XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiir dilindeki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İlişkilerin artmasıyla Batı dillerinden kelimeler şiire de sızar.
B
Şiir dilinde Fransız sentaksının etkisi görülür.
C
Mahallî söyleyişler şiirde daha da artar.
D
Dilde hem sadeleşme hem de Sebk-i Hindî’yi hatırlayış görülür.
E
Gazete ile tanışıklık şiir dilini de etkiler.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Enderunlu Vasıf’ın şiirlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Nedim'in etkisinde kalması
B
En çok şarkı yazan şair olması
C
Murabbalarının önemli bir kısmının devrinde beğenilip bestelenmesi
D
Yerli kaynaklarla ve gündelik hayatın diliyle yetinmiş bir şair olması
E
Vehbî ve Enderunlu Fazıl’ın yaygınlaştırdığı açık saçık şiir söyleme modasına uymaması
Soru 3

Tanzimat edebiyatı adlandırmasını “Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi” adlı eserinde ilk kez kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif Paşa
B
Ebuzziya Tevfik
C
Şehabettin Süleyman
D
İsmail Habip Sevük
E
Abdulhalim Memduh
Soru 4

Aşağıdaki beytin Latin harfli doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duhl etme bana derd-i dilin söylemez deyü/Âşık ne yapsın âh a paşam söylenilmiyor
B
Duhul etme bana derd-i dilin söylemez div/Âşık ne yapsın âh a paşam söylenilmiyor
C
Dahi etme bana derd-i dilin söylemez deyü/Âşık ne yapsın âh a paşam söylenilmiyor
D
Dahi etme bana derd-i dilin söylemez deyü/Âşık ne yapsın âh a paşam sevinilmiyor
E
Dahi etme bak a derd-i dilin söylemez deyü/Âşık ne yapsın âha paşam sevinilmiyor
Soru 5

Bilgi ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep Hatun
B
Hubbî Hatun
C
Mihri Hatun
D
Ani Fatma Hatun
E
Fıtnat Hanım
Soru 6


Yukarıdaki bir bendi verilen şiir tür bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Ninni
B
Masal
C
Mersiye
D
Lugaz
E
Hiciv
Soru 7

Eski divan şairlerinin izinden giderek münacat, naat, mersiye ve gazel nazım şekillerinde aruzlu şiirlerin yanında hece vezniyle ilahiler de söyleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihrî Hatun
B
Leyla Hanım
C
Hubbî Hatun
D
Adile Hanım
E
Şeref Hanım
Soru 8

Necati’nin, kendisine nazire yazdığı için rahatsızlık duyduğu ve edepsizlikle suçladığı kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakiye Hanım
B
Hubbî Hatun
C
Mihrî Hatun
D
Fıtnat Hanım
E
Zeynep Hatun
Soru 9

Encümen-i Şuara toplantılarına ev sahipliği yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hersekli Arif Hikmet
B
Leskofçalı Mustafa Galip
C
Mustafa İzzet Efendi
D
İbrahim Hakkı Bey
E
Koniçeli Musa Bey
Soru 10

Hüsn ü Aşk etkisinin belirgin bir şekilde görüldüğü 19 yüzyıl mesnevîleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gülşen-i Aşk ve Mihnetkeşan
B
Yusuf u Züleyha ve Naz u Niyaz
C
Gülşen-i Aşk ve Ateşgede
D
Mihnetkeşan ve Sakiname
E
Naz u Niyaz ve Sakiname
Soru 11

Başkahramanı şairin kendisi olan aşk mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen-i Aşk
B
Mihnetkeşan
C
Sergüzeştname
D
Sakiname
E
Ateşgede
Soru 12

XIX. yüzyılda Türkçe gramer konusunda yazılmış Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdurrahman Fevzî
B
Keçecizade Mehmet Fuat
C
Ahmet Cevdet Paşa
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Muallim Naci
Soru 13

Abdülhalim Memduh’un, eksikliklerine rağmen modern anlamda ilk edebiyat tarihi sayılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Edebiyatı Numuneleri
B
Osmanlı Şairleri
C
Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye
D
Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye
E
Kudemadan Birkaç Şair
Soru 14

Şemsettin Sami tarafından bir coğrafya ansiklopedisi olarak hazırlanmakla birlikte hem Türk hem dünya tarih ve edebiyatından önemli kişilerin biyografilerine de yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sicill-i Osmanî
B
Tarih ve Coğrafya Lügati
C
Tarih-i Âlem
D
Kamus-ı Türkî
E
Kamusu’l-Alâm
Soru 15

II. Mahmut’un kızı Mihrimah Sultanla Ferik Mehmet Paşa’nın düğünlerini konu edinen Surname’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdî
B
Abdünnabi iffet
C
Mehmet Lebib
D
Ahmet Nazif
E
Mehmet Rifat
Soru 16

Nühüfte ‘âlem-i ‘aşkın nice hâlâtı var amma Değil ağyara yâre keşf-i esrar eylemek olmaz
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
B
Sırlar âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
C
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
D
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları yabancıya bildirmek uygun düşmez.
E
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil sevgiliye, yabancıya bile bildirmek uygun düşmez.
Soru 17

Anadolu Türk ediplerinin bir süre sonra tanışacağı Batı kaynaklı anlatı türlerine ilk ciddi hazırlık olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen-i Aşk
B
Naz u Niyaz
C
Sakiname
D
Mihnetkeşan
E
Ateşgede
Soru 18

XIX. yüzyılın en önemli şairler tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafile-i Şuara
B
Hatimetü’l-Eşar
C
Osmanlı Şairleri
D
Kemalü’ş-Şuara
E
Tezkire-i Üdeba
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x