XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurgusu, Leylâ vü Mecnûn’u hatırlatan ________ , Türk edebiyatında ilk defa dört mesnevi yazan şair ________ tarafından kaleme alınmıştır. 1742 beyitten meydana gelen telif bir eserdir. Altı meclisten meydana gelen eserde, konu başlıkları Farsçadır, ancak meclisler belirtilirken Arapça yazılmıştır. Eserde dikkat çeken diğer bir özellik, eserin meclislerden meydana gelmesi ve şairin meclis sonlarında sözü yarıda bırakıp hikâyenin sonunu daha sonraki mecliste anlatacağını söylemesidir.Bu durum, şairin hikâyelerini bir topluluk huzurunda okuduğunu ve şairin bir meddah olduğunu gösterir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Kâbus-nâme Tercümesi- Şeyhoğlu Mustafâ
B
Varka vü Gülşâh- Yûsuf-ı Meddâh
C
Menâkıbü’l-kudsiyye- Elvân Çelebi
D
Süheyl ü Nevbahâr- Hoca Mes’ûd
E
Cemşîd ü Hurşîd- Ahmedî
Soru 2

'nın/ın Mantıku't-tayr isimli eserinin ilk Türkçe tercümesidir. Eser birebir tercüme değil, serbest ve ilaveli bir çeviridir. Dönemin mesnevilerinde yaygın olarak kullanılan -fâilâtün fâilâtün fâilün- vezniyle yazılan eserin yazarı ________ ’dır/dir. Eserde Kelile ve Dimne’nin yanı sıra Mevlânâ’nın ________ adlı eserinden de yararlanılmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Attar- Gülşehrî-Divan-ı Kebir
B
Attar- Gülşehrî- Mesnevî
C
Âşık Paşa- Gülşehrî- Mesnevî
D
Mevlânâ-Âşık Paşa-Mecâlis-i Seb’a
E
Mevlânâ- Gülşehrî- Fihi mâ Fîh
Soru 3

Türk edebiyatında afyon ve şarap başlı başına bir konu olarak alınmış ve işlenmiştir. Bu konuyu ele alan şairlerin ilkidir. Eserini şiir ve düz yazı ile karışık olarak münazara şeklinde yazmıştır. Alegorik bir tarzda yazılan eserde, “afyon” yeşiller giymiş yaşlı bir derviş, “şarap” ise renginin kırmızı olması dolayısıyla, kırmızı giysiler içerisindeki heyecanlı bir genç olarak tanıtılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Beng ü Çağır- Yûsuf Emîrî
B
Beng ü Bade- Fuzûlî
C
Ta'aşşuk-nâme- Seyyid Ahmed Mîrzâ
D
Ok ve Yaynıg Münazarası-Yakînî
E
Sazlar Münazarası-Ahmedî
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinin “Klasik Sonrası Devir” olarak adlandırılan döneminde eser vermiş sanatçılardan biridir?

A
Yûsuf Emîrî
B
Cihan Hatun
C
Seyyid Ahmed Mîrzâ
D
Sekkâkî
E
Haydar Tilbe
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk edebiyatında deh-nâme yazan sanatçılardan biri değildir?

A
Harezmî
B
Hocendî
C
Haydar Tilbe
D
Ahmed Mîrzâ
E
Yûsuf Emîrî
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi konusu çift kahramanlı aşk hikâyesi olan mesnevilerden biri değildir?

A
Işk-nâme
B
Hurşîd ü Ferahşâd
C
Varka ve Gülşâh
D
Süheyl ü Nev-bahâr
E
Dâsitân-ı Kız
Soru 7

Şiirlerinde, eski Anadolu Türkçesiyle birlikte Azerî ve Doğu Türkçesinin özellikleri de görülür. İran şiirine ait mazmunları geniş ölçüde Türk şiirine getirmiş ve sık sık cinas ve tevriye sanatları yaparak Türkçenin dil ve ifade iilkânlarından yararlanmıştır. Pek çok gazelinin matlaı cinaslıdır ve güzel söyleyişler ile dikkati çeker. Şairin, Türk halk şiirinde olduğu gibi cinaslı kafiyelere fazlaca yer verdiği tuyuğları da bulunmaktadır. Çoğu tasaWuf? olan ve sade bir Türkçe ile yazılan bu tuyuğların bazıları ise cinassızdır. Belki bir bey olması sebebiyle, yerine göre sert ve tok ifadesini şiirine aksettirmeyi başarmıştır. Özellikle satranç ve ok üzerinde çok duran, iktibaslara çok az yer veren şair, birkaç şiiri hariç şiirlerinde mahlas kullanmamıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı Burhaneddîn
B
Nesîmî
C
Âşık Paşa
D
Gülşehrî
E
Hasanoğlu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi manzum dînî destan anlatıcılarına verilen isimlerden biri değildir?

A
Mesnevî-nüvis
B
Kassâs
C
Meddah
D
Muarrif
E
Kıssahân
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl Batı Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A
Dinî-tasaWufî eserlerin daha fazla olması
B
Mesnevi nazım şeklinin daha çok ilgi görmesi
C
Arapça ve Farsça sözcüklerin dilden tamamen atılarak millî bir dil kullanılması
D
Sanatçıların Türkçe eser vermeyi bilinçli bir şekilde istemesi
E
Karahanlı dönemi eserlerini örnek alanların başında Âşık Paşa ile Yûnus Emre'nin gelmesi
Soru 10

Ali Şir Nevâî’nin çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde yazdığı şiirleri ihtiva eden eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sedd-i İskender?
B
Hazâ’inüî-me'ânî
C
Seb’a-i Seyyare
D
Mîzânüî-evzân
E
Hayretüî-ebrâr
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Azeri sahasının önde gelen şairlerinden biri değildir?

