XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dede Korkud Hikâyeleri’ni ilk kez eski harfleriyle yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kilisli Rifat Bilge
B
Muharrem Ergin
C
Orhan Şaik Gökyay
D
Nihat Sami Banarlı
E
Kemal Yavuz
Soru 2

Nesîmî’nin HurûfTlik ile ilgili kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marzuban-nâme
B
Ârâyisü’l-Mecâlis
C
Cevâhirü’l-Esdâf
D
Şifâü’l-Eskâm
E
Mukaddimetü’l-Hakâyık
Soru 3

İran şiirine ait mazmunları geniş ölçüde Türk şiirine getirmiş, sık sık cinas ve tevriye sanatları yaparak Türkçenin dil ve ifade imkânlarından yararlanmıştır. Kelime hâzinesi çok geniş olan ve dili ustaca kullanan şair, şiirlerinde taklîdî seslerden ve tekrarlardan yararlanarak vermek istediği mesajı daha kuvvetli hissettirmeye çalışmıştır. Özgün benzetmeler yapmış, kendine özgü buluş ve söyleyişleri yanında devrin diğer şairlerinde görüldüğü gibi “kargı” ve “ney”i “boy” anlamında kullanmıştır.
Yukarıda sözü edilen Azerî sahası şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Kadı Burhaneddin
C
Nesîmî
D
Hasanoğlu
E
Ahmed bin Veys
Soru 4

Şiiri ve sanatı ile övünen ve kendini beğenen bir şairdir. Şiirlerini ancak Lebîd, Kemâl-i Hucendî ve Gülşehrî'nin değerlendirilebileceğini belirtir. Kendisini devrinin Hassân'ı olarak görür. Selmân ve Sa'dî'den üstün olduğunu söyleyerek Elvan Çelebi, Şeyhoğlu Mustafa ve Kemaloğlu gibi kendinden önceki ve devrinin bazı şairlerini daha çok kişiliklerinden dolayı eleştirir. Çok sayıda gazelinde, özellikle ki'li cümleleri kullanması yüzünden lirizmde geri kaldığı ve ifadesinde tutukluk olduğu görülür.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Harezmî
C
Kul Mesud
D
Şeyhoğlu Mustafa
E
Elvan Çelebi
Soru 5

'Risâletü’n-Nushiyye' adlı eserin başında bulunan ve on üç beyitten meydana gelen manzumenin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mefâ’ilün mefâ’ilün fe’ûlün
B
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
C
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
D
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
E
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
Soru 6

Oğuz Türkçesinin grameri hakkında yazılmış en eski kaynaklardan biri olan 'ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye' hangi beylik döneminde yazılmıştır?

A
inançoğulları
B
Aydınoğulları
C
Menteşeoğulları
D
Saruhanoğulları
E
Germiyanoğulları
Soru 7

Hoca Mesud’un 'Kenzü’l-Bedâyi' adını da verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süheyl ü Nevbahâr
B
Ferheng-nâme-i Sa’dî
C
Hikâyet-i Kız ve Cühûd
D
Hüsrev ü Şîrîn
E
Felek-nâme
Soru 8

'Yûsuf u Zelîhâ', 'Sîretü’n-Nebî' ve 'Yüz Hadis Tercümesi' gibi eserlerini Arap edebiyatı kaynaklarından yararlanarak kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Gülşehrî
C
Âşık Paşa
D
Erzurumlu Mustafa Darîr
E
Ahmed-i Dâî
Soru 9

Şeyhoğlu Mustafa’nın Farsçadan Türkçeye çevirdiği, öğretici yönü ile 'Kelile ve Dimne'ye benzeyen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehekküî-Ulemâ
B
Kabus-nâme
C
Marzuban-nâme
D
Hurşîd-nâme
E
Kenzüî-Küberâ
Soru 10

Elvan Çelebi'nin yazdığı tek eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeng-nâme
B
Kenzüî-Kübera
C
Hızır-nâme
D
Tevârih-i Âl-i Osman
E
Menâkıbüî-Kudsiyye fî-Menâsibiî-Ünsiyye
Soru 11

Süleyman Çelebi'nin yazdığı tek eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesîletü'n-Necât
B
Garib-nâme
C
Çeng-nâme
D
Halîl-nâme
E
Har-nâme
Soru 12

Ahmed-i Dâî'nin II. Murad'ın şehzadeliği sırasında yazdığı Farsça manzum sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sîretü'n-Nebî
B
Camasb-nâme
C
Çeng-nâme
D
Hurşid-nâme
E
Ukûdüî-Cevâhir
Soru 13

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’da mesnevi yazarı olarak bahsettiği ve bir tevhidini tanzir ettiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celîlî
B
Kutb
C
Şeyhî
D
Hayâtî
E
Harîmî
Soru 14

Ahmed-i Dâî’nin 'Çeng-nâme'nin konusunu aldığı ve etkilendiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câmî
B
Hâfız
C
Firdevsî
D
Sa’dî
E
Nizâmî
Soru 15

Hüseyin Baykara’nın Amasya Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunan otobiyografi tarzındaki küçük risalesini 1945’te faksimile olarak yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Ünver
B
Zeynep Korkmaz
C
Muharrem Ergin
D
Talat Tekin
E
İsmail Hikmet Ertaylan
Soru 16

Seyyid Ahmed’in 1436’da yazıp Şahruh Mirza’ya sunduğu mesnevi, Hocendî’nin 'Letâfet-nâme'si tarzında yazılmıştır. Sebeb-i telif bölümünden sonra on aşk mektubunun yer aldığı eserde, her mektubun sonunda bir gazel ve “sözün hulâsası” başlıklı bölüm yer alır. Sözü edilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gencine-i Râz
B
Ta’aşşuk-nâme
C
Mahzenü’l-Esrâr
D
Letâfet-nâme
E
Deh-nâme
Soru 17

Ali Şir Nevâî'nin eserlerinde 'Bu kavmin üstadı ve söz melikidir.' ifadesiyle övülen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haydar Tilbe
B
Mevlânâ Lütfî
C
Alî Yezdî
D
Yûsuf Emirî
E
Sekkâkî
Soru 18

Cihânşah b. Karayusuf’un Türkçe ve Farsça şiirlerinde kullandığı mahlası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamîdî
B
Pûr Haşan
C
Hüseynî
D
Hakîkî
E
Habîbî
Soru 19

Yesevî dervişlerinden İsmail Ata'nın torunlarından olan ve divanının bugüne kadar bilinen tek nüshası St. Petesburg Şarkiyat Enstitüsü'nde kayıtlı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lütfî
B
Ya kînî
C
Yûsuf Emirî
D
Atâî
E
Alî Yezdî
Soru 20

Türk edebiyatında afyon ve şarabı başlı başına bir konu olarak ilk kez edebî bir eserde işleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzûlî
B
Atâî
C
Yûsuf Emîrî
D
Gedâî
E
Haydar Tilbe
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x