XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2018-2019 Üç Ders Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rusya’da Kazan Tatarcasıyla yayınlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
il
B
Tan Yuldızı
C
Söz
D
Hürriyet
E
Kazan Muhbiri
Soru 2

Tarihçi ve ıslah taraftarı din âlimi Rızaeddin b. Fahreddin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yeniliğe açık biri olmakla birlikte, eski değerleri de muhafaza etme taraftarıydı.
B
Cemaleddin Afgani’nin düşüncelerine karşı çıktı ve sert bir şekilde eleştirdi.
C
Sovyet döneminin zor şartlarında bile sağlam durmayı başardı.
D
Sağlam bir medrese eğitimi almasının yanında, modern metotları da öğrendi.
E
İdil-Ural ulemasının tarihi hakkında kıymetli eserler yayınladı.
Soru 3

Ceditçilik Hareketi ile özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah Cevdet
B
Namık Kemal
C
Ziya Gökalp
D
Ayaz ishakî
E
İsmail Gaspıralı
Soru 4

1918 yılında Osmanlı gizli servisi “Teşkilat-ı Mahsusa” tarafından Rusya Müslümanları için bir büro açmak üzere İsviçre’ye gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Sabri Ayvazov
B
SibiryalI Abdürreşid İbrahim
C
Ali Merdan Topçubaşov
D
Buhara Emiri Abdülahad
E
Üzeyir Bey Hacıbeyov
Soru 5

Azerbaycan’da bir Kütüphane Şûrası açma fikri ilk kez aşağıdaki kişilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

A
Hüseyin Feyzhanov
B
Musa Akyiğitzade
C
Neriman Nerimanov
D
Hadi Maksudî
E
Kayyum Nâsırî
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1905 İhtilâli’nden sonra Tiflis’te kurulan Kafkas Müslüman Kadınlarının Hayriye Cemiyeti’nin amaçları arasında yer almaz?

A
Teke ve Yomud şivelerine dayanan yeni bir Türkmen edebî dili oluşturmak
B
Kız mektepleri açmak
C
Yoksullara yardım etmek
D
Kadınlar arasında sosyal faaliyetleri geliştirmek
E
Kadınlar arasında eğitim faaliyetlerini geliştirmek
Soru 7

Kasım Bey Zakir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisine Azerbaycan’ın millî şairi adı verilmiştir.
B
Azerbaycan hiciv şiirinde önemli bir yeri vardır.
C
Umumi Türk-Tatar Grameri (Kazan, 1939) adlı eserin yazarıdır.
D
Azerbaycan’ın millî ve medeni uyanışının en gözde şahsiyetlerindendir.
E
Şiirlerinin birçoğunun basıldığını görememiştir.
Soru 8

XIX. yüzyılın ortalarında Apşeron Yarımadası’nda küçük bir liman olan ________ , 1870’lerde Çarlık Rusya’sının en yüksek oranda nüfus artışı gösteren şehri haline gelmişti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Niş
B
Bucak
C
Kuban
D
Tiflis
E
Bakü
Soru 9

Ibıray (İbrahim) Altınsarin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Resmi muamele yazılarını Kazakça yazdı.
B
islamiyeti öğretmek için Kazak dilini kullanmıştı.
C
Orenburgskiy Listok gazetesinde Kazak bozkırına Rus köylülerinin sevk ve iskân edilmesini destekleyen yazılar yazdı.
D
iyi bir pedagog olarak yetişti.
E
Seküler eğitimin destekçisi oldu.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Rus Çarlığında Slav olmayan tebaayı tanımlamak için kullanılan yasal kavramdır?

A
Volost
B
Daruga
C
Şala
D
Oblast
E
inorodtsı
Soru 11

Batı Aydınlanma düşüncesinden etkilenmiş olan Abay Kunanbayev’in Kazak kültürüne yönelik eleştirileni özellikle aşağıdaki hangi eserinde dile getirmiştir?

