XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik şiirde yenilenmenin ilk olarak başladığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmge
B
Muhteva
C
Form
D
Üslûp
E
Kelime kadrosu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebi'ndeki eğitim kademelerinden biri değildir?

A
Hırka-i Saadet Odası
B
Seferli Koğuşu
C
Büyük ve Küçük Odalar
D
Hazine Odası
E
Has Oda
Soru 3

Namık Kemal’in yenilik tecrübesi sayılabilecek şiirlerinin ortaya çıkışında Encümen-i Şuara’nın hangi yöndeki çabaları etkili olmuştur?

A
Sosyalleşme tecrübeleri
B
Muhteva arayışları
C
Biçim arayışları
D
Sebk-i Hindi’ye ilgileri
E
Orijinal hayalleri
Soru 4

XIX. yüzyılda toplum tarafından eleştirilmesi muhtemel şiirler söyleyerek meslektaşlarına öncülük eden kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeref Hanım
B
Leyla Hanım
C
Âdile Sultan
D
Kösem Sultan
E
Sırrî Hanım
Soru 5

Dâğ-ı hicrânın eri erbâb-ı aşka tâcdır Hasta-i uşşâka kat’-i iltifât-ı yârı güç
Yukarıdaki beytin aruz vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün
B
Mef ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ'ilürı
C
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
D
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
E
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
Soru 6

Osmanlı hanedanına mensup olan kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıtnat Flanım
B
Leylâ Hanım
C
Nakiye Hanım
D
Adile Sultan
E
Şeref Hanım
Soru 7

Osmanlı kadın şairleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun üst düzey ailelerine mensup kişilerdir.
B
Osmanlı eğitim sisteminin gereği olarak medresede okumuşlardır.
C
Yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların kızlarıdır.
D
Bazı kadın şairler şiir ve edebiyat için uygun ortam oluşturan tarikatlara mensuptur.
E
Genellikle büyük kültür merkezlerinde yetişmişlerdir.
Soru 8

XIX. yüzyıl mesnevi şairlerinden İrşadî Baba ve Selamî’nin işledikleri konunun Türk edebiyatında klasikleşen örneğini veren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzulî
B
Şeyh Galip
C
Süleyman Çelebi
D
Şeyhî
E
Akşemseddinzade Hamdî
Soru 9

Kısas-ı Enbiya adlı eseri ile XIX. yüzyıl nesir dilinin en güzel örneğini veren bürokrat ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Tayyarzade Ata
C
Mehmet Namık Paşa
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Süleyman Paşa
Soru 10

Divan-ı Bahar-ı Efkâr adlı bir divanı ve Divan-ı Hazan-ı Âsar adlı bir divançesi vardır. Divanlara özel adlar vermenin yaygınlaştığı dönemde iki divan tertip ederek genel eğilime uygun davranmıştır. Şairin Bahar-ı Efkâr ve Hazan-ı Âsar’ına bakıldığında; geniş hayalli, ince fikirli, kökleri gelenekte olan bir birikimin şiir potasında eritilmiş belirtileri hemen sezilir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keçecizade İzzet Molla
B
Yenişehirli Avnî
C
Mehmet İzzet Paşa
D
İrşadî Baba
E
Bayburtlu Zihnî
Soru 11

Hammer’in “Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi” adlı Almanca eserinin bir kısmını “Mecma’-i Şuara ve Tezkire-i Üdeba” adıyla Türkçeye çeviren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Hikmet
B
Şemsettin Sami
C
Ebuzziya Tevfik
D
Mehmet Siracettin
E
Mehmet Tevfik
Soru 12

XIX. yüzyılda nesir dilindeki sadeleşme eğilimini en fazla etkileyen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazetelerin yayımlanması
B
Matbaanın yaygınlaşması
C
Tercüme faaliyetlerin artması
D
Diplomatik yazışmalar
E
Şiirin eski saygınlığını kaybetmesi
Soru 13

Hüsn ü Aşk etkisinin belirgin bir şekilde görüldüğü 19. yüzyıl alegorik mesnevileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yusuf u Züleyha ve Naz u Niyaz
B
Gülşen-i Aşk ve Mihnetkeşan
C
Mihnetkeşan ve Sakiname
D
Gülşen-i Aşk ve Ateşgede
E
Naz u Niyaz ve Sakiname
Soru 14

XIX. yüzyılda mesnevi sayısındaki düşüşün ve konulardaki sınırlılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk ve kahramanlık hikâyelerine toplumun ilgi duymaması
B
Sosyal konuların işlenişinde rubai şeklinin tercih edilmesi
C
Anlatma esasına bağlı türlerin yerini giderek romana bırakması
D
Mesnevi konularının kaside nazım şekliyle işlenmesi
E
Mesnevi yazımını teşvik edecek himaye sisteminin bozulması
Soru 15

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan seyyid ve şeriflerin (Hz. Muhammed soyundan gelen kimseler) devletle olan ilişkilerini düzenlemekle görevli bürokratların biyografileri için başvurulması gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-vüzera
B
Tuhfe-i Seyyidin
C
Devhatü’l-meşayih
D
Ayine-i Zurefa
E
Devhatü’n-nukaba
Soru 16

Ammâ çi sûd ol kantare-i bâlânın ve ol ma‘bere-i müstesnânın bir kemeri münhedim ve bir gavrı mün'adim olmuş olmağın bir ehl-i hayr ol kemeri ta‘mîr ve ebnâ’-i sebîli selâmet ile o ma'bereden ta’sîr eylese nice ecr-i azîme nâ’il ve indallah mertebe-i bâlâya vâsıl olacağından şübhe olmadığından başka ol cisr-i metîn Sırât olup ol ehl-i hayrın mahall-i hevl-nâk-i dûzahdan güzer ve behişt-i berîn içre cemâl-i bâ-kemâl-i Hudâ’ya nazar edeceğinde dahi şekk yokdur. Lâkin şübhe-i acîbe ve reybe-i garîbe bundandır ki şeyhü’l-islâm-ı veliyyü’n-ni‘me ve’l-in‘âm olanlar Bâyezîd-i Velî evkâfından fazla nâmıyla senede nice yüz kîse akçe eki ederler ammâ hayrât ve evkâfın ta‘mîr ve tecdidi nezâretinde bilmem ne şekl ederler.
Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?

A
Eski bir çeşmenin harap hali tasvir edilmektedir.
B
II. Bayezid’in vakfettiği bir işhanı anlatılmaktadır.
C
Yıkık bir köprüden bahsedilmektedir.
D
Sırat köprüsü tasvir edilmektedir.
E
Cennet ve cehennemden söz edilmektedir.
Soru 17

XIX. yüzyılda önceki yüzyıllara göre gazavatname sayısındaki azalmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişahın bu dönemde şair ve yazarlara destek olmaması
B
Gazavatname yazımı işini vakanüvislerin üstlenmesi
C
Bu türe halkın eskisi kadar rağbet etmemesi
D
Gazavatname yazılabilecek gaza, fetih ve zaferlerin yok denecek kadar az olması
E
Bu yüzyılda yazar ve şairlerin sefere katılmamaları
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x