XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIX. yüzyıl Türk edebiyatında Batı etkisindeki değişim ve yenileşmenin en son gerçekleştiği tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro
B
Deneme
C
Hikâye
D
Şiir
E
Roman
Soru 2

“Hangi derdim söyleyim dağlarca derdim var benim” dizesi Enderunlu Vasıf’ın şiirlerinin hangi özelliğini gösterir?

A
Halk şiirine yaklaştığını
B
Ağır bir dil kullandığını
C
Nedim’den etkilendiğini
D
Başarılı gazellerinin olduğunu
E
Enderun’da yetişmiş olduğunu
Soru 3

Ta’rîz eden gazellerine var ise Lebîb Vakt edip de vâkıf-ı mazmûnun olmamış
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şairin şiirleri ritim duygusundan yoksundur.
B
Şair yeni mazmunlar kullanmaktadır.
C
Şairin gazellerini anlamak için çaba göstermek gerekir.
D
Okuyucu şairden gelenekli mazmun kullanmasını bekler.
E
Şair, gazellerinin beğenilmeme ihtimali olduğu kanısındadır.
Soru 4

Ey benüm şi’rüme nazîre diyen Çıkma râh-ı edebden eyle hazer Dime ki işte vezn ü kâfiyede Şi’rüm oldı Necâtiye hem-ser Necati'nin yukarıdaki şiirinde kendisine nazire yazdığı için edepsizlikle suçladığı kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıtnat Hanım
B
Zeynep Hatun
C
Hubbî Hatun
D
Nakiye Hanım
E
Mihrî Hatun
Soru 5

Bilgi ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ani Fatma Hatun
B
Zeynep Hatun
C
Mihri Hatun
D
Hubbî Hatun
E
Fıtnat Hanım
Soru 6

Adile Sultan’ın divanını beş yazma nüshayı karşılaştırarak yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kudret Altun
B
Süleyman Solmaz
C
Pervin Çapan
D
Günay Kut
E
Hikmet Özdemir
Soru 7

iç badeyi gülşende ne derlerse desinler Âlemde sen eğlen de ne derlerse desinler
Yukarıdaki mısralarda o dönem kadınları için kabul edilemez gibi görünen serbest tavırlarından dolayı eleştirilen kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adile Hanım
B
Zeynep Hatun
C
Hubbî Hatun
D
Fıtnat Hanım
E
Leyla Hanım
Soru 8

Mevlana övgüsünde müstakil şiirler yazmakla yetinmeyip müzeyyel gazellerinde de Mevlana’ya sevgisini ifade eden, Mevlevi büyüklerine övgü şiirleri söyleyen kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adile Sultan
B
Nezihe Hanım
C
Leyla Hanım
D
Mihrî Hatun
E
Fıtnat Hanım
Soru 9

XIX. yüzyılda Halim Giray’ın kırk dört Kırım girayının hayatını anlattığı biyografik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülbün-i Hanan
B
Enisü’l-Müsamirin
C
Esmarü’t-Tevarih
D
Ayine-i Zurefa
E
Verdü’l-Hakaik
Soru 10

Anadolu Türk ediplerinin bir süre sonra tanışacağı Batı kaynaklı anlatı türlerine ilk ciddi hazırlık olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateşgede
B
Naz u Niyaz
C
Gülşen-i Aşk
D
Sakiname
E
Mihnetkeşan
Soru 11

Hikâyenin kahramanları arasında Ferhat, Mecnun gibi eski zaman âşıklarının yanı sıra Mevlana’nın da yer aldığı mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naz u Niyaz
B
Gülşen-i Aşk
C
Mihnetkeşan
D
Bahar-ı Efkâr
E
Ateşgede
Soru 12

Abdülhalim Memduh’un, eksikliklerine rağmen modern anlamda ilk edebiyat tarihi sayılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye
B
Osmanlı Şairleri
C
Kudemadan Birkaç Şair
D
Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye
E
Osmanlı Edebiyatı Numuneleri
Soru 13

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1834 yılına kadar geçen dönemde yetişen 2.200 Osmanlı şairinin biyografisini içeren ve bir adı da 'Cami-i Mehasin-i Zurefa-yı Ehlü’z-Zevk ve’l-İrfan fi-Teracim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman' olan eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Mehmet Siracettin
B
Hamilton Gibb
C
Arif Hikmet
D
Hammer Purgstall
E
Mehmet Tevfik
Soru 14

XIX. yüzyılın en önemli şairler tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafile-i Şuara
B
Hatimetü’l-Eşar
C
Osmanlı Şairleri
D
Kemalü’ş-Şuara
E
Tezkire-i Üdeba
Soru 15

Sanma Şîrîn ile berâberdür Yârim ondan cefâda berterdür
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirin ile aynıdır sanma, sevdiğim eziyette ondan daha üstündür.
B
Şirin ile birlikte sanma, sevdiğim ondan bin kat daha üstündür.
C
Sevdiğimi Şirin’e denk sanma, cefada ondan daha aşağıdadır.
D
Şirin ile beraber sanmayınız. Sevdiğim cefada ondan aşağı kalmaz.
E
Sevdiğim çok cefacıdır. Şirin’le beraber sanmayasın.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Paşa’nın “Mebani’l-İnşa” adlı eserinin en önemli özelliğidir?

A
XIX. yüzyılda yazılan ve telif (tercüme olmayan) ilk belâgat kitabı olması
B
Türk edebiyatının ilk münşeat kitabı olması
C
Fransız retoriğini de ele alan ilk Türkçe kitap olması
D
Batı retoriğini eleştiren ilk belâgat kitabı olması
E
Gramer, belâgat ve münşeat konularının aynı eserde işlenmesi
Soru 17

Keçecizade İzzet Molla’nın oldukça genç yaşta kaleme aldığı ilk eseridir. 300 beyitten oluşan küçük bir mesnevîdir. İzzet Molla bu mesnevisinde, Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk ile zirveye taşıdığı alegorik anlatıma dayalı mesnevî geleneğini takip eder.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateşgede
B
Gülşen-i Aşk
C
Mihnetkeşan
D
Naz u Niyaz
E
Sakiname
Soru 18

XIX. yüzyılda mesnevi sayısının diğer yüzyıllara göre az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazetenin toplum hayatına girmesi
B
Mesnevi nazım şekliyle eser vermenin zor olması
C
Mesnevi yazacak şair sayısının az olması
D
Şairlerin mesnevi dışındaki nazım şekillerini tercih etmesi
E
Osmanlı modernleşmesinin kültür ve sanat hayatını değiştirmesi
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x