XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebi'ndeki eğitim kademelerinden biri değildir?

A
Hırka-i Saadet Odası
B
Büyük ve Küçük Odalar
C
Seferli Koğuşu
D
Has Oda
E
Hazine Odası
Soru 2

“Feleğin mihneti dünyadan usandırdı beni” dizesi Enderunlu Vasıf’ın şiirlerinin hangi özelliğini gösterir?

A
Vasıf ın ağır ağdalı bir söyleyişinin olduğunu
B
Enderun’da yetişmiş olmasının izlerini
C
Başarılı bir gazel şairi olduğunu
D
Nedim’den etkilendiğini
E
Vasıfın halk şiirine yaklaştığını
Soru 3

Tanzimat edebiyatı adlandırmasını “Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi” adlı eserinde ilk kez kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebuzziya Tevfik
B
Şehabettin Süleyman
C
Münif Paşa
D
Abdulhalim Memduh
E
İsmail Habip Sevük
Soru 4

Encümen-i Şuara müdavimi olduğu hâlde birkaç küçük tecrübesi hariç, klasik çizgiden pek ayrılmamış; eskinin savunucusu olarak tanınmış şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Hikmet
B
Kâzım Paşa
C
Namık Kemal
D
Muallim Naci
E
Ziya Paşa
Soru 5

Osmanlı hanedanına mensup olan kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adile Sultan
B
Fıtnat Hanım
C
Leylâ Hanım
D
Şeref Hanım
E
Nakiye Hanım
Soru 6


Adile Sultan’ın mütekerir müseddesinden alıntılanan aşağıdaki beyte göre şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ninni
B
Medhiye
C
Hiciv
D
Mersiye
E
Lugaz
Soru 7

XIX. yüzyılda yazılmış mesnevilerin başlıca iki teması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kahramanlık-aşk
B
Alegori-kahramanlık
C
Din-alegori
D
Alegori-aşk
E
Din-kahramanlık
Soru 8

Şemsettin Sami tarafından bir coğrafya ansiklopedisi olarak hazırlanmakla birlikte hem Türk hem dünya tarih ve edebiyatından önemli kişilerin biyografilerine de yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Âlem
B
Sicill-i Osmanî
C
Kamus-ı Türkî
D
Kamusu’l-Alâm
E
Tarih ve Coğrafya Lügati
Soru 9

Tayyarzade Atâ’nın “Tarih-i Atâ” adlı eserinin edebiyat tarihi açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enderun’da yetişen şairleri bir şuara tezkiresi şeklinde tanıtması
B
Mensur bölümlerin içinde yer yer manzum parçalara yer verilmesi
C
Eserde edebî bir dil ve üslûp kullanılması
D
Enderun’da yetişen sanatçı ve devlet adamlarının biyografilerine yer vermesi
E
Hem tarihçiler hem edebiyatçılar için değerli ve önemli bir eser olması
Soru 10

Sanma Şîrîn ile berâberdür Yârim ondan cefâda berterdür
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirin ile birlikte sanma, sevdiğim ondan bin kat daha üstündür.
B
Sevdiğim çok cefacıdır. Şirin’le beraber sanmayasın.
C
Sevdiğimi Şirin’e denk sanma, cefada ondan daha aşağıdadır.
D
Şirin ile beraber sanmayınız. Sevdiğim cefada ondan aşağı kalmaz.
E
Şirin ile aynıdır sanma, sevdiğim eziyette ondan daha üstündür.
Soru 11

XIX. yüzyılın en önemli şairler tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatimetü’l-Eşar
B
Kafile-i Şuara
C
OsmanlI Şairleri
D
Kemalü’ş-Şuara
E
Tezkire-i Üdeba
Soru 12


Leyla Hanım'ın bir şiirinden alıntılanan aşağıdaki bent ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu şiirinde şair hece veznini başarıyla kullanmıştır.
B
Kafiye kullanımında şair son derece başarılıdır.
C
Şair geleneğe uyarak sevgiliye erkek ağzıyla hitap etmiştir.
D
Tasavvufun sembol ve mecazlarıyla örülü bir şiirdir.
E
Şair, sevilen kadının ağzından şiir söylemeyi denemiştir.
Soru 13

Bilgi ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep Hatun
B
Mihri Hatun
C
Hubbî Hatun
D
Fıtnat Hanım
E
Ani Fatma Hatun
Soru 14

XIX. yüzyılda modern anlamda kaleme alınan ilk edebiyat tarihinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebuzziya Tevfik
B
Mehmet Celal
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Esat Efendi
E
Abdulhalim Memduh
Soru 15

Nühüfte ‘âlem-i ‘aşkın nice hâlâtı var amma Değil ağyara yâre keşf-i esrar eylemek olmaz
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
B
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
C
Sırlar âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
D
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil sevgiliye, yabancıya bile bildirmek uygun düşmez.
E
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları yabancıya bildirmek uygun düşmez.
Soru 16

XIX. yüzyılda eski nesir tarzının devam ettiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk hikâyeleri
B
Tarih kitapları
C
Resmî yazışmalar
D
Gazete çevresindeki edebî türler
E
Anlatıya dayalı türler
Soru 17

XIX. yüzyılda yazılmış ve yarım kalmış mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlid
B
Ateşgede
C
Sergüzeştname
D
Mihnetkeşan
E
Gülşen-i Aşk
Soru 18

Mustafa Nuri Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1841 yılına kadar yer alan bütün kurumlarının tarihini ihtiva eden eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telhis-i Tarih-i Osmanî
B
Mükemmel Osmanlı Tarihi
C
Tarih-i Nurî
D
Netayicü’l-Vukuat
E
Tarih-i Askerî-i Osmanî
Soru 19

Hikâyenin kahramanları arasında Ferhat, Mecnun gibi eski zaman âşıklarının yanı sıra Mevlana’nın da yer aldığı mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naz u Niyaz
B
Gülşen-i Aşk
C
Bahar-ı Efkâr
D
Ateşgede
E
Mihnetkeşan
Soru 20

XIX. yüzyılda mesnevi sayısının diğer yüzyıllara göre az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazetenin toplum hayatına girmesi
B
Mesnevi nazım şekliyle eser vermenin zor olması
C
Osmanlı modernleşmesinin kültür ve sanat hayatını değiştirmesi
D
Mesnevi yazacak şair sayısının az olması
E
Şairlerin mesnevi dışındaki nazım şekillerini tercih etmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x