XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2015-2016 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rusya Müslümanlarının I. Kongresinde (15 Ağustos 1905) başkanlığı yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Baytursın
B
Âlimcan Barudî
C
Abdullah Efendi
D
Süleyman Efendi
E
İsmail Gaspıralı
Soru 2

“Günah-ı Kebâir” adlı romanında medresedeki bozulmayı ele alan yazar kimdir?

A
Fatih Kerimî
B
Troyskili Ahmed Taceddin
C
Musa Akyiğitzade
D
Muhammed Zahir Bigi
E
Ayaz ishakî
Soru 3

I. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından Almanlara esir düşen Müslüman esirlerin Osmanlı saflarına katılmalarını sağlamakla görevlendirilen ve çabaları sayesinde çok sayıda esirden oluşan “Asya Taburu”nu meydana getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyinzâde Ali Bey
B
Abdürreşid İbrahim
C
Yusuf Akçura
D
Ayaz ishakî
E
Abdullah Tukay
Soru 4

Şihâbüddin Mercanî’ye göre, geri kalmış Müslümanların yeniden ilerleme yoluna girebilmeleri için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekiyordu?

A
Medreselerdeki ıslah uygulamalarının sonlandırılması
B
ilk dönem Müslümanlarının dinamizminin ve inanç saflığının yakalanması
C
Farklı meslek gruplarının mecliste temsilinin sağlanması
D
Mevali politikasının kapsamının genişletilmesi
E
Örfi hukuk kurallarının kaldırılması
Soru 5

Azerbaycan'da 1876 yılında açılan Gori Öğretmen Okulu'nun aşağıdakilerden hangisi üzerinde büyük katkısı olmuştur?

A
Mezunlara iş temin edilmesi
B
Öğrenci sayılarının azaltılması
C
Öğretmen kadrolarının hazırlanması
D
Gazeteci kadroların hazırlanması
E
Yerel lehçeyle yazılmış kitapların hazırlanması
Soru 6

Pek çok bilim adamı tarafından Kazak halkının ilk modern bilim adamı olarak tanımlanan kişi kimdir?

A
Ibıray Altınsarin
B
Mağcan Gumabayev
C
Ahmet Baytursunov
D
Çokan Velihanov
E
Abay Kunanbayev
Soru 7

XIX. yüzyılda Azerbaycan’da zaman anlayışına bağlı tarih anlayışı görüşünün en önemli temsilcisi kimdir?

A
Hacı Zeynelabidin Tağiyev
B
Mirza Kazım Bey
C
Şemsi Asadullayev
D
Murtaza Muhtarov
E
Mehmed Hadi
Soru 8

Kasım Bey Zakir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisine Azerbaycan’ın millî şairi adı verilmiştir.
B
Azerbaycan’ın millî ve medeni uyanışının en gözde şahsiyetlerindendir.
C
Azerbaycan hiciv şiirinde önemli bir yeri vardır.
D
Şiirlerinin birçoğunun basıldığını görememiştir.
E
Umumi Türk-Tatar Grameri (Kazan, 1939) adlı eserin yazarıdır.
Soru 9

Kazakça yayınlanan ilk kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinesarı
B
Til Kural
C
Seyfulmelik
D
Alp Manaş
E
Edebiet Tanıktış
Soru 10

General Sisianov ile İbrahim Halil Han arasında, Karabağ Hanlığı’nın Rusya’nın hâkimiyetini kabul ettiğini belirten 14 Mayıs 1805 tarihinde imzalan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hassavyurt Antlaşması
B
Kürekçay Antlaşması
C
Bahçesaray Antlaşması
D
Nystadt Antlaşması
E
Akkerman Antlaşması
Soru 11

1909’da Kazak millî kimlik ve bilincinin oluşmasında önemli etkisi olan Mircakip Dulatov’un şiirlerinden oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savlem
B
Siham-ı Kaza
C
Düsturü’l-Amel
D
Sakiname
E
Uyan Kazak!
Soru 12

