1.1 0 2-.9 2-2V4c0-1.1-.9-2-2-2zm-2 12H6v-2h12v2zm0-3H6V9h12v2zm0-3H6V6h12v2z'/><path class='wpd-bubble-count-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><span class='wpd-new-comments-count'>0</span></div><div id='wpd-bubble'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-plus-first' d='M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z'/><path class='wpd-bubble-plus-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><div id='wpd-bubble-add-message'>Would love your thoughts, please comment.<span id='wpd-bubble-add-message-close'><a href='#'>x</a></span></div></div><div id='wpd-bubble-notification'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-notification-first' d='M20 2H4c-1.1 0-1.99.9-1.99 2L2 22l4-4h14c1.1 0 2-.9 2-2V4c0-1.1-.9-2-2-2zm-2 12H6v-2h12v2zm0-3H6V9h12v2zm0-3H6V6h12v2z'/><path class='wpd-bubble-notification-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><div id='wpd-bubble-notification-message'><div id='wpd-bubble-author'><div><span id='wpd-bubble-author-avatar'></span><span id='wpd-bubble-author-name'></span><span id='wpd-bubble-comment-date'>(<span class='wpd-bubble-spans'></span>)</span></div><span id='wpd-bubble-comment-close'><a href='#'>x</a></span></div><div id='wpd-bubble-comment'><span id='wpd-bubble-comment-text'></span><span id='wpd-bubble-comment-reply-link'>| <a href='#'>Yanıtla</a></span></div></div></div></div><div id='wpd-editor-source-code-wrapper-bg'></div><div id='wpd-editor-source-code-wrapper'><textarea id='wpd-editor-source-code'></textarea><button id='wpd-insert-source-code'>Insert</button><input type='hidden' id='wpd-editor-uid' /></div><script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/8vbwpkdt/61fua.js' id='comment-reply-js'></script> <script id='toc-front-js-extra'>var tocplus={"smooth_scroll":"1","visibility_show":"G\u00f6ster","visibility_hide":"Gizle","width":"Auto"};</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/llfo4alt/61fua.js' id='toc-front-js'></script> <script id='wp-postratings-js-extra'>var ratingsL10n={"plugin_url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-content\/plugins\/wp-postratings","ajax_url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Please rate only 1 item at a time.","image":"stars_crystal","image_ext":"gif","max":"5","show_loading":"1","show_fading":"1","custom":"0"}; var ratings_mouseover_image=new Image();ratings_mouseover_image.src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif";;</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/4ssw19w/61fua.js' id='wp-postratings-js'></script> <script id='wpdiscuz-combo-js-js-extra'>var wpdiscuzAjaxObj={"wc_hide_replies_text":"Alt Yorumlar\u0131 Gizle","wc_show_replies_text":"Yeni Yan\u0131tlar","wc_msg_required_fields":"L\u00fctfen gerekli alanlar\u0131 doldurun","wc_invalid_field":"Some of field value is invalid","wc_error_empty_text":"Yorumlamak i\u00e7in l\u00fctfen bir\u015feyler girin","wc_error_url_text":"Ge\u00e7ersiz ba\u011flant\u0131!","wc_error_email_text":"Ge\u00e7ersiz e-posta!","wc_invalid_captcha":"Ge\u00e7ersiz Captcha Kodu","wc_login_to_vote":"You Must Be Logged In To Vote","wc_deny_voting_from_same_ip":"You are not allowed to vote for this comment","wc_self_vote":"You cannot vote for your comment","wc_vote_only_one_time":"Bu yorum i\u00e7in zaten puan verdin","wc_voting_error":"Oylama Hatayla Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131","wc_comment_edit_not_possible":"Sorry, this comment is no longer possible to edit","wc_comment_not_updated":"Sorry, the comment was not updated","wc_comment_not_edited":"Herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yapmad\u0131n\u0131z","wc_msg_input_min_length":"Input is too short","wc_msg_input_max_length":"Input is too long","wc_spoiler_title":"Spoiler Title","wc_cannot_rate_again":"You cannot rate again","wc_not_allowed_to_rate":"You're not allowed to rate here","wc_follow_user":"Follow this user","wc_unfollow_user":"Unfollow this user","wc_follow_success":"You started following this comment author","wc_follow_canceled":"You stopped following this comment author.","wc_follow_email_confirm":"Please check your email and confirm the user following request.","wc_follow_email_confirm_fail":"Sorry, we couldn't send confirmation email.","wc_follow_login_to_follow":"Please login to follow users.","wc_follow_impossible":"We are sorry, but you can't follow this user.","wc_follow_not_added":"Following failed. Please try again