A
Mübeyyen Der-Fıkh
B
Şecere-i Türk
C
Şeybanîname
D
Kara Sözder
E
Risale-i Vâlidiyye
Soru 12

XIX. yüzyılın ortalarında Kazak ülkesi iktisadi, kültürel ve dini alanda ________ hâkimiyetindeydi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tatarların
B
Çinlilerin
C
Safevilerin
D
Çuvaşların
E
Hakasların
Soru 13

Yüzyıllardan beri İslam dünyasında tartışılmaz bir yeri olan Buhara medreselerine en köklü eleştiriyi getiren Tatar din âlimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Troyskili Ahmed Taceddin ve Yakup Kemalî
B
Timurcan Odabaş ve Bekir Çobanzâde
C
Çelebi Cihan ve Cafer Seydahmet
D
Ebunnasr Kursavî ve Şihâbüddin Mercânî
E
Abdulhakim Hilmi ve Fatih Kerimî
Soru 14

Türkistan’da Sovyet rejimine karşı 1918’de başlayıp 1930’ların başlarına kadar devam eden isyan ve direniş hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soğuk Birlik Hareketi
B
Kırmızı Gömlekliler Hareketi
C
Basmacılık Hareketi
D
Kara Gömlekliler Hareketi
E
Güçlü Yumruklar Hareketi
Soru 15

XX. yüzyılın başında Fergane’deki gelirin yarısına yakını ________ ekiminden sağlanıyordu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mısır
B
domates
C
pirinç
D
pamuk
E
patates
Soru 16

Rusya’nın Türkistan’ı işgalinden sonra bölgede oluşturduğu Taşkent merkezli idari yapı olan Türkistan Genel Valiliğinin kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1867
B
1874
C
1880
D
1883
E
1889
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tatarların Türkistan üzerindeki etkilerini önlemek amacıyla Rus yönetiminin aldığı tedbirlerden biri değildir?

A
Özbek, Kazak ve Tacik çocuklarının Tatar öğretmenler tarafından eğitilmesinin engellenmeye çalışılması
B
1886’da Hristiyan olmayanların Orta Asya’da mülk satın almalarınının yasaklanması
C
Tatarların Türkistanlı öğrenciler için okul açmalarının yasaklanması
D
Rus hükûmeti'nin, Tatarların Türkistan’a seyahat etmelerini tamamen yasaklaması
E
1911’de Türkistan’daki Müslüman okullarındaki öğretmenlerin öğrencilerle aynı milliyetten olmaları şartının getirilmesi
Soru 18

Molla Abdurrahman Salihov'un, Taşkent’te çıkardığı “el-lslah” adlı derginin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşkent Bolşeviklerini destekleyen yazılar yayınlanması
B
Orta Asya’da ilahiyat konularını tartışan tek yayın organı olması
C
Türkistan’da kadınlara siyasi haklar verilmesi gerektiğini dile getiren ilk yayın olması
D
Buhara’daki mevcut eğitim sisteminin çökmek üzere olduğunu ilk dile getiren yayın olması
E
Rusya’ya karşı ilk kez ambargo uygulanması gerekliğini belirten dergi olması
Soru 19

Buhara’da (1909) usûl-i cedid okullarının fayda sağlayacağını ulema içinde savunan başlıca kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damla ikram Efendi
B
Abdullah Tukay
C
Gıyas Mahdum
D
Ali Asgar Kemal
E
Müftü Abdurrezzak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Abdullah Kadirî’nin romanlarında işlediği konulardan biri değildir?

A
Rus işgali sırasındaki Türkistanlıların yaşamı
B
II. Dünya Savaşı’nın Türkistan’daki etkileri
C
Türkistanlıların kendi aralarındaki mücadeleleri
D
Kolhozlaştırmanın köylüler üzerindeki etkileri
E
Hokand Hanlığı’ndaki saray hayatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x