Adat denen geleneksel Kazak hukuk sistemiyle İslami kuralların karışımından oluşan ve “Jeti Jargı” (Yedi Yargı) denen kanun hazırlatan Kazak Hanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevekkül Muhammed Han
B
Burunduk Han
C
Tahir Han
D
Şeybanî Han
E
Kerey Han
Soru 13

Yüzyıllardan beri İslam dünyasında tartışılmaz bir yeri olan Buhara medreselerine en köklü eleştiriyi getiren Tatar din âlimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çelebi Cihan ve Cafer Seydahmet
B
Ebunnasr Kursavî ve Şihâbüddin Mercânî
C
Abdulhakim Hilmi ve Fatih Kerimî
D
Timurcan Odabaş ve Bekir Çobanzâde
E
Troyskili Ahmed Taceddin ve Yakup Kemalî
Soru 14

Molla Abdurrahman Salihov'un, Taşkent’te çıkardığı “el-lslah” adlı derginin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Asya’da ilahiyat konularını tartışan tek yayın organı olması
B
Taşkent Bolşeviklerini destekleyen yazılar yayınlanması
C
Türkistan’da kadınlara siyasi haklar verilmesi gerektiğini dile getiren ilk yayın olması
D
Buhara’daki mevcut eğitim sisteminin çökmek üzere olduğunu ilk dile getiren yayın olması
E
Rusya’ya karşı ilk kez ambargo uygulanması gerekliğini belirten dergi olması
Soru 15

Türkistan’daki Cedit edebiyatının önemli temsilcilerinden Abdurrauf Fıtrat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1919'da bazı genç aydınlarla birlikte “Çağatay Gürünü” adlı bir edebi dernek kurdu.
B
1920'de kurulan Buhara Halk Cumhuriyetinde önemli görevler üstlendi.
C
Sovyet döneminde proleter edebiyatını oluşturma yönünde yoğun bir çaba gösterdi.
D
Münazara ve Beyânât-ı Seyyâh-ı Hind adlı eserlerini İstanbul'da Farsça olarak yayınladı.
E
Ulemayı ve toplumsal bozulmayı eleştirdiği eserleri Buhara'da çok etkili oldu.
Soru 16

Mahmud Hoca Behbûdî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cedit okulları için Özbekçe ve Tacikçe ders kitapları yazdı.
B
1903’te Semerkand’daki ilk usûl-i cedit mektebini açtı.
C
Pederküş (Semerkand,1913) adlı Özbekçe tiyatro eserini kaleme aldı.
D
Ülkenin silahlı güçler sayesinde özgürleşeceğine inanmadığı için Basmacılara karşı oldu.
E
Makalelerinde özellikle eğitim reformu konusunu ele aldı.
Soru 17

Münevver Karî’nin, Türkistan’da kültürel reformlar yapılmasını gerektiğini anlatan yazılar yazdığı ve Eylül 1906'da çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğüt
B
ikdam
C
Mimber
D
ileri
E
Hurşid
Soru 18

Özbek kabilelerinin büyük bir kısmı aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında İslamiyet’i kabul etmiştir?

A
Özbek Han
B
Şah İsmail
C
Satuk Buğra Han
D
Ebulhayr Han
E
Şeybanî Han
Soru 19

Türkistan’ın ilk Türkçe gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terakki
B
Buhara-yı Şerif
C
Vakit
D
Türkistan Vilayetinin Geziti
E
Tercüman
Soru 20

Basmacılık Hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Basmacılığın zayıf tarafı, eşgüdüm ve merkezi kumandadan yoksun olmasıydı.
B
Sovyetlerin zorlamaları ve halkın içine düştüğü sıkıntılar Basmacılık isyanını besledi.
C
Rus yönetimine karşı Türkistan’da ortaya çıkan büyük direnişti.
D
Basmacıların birçoğu Özbeklerin değişik kabilelerinden geliyordu.
E
Enver Paşa’nın ölümüyle basmacı hareketi son buldu.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x