A
Hasanoğlu
B
Kadı Burhaneddîn
C
Sultan Ahmed b. Veys
D
Ahmed-i Da’î
E
Nesîmî
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl mesnevîlerinin tertip özelliklerinden biridir?

A
Bütün mesnevilerde, “bitiş bölümü”nün bir bölüm olarak bulunmasının kural haline gelmesi
B
Klasik mesnevi tertibine uygun şekilde tanzim edilip oluşturulan mesnevîlerin okunmaktan çok dinlenmek için yazılması
C
Baştan sona tüm manzumelerin aynı nazım şekliyle yazıldığının görülmesi
D
Dinî-tasaWufî ve ahlaki mesnevilerin büyük kısmında, klasik mesnevi tertibinde bulunan “giriş bölümü”nün, “konunun işlendiği bölüm”ün ve “bitiş bölümü”nün birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaması
E
Tüm dinî-tasaWufî ve ahlaki mesnevilerin edebî kaygı nedeniyle ve klasik tertibe dikkat edilerek yazılması
Soru 13

Anadolu’da ilk güzel na’t örneklerini yazan şairdir. Yûsuf u Zelîhâ’dan sonra bu na’tları ile öne çıkan ve bir na’t şairi olarak tanınan sanatçı, Yûnus’tan sonra kaside nazım şekli ile na’t yazan şairdir. Mersiyeleri ile de dikkati çekmiştir. Türk edebiyatında, başlangıcı çok öncelere, Alper Tonga için söylenen ağıtlara dayanan bu türde, özellikle çocuklar için şiir yazan ilk şairdir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyyad Hamza
B
Kadı Burhaneddin
C
Hoca Mes'ûd
D
Ahmedî
E
Şeyhoğlu Mustafa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ahmedî’nin eserlerinden biri değildir?

A
iskender-nâme
B
Mirkâtüî-edeb
C
Kenzü’l-küberâ
D
Tervîhü’l-ervâh
E
Cemşîd ü Hurşîd
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda yazılan aşk mesnevilerinden biri değildir?

A
Süheyl ü Nevbahâr
B
Hüsrev ü Şîrîn
C
Yûsuf u Züleyhâ
D
Cemşîd ü Hurşîd
E
Hüsn ü Aşk
Soru 16

Süheyl ü Nevbahâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
feûlün feûlün feûlün feûl vezni ile yazılan ve 5703 beyit olan eserin, ilk bin beytini Hoca Mes’ûd’un tavsiyesi ile yeğeni izzeddîn Ahmed tercüme etmiş, geri kalan 4703 beytini de Hoca Mes’ûd çevirmiştir.
B
ilk örneği Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelîhâsında görülen ve daha sonraki mesnevilerde devam eden kahramanların ağzından gazel yazma geleneği, bu eserde de karşımıza çıkar.
C
Eserde, Yemen padişahı Bahr’ın oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun kızı Nevbahâr arasındaki aşk anlatılır.
D
Hoca Mes’ûd’un, 1350 yılında yeğeni izzeddîn Ahmed ile ortak olarak Türkçeden Farsçaya çevirdiği bir eserdir.
E
Eser üzerinde çalışan Cem Dilçin, Süheyl ü Nevbahârın tam metnini verdiği gibi, ayrıca çok geniş bir inceleme yaparak eserin sözlüğünü de yayımlamıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay sahası eserlerinden olup otobiyografi tarzında yazılmıştır?

A
Deh-nâme
B
Beng ü Çağır
C
Mîzânü’l-Evzân
D
Risâle-i Sultan Hüseyn Baykara
E
Muhakemetü’l-Lugateyn
Soru 18

Kamu kuşlar geldiler bir mahfile Kamusınun dükeli nakdi bile Kim bize bir pâdişâh-ı nâmdâr Gerek idi kim bir ulu şehriyâr Gösterün bir gög kim ol mehsüz durur Bizüm ilimüz niçün şehsüz durur
Yukarıdaki şiirin konusu ve şekil özellikleri dikkate alındığında eserin adı, yazarı ve nazım şekli aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Garîb-nâme- Âşık Paşa- Mesnevî
B
Süheyl ü Nev-bahâr- Hoca Mes’ûd- Kaside
C
Ferah-nâme- Kemâloğlu ismâ’îl- Kaside
D
Kelîle ve Dimne- Kul Mes’ûd- Mesnevî
E
Mantıku’t-tayr- Gülşehrî- Mesnevî
Soru 19

Rum kayserinin oğlu Hürmüz ile Hozistan emirinin kızı Gülruh arasındaki serüvenin anlatıldığı eser ________ iken, Hümâ ile Ferruh adlı kahramanlar arasında geçen aşk hikâyesinin anlatıldığı eser ________ ’dır/dir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Süheyl ü Nev-bahâr- Gül ü Hüsrev
B
Dâsitân-ı Kız- Dâsitân-ı Oğlan
C
Işk-nâme- Hikâye-i Câbir
D
Dâsitan-ı Gügercin- Dâstân-ı Geyik
E
Gül ü Hüsrev- Işk-nâme
Soru 20

Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın isteği üzerine Farsçadan tercüme edilen ve ahlaki bir nasîhat-nâme olan eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ârâyisü’l-mecâlis- Muhammed bin Mustafa
B
Marzubân-nâme- Şeyhoğlu Mustafa
C
Kâbus-nâme-Şeyhoğlu Mustafa
D
Yüz Hadîs Çevirisi- Erzurumlu Mustafa Darîr
E
Fütûhu’ş-şâm Tercümesi- Erzurumlu Mustafa Darîr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x