XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dâsitân-ı Cümcüme adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahib Giray bin Hacı Giray
B
Mahmud bin Ömer ez-Zemahşeri
C
Şeyh Şeref Hâce
D
Kerderli Mahmut b. Ali
E
Hüsâm Kâtib
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesinde görülen “ünsüz düşmesi” örneklerinden biridir?

A
küdegü > küyev
B
sünük > sünek
C
berk > bik
D
iki > ikki
E
sekizinçi > seksinç
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesinde sadece düz-dar ünlülü ile kullanılan iyelik eklerinden biridir?

A
1 teklik kişi
B
1 çokluk kişi
C
2 teklik kişi
D
2 çokluk kişi
E
3 teklik kişi
Soru 4

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Âşık Paşa - Felek-nâme
B
Hoca Dehhani - Çarh-nâme
C
Kadı Burhaneddin - Kenzü’l-Küberâ
D
Gülşehri - Mantıkuttayr
E
Yunus Emre - Süheyl ü Nevbahar
Soru 5

Aşağıdaki fiillerden hangisi istek-emir kipiyle cekimlenmemistir?

A
gele sen
B
gizlemişdüm
C
arıtgıl
D
eyitgil
E
yazayın
Soru 6


Eski Anadolu Türkçesine ait olan aşağıdaki metnin transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
gördi kim bir damla soğuk su katar
B
küredügüm dağda saguk kar yatur
C
kör adam bir dagug yanına oturur
D
gördüm kim bardağum şınukyatur
E
gördüğüm bir damda sanuk yatur
Soru 7

Hayretü’l-ebrâr adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seydî Ahmet Mirza
B
Ali Şir Nevâyî
C
Hüseyin Baykara
D
Muhammed Salih
E
Yusuf Emirî
Soru 8

Eski Anadolu Türkçesindeki “kişileri azduralar” cümlesinde “az-” fiilinden sonra sırası ile hangi ekler bulunmaktadır?

A
Geçişli ettirgenlik + istek-emir 3 çokluk kişi
B
Fiilden fiil + yönelme + geniş zaman 3 çokluk kişi
C
Dönüşlülük + yönelme + gereklilik 3 çokluk kişi
D
Fiilden isim +yönelme + çokluk
E
Geçişli-ettirgenlik + yönelme + çokluk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz uyumu yoktur?

A
tutaştı
B
baştın
C
açkunça
D
yarutgay
E
kuyaşka
Soru 10

“örü tur-” fiilinin Türkiye Türkçesine en uygun şekilde aktarılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
örüp durmak
B
örgüyü beklemek
C
(köpek gibi) ürmek
D
ünlü (kişi) olmak
E
kalkmak, ayağa kalmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Lutfî’nin edebî kişiliğini yansıtan belli başlı özelliklerden biri değildir?

A
Türk edebiyatına mahsus bir tür olan tuyuğ tarzına en çok rağbet eden şairlerden biri olması
B
Yazdığı eserlerde yabancı unsurların oldukça az görülmesi
C
Eserlerinde genellikle tasaWufla ilgili konulara yer vermiş olması
D
Eserlerinde kısmen Türkçenin hece veznine karşılık gelen aruz vezinlerini seçmiş olması
E
Eserlerinde atasözleri ve halk deyişlerine yer vermeye gayret etmesi
Soru 12

Çağatay Türkçesi dönemine ait aşağıdaki kelimelerin hangisinde “fiilden isim” yapım eki vardır?

A
yüreksiz
B
çapavul
C
kökümtül
D
tuzlak
E
başak
Soru 13

“biy turğaç men kaçtum” cümlesindeki “-gaç” ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zarf fiil eki
B
Sıfat fiil eki
C
isim fiil eki
D
Gelecek zaman eki
E
istek eki
Soru 14

“Kitâbü’l-İdrak Ii-Lisâni’I-Etrâk” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazi Altunboga
B
Endülüslü Ebu Hayyan
C
Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî
D
Cemâleddin Ebü Muhammed Abdullah et-Türkî
E
Halil bin Muhammed el-Konevî
Soru 15

Çağatay Türkçesi metinlerinden alınan aşağıdaki metinlerin hangisinde yeterlik fiili vardır?

A
Zülfün yasadı leşker iginge alıp zırh
B
Ol ay yanım cefâ kılsa vefâ irmiş bu kün bildim
C
Yâr kilgeç mana düşmen bolurın bilmes idim
D
Yana yitkeç közge eşkim tursa alur min anı
E
Melikü’l-kelâmları şi'r aytmaydurlar, belki ayta almaydurlar
Soru 16

bıçaḳ - bışaḳ kelimelerinde görülen değişim aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
sızıcılaşma
B
ötümlüleşme
C
genizsileşme
D
ötümsüzleşme
E
akıcılaşma
Soru 17

Aşağıdaki fiillerden hangisi öğrenilen geçmiş zamanda çekimlenmiştir?

A
çaptılar
B
üleştürdi
C
keliptir men
D
kördüm
E
yittiniz
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde isimden isim yapan ek kullanılmıştır?

A
iley
B
ölçek
C
keleçek
D
yaka
E
küleç
Soru 19

Çağatay Türkçesi dönemine ait aşağıdaki kelimelerin hangisinde “isimden fiil” yapım eki vardır?

A
esrükkine
B
körgüzmek
C
kiltürmek
D
tanırgamak
E
bolmaklık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tonlu ünsüzle sonlanan sözlere eklendiğinde Kıpçak sahası metinlerinde ünsüz uyumu dışında kalan eklerden biridir?

A
+GA
B
+DA
C
+çA
D
-DI
E
-Kur-
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x