XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2015-2016 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1773’teki Pugaçev İsyanı’na Başkurtlar aşağıdaki kişilerden hangisinin önderliğinde yoğun bir şekilde katılmışlardır?

A
Aliabbas Müznib
B
Salavat Yolay
C
Necef Bey Vezirov
D
Ömer Faik Numanzade
E
Neriman Necefoğlu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Âlimcan Barudî, Şeyh Zeynullah ve Şeyh Muhammed Zakir Efendi gibi kişilerin katkıları arasında yer almaz?

A
Medreselere Avrupa bilimlerinin girmesine neden oldular.
B
Eğitim ve kültür faaliyetleriyle Müslüman halkın kimliklerini korumalarını sağladılar.
C
Kadro Dergisi'ni çıkardılar.
D
Kadınların sosyal hayata katılmalarını teşvik ettiler.
E
Halkı Ruslaşmaktan korudular.
Soru 3

Ebunnasr Kursavî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerinde içtihat kapısının kapalı olmasını savundu ve taklidi kabul etti.
B
Derslerinde imam Gazalî’nin ihyâi Ulûm adlı kitabını ve orijinal fikirli eski İslam âlimlerinin eserlerini kullandı.
C
Buhara’nın tanınmış şeyhlerinden Niyazkulu Türkmanî’ye bağlandı ve dört yıl onun sohbetlerinde bulundu.
D
Hindistan'daki Ahmed Sirhindî'nin (imam-ı Rabbani) fikirlerinden etkilendi.
E
Buhara ulemasıyla yaptığı tartışmalar yüzünden az kalsın canından oluyordu.
Soru 4

Rızaeddin b. Fahreddin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumların ilerlemeleri ve gerilemelerini dayandıkları inancın sağlamlığına bağlıyordu.
B
Müslüman kadınların özgürleştirilmesi fikrine büyük bir duyarlılık gösterdi.
C
Batı dillerini ve Rusçayı çok iyi biliyor ve çok fazla seyahat ediyordu.
D
Avrupa’daki gelişmeleri takip etmeye çalıştı.
E
Fikirlerinin oluşumuna Tercüman gazetesi etki etmişti.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1552’de Kazan Hanlığı’nın ve 1566’da Astrahan Hanlığı’nın Rus hâkimiyetine geçmesinin sonuçları arasında yer almaz?

A
Rusya Kazak bozkırlarına ve Sibirya’ya doğru ilerleme imkânı buldu.
B
Aleksey Mihayloviç Çar unvanını kullanmaya başladı.
C
Rusların Hazar sahillerine, Kafkasya’ya ve doğuya doğru yayılmasının önü açılmış oldu.
D
idil boyunda VI. yüzyıldan beri devam eden Türk hâkimiyeti son buldu.
E
Osmanlı Devleti ile Rusya sınırdaş oldu.
Soru 6

İdil-Ural bölgesinde Tatar Lehçesinde oynanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maişet
B
Taallümde Saâdet
C
Molla Babay
D
Kadirli Minutlar
E
Üç Kadınla Hayat
Soru 7

Rusya’daki halkçılık akımından en çok etkilenen ve bunu Tatar edebiyatına taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâlit Ziya
B
Sami Paşazade Sezai
C
Mehmet Celâl
D
Ayaz ishakî
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 8

İsmail Gaspıralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ceditçilik Hareketinin başlatıcısı oldu.
B
Tercüman Gazetesi’ni çıkardı.
C
Kazan'da çıkan Yaşin adlı mizah dergisinin editörlüğünü yaptı.
D
Bahçesaray’a belediye başkanı seçildi.
E
Rusya Türkleri arasında dünyevi modernleşmenin öncüsü oldu.
Soru 9

1866’da yayınladığı “Hüsameddin Molla” adlı romanında Kazan Türklerinin sosyal hayatını ele alan yazar kimdir?

