XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Harezmî tarafından 1353 yılında yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısasü’l-Enbiyâ
B
Mu'înü'l-Mürîd
C
Sirâcü’l-Kulüb
D
Dâsitân-ı Cümcüme
E
Muhabbet-nâme
Soru 2

Kaçan kim Ömerni kördi erse ol nâresîde oğlan aytur. (Nehcü’l-Ferâdîs 108/4-108/13) cümlesinde altı çizili olan kelimenin doğru çözümlenişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ka: isim kökü, +ça: eşitlik hali eki, +n: ikinci teklik şahıs eki
B
kaç: isim kökü, -an: sıfat-fiil eki
C
kaç: isim kökü, -an: çokluk eki
D
kaç-: fiil kökü, -an: sıfat-fiili eki
E
ka: isim kökü, +ça: eşitlik hali eki, +n: vasıta hali eki
Soru 3

Harzemşahlar hanedanlığına ne zaman son verilmiştir?

A
Moğol istilasından sonra
B
Bolşevik ihtilali’nden sonra
C
Kalmuk saldırılarından sonra
D
Müslümanların bölgeyi fethetmesinden sonra
E
Cengiz Han’ın ölümünden sonra
Soru 4

Aşağıdaki örneklerden hangisi ek-fiilin geniş zamandaki çekimine örnektir?

A
işitti erse
B
arada erdiler
C
az erür
D
gılsalar erdi
E
kılduk erdi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesinde görülen ünlü yuvarlaklaşması örneklerinden biri değildir?

A
eksik > öksük
B
kov- > kav-
C
teşük > töşük
D
ewür- > öwür-
E
ıçgın- > uçgun-
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Harezm bölgesinde yeni bir yazı dilinin oluşumunda etkili olan Türk boylarından biri değildir?

A
Kıpçaklar
B
Uygurlar
C
Oğuzlar
D
Kırgızlar
E
Kimekler
Soru 7

eger nâm ister iseŋ âhiretde / yidürgil hak yolına dünyâda nân (Çrh.)
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde kullanılmış -Gll eki hangi fonksiyondadır?

A
istek-emir
B
emir
C
dilek-istek
D
dilek-şart
E
tavsiye yoluyla gereklilik
Soru 8

Behcetü’l-Hadayık Fi-Mev’izetü’l-Hakayık adlı eser kim tarafından telif edilmiştir?

A
Nâsırüddin b. Ahmed b. Muhammed
B
Kaşgarlı Mahmud
C
Ahmed Fakih
D
Hoca Mesud
E
Gülşehri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan gelecek zaman eklerinden biri değildir?

A
-(y)A
B
-sA gerek
C
-mlş
D
-(y)lsAr
E
-(y)AcAK
Soru 10

Nehcü’l-Ferâdise dil, üslup ve işlediği konu bakımından benzeyen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nehcü’l-Ferâdis
B
Mu'înü'l-Mürîd
C
Kısasü’l-Enbiyâ
D
Mi’râc-nâme
E
Muhabbet-nâme
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde yuvarlaklaşmalar veya yuvarlak ünlülerin devam ettirilmesi söz konusu değildir?

A
gönül
B
altun
C
eyü
D
getür-
E
ayru
Soru 12

Kaçan Yûsuf karındaşların kördi erse ol kılgan yavvuzlukların sakındı, alarga aytayın, tedi. (Kısasü’l-Enbiyâ, 93v/9-94r/1) cümlesinde altı çizili olan kelimenin doğru çözümlenişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
al- fiilinin zarf-fiil ve yönelme hali eki almış şekli
B
Üçüncü çokluk şahıs zamirinin yön gösterme eki almış şekli
C
Üçüncü çokluk şahıs zamirinin yönelme hali eki almış şekli
D
al- fiilinin sıfat-fiil ve yönelme hali eki almış şekli
E
al- fiilinin geniş zaman ve yönelme hali eki almış şekli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Celaleddin Rumi’nin eserlerinden biri değildir?

A
Fîhi Mâfîh
B
Mesnevî
C
Dîvân-ı Kebîr
D
Çarh-nâme
E
Mecâlis-i Seb’a
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde ayrılma hali eki bulunmaz?

A
ya’nî sekizden bir vireler
B
korkulu köprüden gegez geçüre
C
ölmekden ne korkarsın
D
yük elinden katı şikeste vü zâr
E
çû bir kapu dahi var girgil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sıfat-fiil eklerinden biri değildir?

A
-dUKdA
B
-mlş
C
-mAdUK
D
-dUK
E
(y)AcAK
Soru 16

Oğuzca hangi yüzyıldan itibaren Anadolu’da bir edebî yazı dili oluşturmaya başlamıştır?

A
X. yüzyıl
B
XI. yüzyıl
C
XII. yüzyıl
D
XIII. yüzyıl
E
XIV. Yüzyıl
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istek-emir 1 teklik kişi eklerinden biri değildir?

A
- (y)AvAn
B
- (y)AvAm
C
- (y)Alum
D
- (y)Am
E
- (y)Ayln
Soru 18

bir zamân yatalum uyuyalum / uyanuban halvâyı biz yiyelüm
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde kullanılmış istek-emir kipi eki hangi fonksiyondadır?

A
gereklilik
B
dilek-istek
C
emir
D
izin
E
serbestlik
Soru 19

Anadolu Selçukluları Döneminde geniş bir coğrafyada ortak bir siyasi otorite olmadığından dolayı, yazarların kendi ağız özellikleri veya yaşadıkları kültür ortamının dili eserlere yansıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi geniş zaman 1 tekil kişi çekiminde görülmez?

A
isterin
B
gelirim
C
ulaşurvanın
D
olurvan
E
gezer men
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fiil çekiminde kullanılan 1 tipteki kişi eklerinden biri değildir?

A
+ Ø
B
+men
C
+vAn
D
+ AnIn
E
+vAm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x