later.","is_user_logged_in":"","commentListLoadType":"0","commentListUpdateType":"0","commentListUpdateTimer":"30","liveUpdateGuests":"0","wordpressThreadCommentsDepth":"5","wordpressIsPaginate":"","commentTextMaxLength":"0","replyTextMaxLength":"0","commentTextMinLength":"1","replyTextMinLength":"1","storeCommenterData":"100000","socialLoginAgreementCheckbox":"0","enableFbLogin":"0","fbUseOAuth2":"0","enableFbShare":"0","facebookAppID":"","facebookUseOAuth2":"0","enableGoogleLogin":"0","googleClientID":"","googleClientSecret":"","cookiehash":"6345d8a2bb54f8368cc77d38c81ada59","isLoadOnlyParentComments":"0","scrollToComment":"1","commentFormView":"collapsed","enableDropAnimation":"0","isNativeAjaxEnabled":"1","enableBubble":"1","bubbleLiveUpdate":"0","bubbleHintTimeout":"45","bubbleHintHideTimeout":"10","cookieHideBubbleHint":"wpdiscuz_hide_bubble_hint","bubbleShowNewCommentMessage":"1","bubbleLocation":"content_left","firstLoadWithAjax":"0","wc_copied_to_clipboard":"Copied to clipboard!","inlineFeedbackAttractionType":"blink","loadRichEditor":"1","wpDiscuzReCaptchaSK":"","wpDiscuzReCaptchaTheme":"light","wpDiscuzReCaptchaVersion":"2.0","wc_captcha_show_for_guest":"0","wc_captcha_show_for_members":"0","wpDiscuzIsShowOnSubscribeForm":"0","wmuEnabled":"1","wmuInput":"wmu_files","wmuMaxFileCount":"1","wmuMaxFileSize":"2097152","wmuPostMaxSize":"8388608","wmuIsLightbox":"1","wmuMimeTypes":{"jpg":"image\/jpeg","jpeg":"image\/jpeg","jpe":"image\/jpeg","gif":"image\/gif","png":"image\/png","bmp":"image\/bmp","tiff":"image\/tiff","tif":"image\/tiff","ico":"image\/x-icon"},"wmuPhraseConfirmDelete":"Are you sure you want to delete this attachment?","wmuPhraseNotAllowedFile":"Not allowed file type","wmuPhraseMaxFileCount":"Maximum number of uploaded files is 1","wmuPhraseMaxFileSize":"Maximum upload file size is 2MB","wmuPhrasePostMaxSize":"Maximum post size is 8MB","wmuPhraseDoingUpload":"Uploading in progress! Please wait.","msgEmptyFile":"File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.","msgPostIdNotExists":"Post ID not exists","msgUploadingNotAllowed":"Sorry, uploading not allowed for this post","msgPermissionDenied":"You do not have sufficient permissions to perform this action","wmuKeyImages":"images","wmuSingleImageWidth":"auto","wmuSingleImageHeight":"200","version":"7.5.3","wc_post_id":"68084","isCookiesEnabled":"1","loadLastCommentId":"0","dataFilterCallbacks":[],"phraseFilters":[],"scrollSize":"32","is_email_field_required":"0","url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","customAjaxUrl":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-content\/plugins\/wpdiscuz\/utils\/ajax\/wpdiscuz-ajax.php","bubbleUpdateUrl":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-json\/wpdiscuz\/v1\/update","restNonce":"3891d00a5d","validateNonceForGuests":""}; var wpdiscuzUCObj={"msgConfirmDeleteComment":"Are you sure you want to delete this comment?","msgConfirmCancelSubscription":"Are you sure you want to cancel this subscription?","msgConfirmCancelFollow":"Are you sure you want to cancel this follow?","additionalTab":"0"};</script> <script id='wpdiscuz-combo-js-js-before'>var wpdiscuzEditorOptions={ modules: { toolbar: "", counter: { uniqueID: "", commentmaxcount:0, replymaxcount:0, commentmincount:1, replymincount:1, }, }, wc_be_the_first_text: "\u0130lk Yorum Hakk\u0131 Senin!", wc_comment_join_text: "Sende yorumda bulun", theme: 'snow', debug: 'error' };</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/2ypgkznq/61fua.js' id='wpdiscuz-combo-js-js'></script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/1z6uzsvs/61fua.js' id='sfrw2scripts-js'></script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/5d0qv4j/61fua.js' id='hoverIntent-js'></script> <script id='megamenu-js-extra'>var megamenu={"timeout":"300","interval":"100"};</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/f2765p5m/61fua.js' id='megamenu-js'></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-49850185-70"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer||[]; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49850185-70');</script><script >(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(52726513, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true });</script><noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/52726513" style="position:absolute; left:-9999px;" alt=""/></div></noscript></body></html><!-- WP Fastest Cache file was created in 1.303524017334 seconds, on 26-02-23 6:38:17 -->