XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi “görülen geçmiş zamanın şartı 3. çokluk şahıs” çekimine örnektir?

A
biter erseler
B
bolmış erse
C
işitür ersen
D
aydılar erse
E
yokatur erse
Soru 2

Nehcü’l-Ferâdîs’in “Paris Bibliotheque Nationale, 1020” adlı nüshasını ilim alemine tanıtan isim aşağıdaki bilim adamlarından hangisidir?

A
Besim Atalay
B
Nuri Yüce
C
W. Barthold
D
Janos Eckmann
E
L. ilminskiy
Soru 3

Kutb'un Hüsrev ü Şîrîn adlı eserinin tercüme edildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzuli'nin Ferhad ü Şîrîn adlı eserinden
B
İslam'ın Muhabbet-nâme adlı eserinden
C
Genceli Nizâmi'nin Hüsrev ü Şîrîn adlı eserinden
D
Hüsam Kâtib'in Dâsitân-ı Cümcüme adlı eserinden
E
Harezmi'nin Muhabbet-nâme adlı eserinden
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu döneminde geniş zaman 1 teklik kişi çekiminde kullanılmaz?

A
-(V)rım
B
-(V)rvAnln
C
-(V)rvAm
D
-(V)rln
E
-(V)rAm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde genizleşme ses olayı görülür?

A
ıssı < ısıg
B
vur- < ur-
C
mengü < bengü
D
ayak < adak
E
artıg ol < artık ol
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden biri değildir?

A
iskender-nâme
B
Mi'râc-nâme
C
Çarh-nâme
D
Çeng-nâme
E
Fakr-nâme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi nde “zarf-fiil” eki örneklerinden biridir?

A
-(y)lsAr
B
—(y)AII
C
-(y)Asl
D
-dAçI
E
-(y)An
Soru 8

“kondurdılar” kelimesinde kökten sonra yer alan ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?

A
ettirgenlik+görülen geçmiş zaman 3 tekil kişi
B
dönüşlü-edilgenlik + geçişli-ettirgenlik + görülen geçmiş zaman 3 çoğul kişi
C
isimden fiil yapan ek+ettirgenlik+görülen geçmiş zaman 3 tekil kişi+ çokluk eki
D
görülen geçmiş zaman 3 tekil kişi+geniş zaman+ çokluk eki
E
dönüşlülük+bildirme eki+görülen geçmiş zaman 3 tekil kişi+çokluk eki
Soru 9

“yoğıdı” kelimesinde görülen ses değişmesi aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
Dudaklılaşmaya
B
Sızıcılaşmaya
C
Ötümlüleşmeye
D
Patlayıcılaşmaya
E
Ünlü düşmesine
Soru 10

“Beng ü Çağır” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seydî Ahmet Mirza
B
Lutfî
C
Sekkâkî
D
Yusuf Emîrî
E
Gedâyî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinde “sıfat fiil” eki olarak kullanılmamıştır?

A
-GU
B
-mAs
C
-GAn
D
-mlş
E
-Gaç
Soru 12

“tanımaz>tanımas” kelimelerinde görülen değişim aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
Ünsüz ötümlüleşmesi
B
Ünsüz genizsileşmesi
C
Ünsüz sızıcılaşması
D
Ünsüz akıcılaşması
E
Ünsüz ötümsüzleşmesi
Soru 13

kaçıñlar ehl-i selâmet
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan ekin Çağatay Türkçesindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emir 3 çokluk kişi eki
B
Şart 2 çokluk kişi eki
C
Şart 3 çokluk kişi eki
D
Gereklilik 3 çokluk kişi eki
E
Emir 2 çokluk kişi eki
Soru 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Seydî Ahmet Mirza - Ta’aşşuk-nâme
B
Haydar Tilbe - Mahzenü’l-esrâr
C
Lutfî - Gül ü Nevrûz
D
Ahmedî - Mecâlisü’n-nefâis
E
Yakînî - Ok Yaynıng Münazarası
Soru 15

Çağatay Türkçesi dönemine ait aşağıdaki kelimelerin hangisinde “fiilden isim” yapım eki vardır?

A
yüreksiz
B
çapavul
C
başak
D
tuzlak
E
kökümtül
Soru 16

Sözlük, cümle bilgisi ve dilbilgisi olmak üzere üç bölümde düzenlenen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
İrşâdü’l-Mülük ve’s-Selâtîn
B
Münyetü’l-Guzât
C
Kitâb fî İlmi’n-Nüşşâb
D
Kitâb Gülistan bi’t-Türk
E
Kitâbü’l-idrak li-Lisâni’l-Etrâk
Soru 17

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde isimden isim yapan ek kullanılmıştır?

A
iley
B
ölçek
C
keleçek
D
küleç
E
yaka
Soru 18

63 yaprağı Arapça-Türkçe sözlük ve dilbilgisi, 13 yaprağı Moğolca-Farsça sözlük olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye
B
Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye
C
Kitâb-ı Mecmü-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî
D
El-Kavânînü’l-Külliyyeli-Zabti’l-Lûgati’t-Türkiyye
E
Kitâbu Bülgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak
Soru 19

“biy turġaç men kaçtum” cümlesindeki “–gaç” ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zarf fiil eki
B
Sıfat fiil eki
C
Gelecek zaman eki
D
istek eki
E
isim fiil eki
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x