A
Ebunnasr Kursavî
B
Musa Akyiğitzade
C
Zahir Bigi
D
Şihabeddin Mercanî
E
Musa Cârullah
Soru 10

Kayyum Nâsırî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rus okullarında Tatar dili öğretmenliği yaptı.
B
Avrupa kültürü ve hayatındaki gelişmelerden Tatarları haberdar etmeye çalıştı.
C
En bariz özelliği, sürekli olarak yazması ve yazdıklarını binbir güçlükle de olsa yayınlamasıdır.
D
Kazan Tatarcasıyla salnameler ve küçük risaleler yazıp yayınladı.
E
Çağdaşı olan Kadimci mollalar tarafından en yüksek mertebede öğretici ilan edilmiştir.
Soru 11

Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetlerini örgütleyenler içinde öne çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farih Emirhan
B
Abdürreşid İbrahim
C
Abdullah Tukay
D
Ali Asgar Kemal
E
Haşan Subhi
Soru 12

Tarihçi ve din adamı Rızaeddin b. Fahreddin tarafından 1908 yılı başlarından itibaran 15 günde bir çıkarılan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ay
B
Zincirbent
C
irşad
D
Sebilürreşad
E
Şûra
Soru 13

Azerbaycan’da çıkan ve dilde birlik fikrini “tatlı bir hayal” olarak niteleyen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikbal
B
Tercüman
C
Vakit
D
Yuldız
E
Terakki
Soru 14

Rusya Müslümanlarının II. Kongresi’nde tartışılan en önemli konu aşağıdakilerden hangisiydi?

A
Mektep ve medreselerin ıslahı
B
Müftünün nasıl seçileceği
C
Seçimlerde hangi parti ile ittifak yapılmasının uygun olacağı
D
Ortak Türk dilinin yaygınlaştırılması
E
İslama dönen Kreşin Tatarlarının Müslümanlığının tanınması
Soru 15

Tancılar olarak bilinen Tatar sosyalistleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Usûl-i cedit derecesindeki ilerlemeyi yeterli görmüyor, daha hızlı adımlarla ilerlemek istiyorlardı.
B
Mollaların görüşlerini ve yaşantılarını acımasızca eleştiriyorlardı.
C
Tan Yuldızı gazetesi etrafında örgütlenen gençlerden oluşuyorlardı.
D
Çarlık yönetimini ihtilal yoluyla devirmek istiyorlardı.
E
Rusların Kadet Partisiyle işbirliği yapılması gerektiğini savunuyorlardı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kerimî’ye göre Türklerin yapması gerekenler arasında yer almaz?

A
Ticaret ve sanat okullarını artırmak
B
ilköğretimi yaygınlaştırmak
C
Halkın iktisadi bakımdan yükseltilmesine çalışmak
D
Gazete ve kitapları İstanbul beyleri ve şairleri için çıkarmak
E
Kızların okutulmasına önem vermek
Soru 17

Rusya Müslümanları İttifakı adlı siyasi oluşumun ortaya çıkmasında basat rol oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Akçura
B
Hüseyin Rıfkı
C
Hamza Hamid
D
İbrahim Kami
E
Hüseyin Avni
Soru 18

Ahmed Midhat Efendi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
OsmanlIların asıl vatanının Orta Asya olduğunu, fakat OsmanlIların henüz Orta Asya’yı tanımadıklarını söylemiştir.
B
Kırım’da ortaya çıkan edebî canlılığın yeni Osmanlı edebiyatından etkilendiğini düşünmüştür.
C
Orenburgskiy Listok Gazetesi'nde Kazak bozkırına Rus köylülerin sevk ve İskan edilmesi için makaleler yazmıştır.
D
Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanlarını etkileyen önemli bir simadır.
E
İstanbul’daki Tatar öğrenciler kendisiyle daima temas halinde olmuşlardır.
Soru 19

Kazan Tatarlarının, Rusya dışında çıkardıkları ilk dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Molla Nasreddin
B
Ülfet
C
Tercüman
D
Vakit
E
Teârüf-i Müslimîn
Soru 20

Yusuf Akçura’nın çıkardığı ilim ve kültür dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belleten
B
Tarih Vesikaları
C
Tarihten Sesler
D
Türk Yurdu
E
Bilgi Yurdu Işığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x