XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Üç Ders Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1405 yılında Timur'un ölümünden sonra Harezm bölgesi kimler tarafından işgal edilmiştir?

A
Uygurlar
B
Özbekler
C
Kanglılar
D
Kıpçaklar
E
Ruslar
Soru 2

“hisabsuz” kelimesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A
Ünsüz düşmesi
B
Ünlü kalınlaşması
C
Vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesi
D
Ünlü yuvarlaklaşması
E
Ünsüz sızıcılaşması
Soru 3

“Marzuban-nâme Tercümesi” adlı eseri yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Ahmed Fakih
B
Hoca Ahmed Yesevi
C
Şeyhoğlu
D
Âşık Paşa
E
Gülşehri
Soru 4

Aşağıdaki eklerden hangisi Eski Anadolu döneminde geniş zaman 1 teklik kişi çekiminde kullanılmaz?

A
-(V)rAm
B
-(V)rln
C
-(V)rvAm
D
-(V)rım
E
-(V)rvAnln
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde fiil çatısı eki kullanılmamıştır?

A
Giceledük
B
Döşenmiş degül
C
Bakışgıl
D
Birikdürmeklik
E
Koparuban
Soru 6

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geçen “igen” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iken
B
çok, gayet
C
aşağıya doğru inen
D
kalbine inen
E
nazil olan
Soru 7

Miftâhu’l-Cenne adlı metinde geçen “geleci” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelen
B
Gelecek
C
Bütün, hep, bütünüyle
D
Nişan tahtası, hedef
E
Söz, laf, lâkırdı
Soru 8

Eski Anadolu Türkçesindeki “kişileri azduralar” cümlesinde “az-” fiilinden sonra sırası ile hangi ekler bulunmaktadır?

A
Geçişli ettirgenlik + istek-emir 3 çokluk kişi
B
Fiilden isim +yönelme + çokluk
C
Geçişli-ettirgenlik + yönelme + çokluk
D
Fiilden fiil + yönelme + geniş zaman 3 çokluk kişi
E
Dönüşlülük + yönelme + gereklilik 3 çokluk kişi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi istek-emir kipiyle çekimlenen fillerden biri değildir?

A
Yazayın
B
Gelesin
C
Gizlemişdüm
D
Eyitgil
E
Arıtasız
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesinde “zarf-fiil” eki örneklerinden biridir?

A
–(y)All
B
–(y)AsI
C
–dAçI
D
–(y)IsAr
E
–(y)An
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinde “ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman” çekiminde kullanılan biçimlerinden biri değildir?

A
imiş
B
irmiş
C
irür
D
irken
E
iken
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevâyî’nin hamsesinde yer alan eserlerden biridir?

A
Ta’aşşuk-nâme
B
Yusuf ve Züleyhâ
C
Gül ü Nevrûz
D
Mahbûbü’l-kulûb
E
Seb'a-i seyyare
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Lutfî’nin edebî kişiliğini yansıtan belli başlı özelliklerden biri değildir?

A
Yazdığı eserlerde yabancı unsurların oldukça az görülmesi
B
Eserlerinde atasözleri ve halk deyişlerine yer vermeye gayret etmesi
C
Eserlerinde genellikle tasavvufla ilgili konulara yer vermiş olması
D
Türk edebiyatına mahsus bir tür olan tuyuğ tarzına en çok rağbet eden şairlerden biri olması
E
Eserlerinde kısmen Türkçenin hece veznine karşılık gelen aruz vezinlerini seçmiş olması
Soru 14

Çağatay Türkçesi metinlerinden alınan aşağıdaki metinlerin hangisinde yeterlik fiili vardır?

A
Yana yitkeç közge eşkim tursa alur min anı
B
Melikü’l-kelâmları şi'r aytmaydurlar, belki ayta almaydurlar
C
Yâr kilgeç mana düşmen bolurın bilmes idim
D
Ol ay yanım cefâ kılsa vefâ irmiş bu kün bildim
E
Zülfün yasadı leşker iginge alıp zırh
Soru 15

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü düzleşmesi vardır?

A
erkek>irkek
B
kölige>kölege
C
eksük>öksük
D
ilgerü>ilgeri
E
yapşın->yapşun-
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tonlu ünsüzle sonlanan sözlere eklendiğinde Kıpçak sahası metinlerinde ünsüz uyumu dışında kalan eklerden biridir?

A
-Dİ
B
+GA
C
+DA
D
-Kur-
E
+çA
Soru 17

Aşağıdaki fiillerden hangisi öğrenilen geçmiş zamanda çekimlenmiştir?

A
kördüm
B
üleştürdi
C
çaptılar
D
keliptir men
E
yittiniz
Soru 18

Kodeks Kumanikus’un ikinci defteriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eser 27 yapraktan oluşur.
B
Latince yazılmış kısa bir giriş yazısı vardır.
C
italyanlar tatarından yazılmıştır.
D
içerisinde Latince-Farsça-Kıpçakça yazılmış sözlük vardır.
E
Esere 50 adet bilmece eklenmiştir.
Soru 19

bıçak > bışak kelimelerinde görülen değişim aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
genizsileşme
B
sızıcılaşma
C
akıcılaşma
D
ötümsüzleşme
E
ötümlüleşme
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrılma hâlinde bir söz vardır?

A
Vişâlin körmege bir dem meni hicrin tutar koymas.
B
Niçün munça köp yalğan sözler sözlegey.
C
Bilür men kim senin anı sivmeginde illet yok turur.
D
Anın çevrine şabr itmek hoşrak kilür.
E
Bir yahşi ağaçdın sünü yaraşturğay sen.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x