XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl divan şiirinin muhteva özelliklerinden biri değildir?

A
Aşk ve sevgilinin daha beşeri, daha gerçekçi bir zemine indirilmesi
B
Çağa uygun yeni mazmunlar icat edilmesi
C
Erkek şairlerin, sevilen kadının ağzından gazeller yazmaya başlaması
D
İran şiirinin etkisinin gittikçe artması
E
Şemsiye, yelpaze, telgraf gibi nesnelerin şiire girmesi
Soru 2

Enderun Mektebini kurumsallaştıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Murat
B
Fatih Sultan Mehmet
C
Yavuz Sultan Selim
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
II. Selim
Soru 3

Muhtaç bûs-ı lâ’line yârın recâ-yı vasi Mest olmadıkça asl-ı meram söylenilmiyor
Yukarıdaki beyitte “lâ’l” kelimesi ile yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
kapalı isti’âre
B
telmih
C
açık isti’âre
D
teşbih-i beliğ
E
tevriye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da Mehmet Ali Paşa’nın konağında şekillenen edebi ve kültürel geleneği, İstanbul’daki malikânelerinde sürdürmeye çalışan bürokratlardan biri değildir?

A
Mustafa Eşref Paşa
B
Yusuf Kâmil Paşa
C
Suphi Paşa
D
Abdurrahman Sami Paşa
E
Münif Paşa
Soru 5

XIX. yüzyılda şiir dilindeki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mahallî söyleyişler şiirde daha da artar.
B
Gazete ile tanışıklık şiir dilini de etkiler.
C
Dilde hem sadeleşme hem de Sebk-i Hindî’yi hatırlayış görülür.
D
ilişkilerin artmasıyla Batı dillerinden kelimeler şiire de sızar.
E
Şiir dilinde Fransız sentaksının etkisi görülür.
Soru 6

Enderunlu Şakir’in kendisi ve ailesi hakkında bilgiler verdiği mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
Kilk ü Dil
C
Liva-yı Şerif
D
Hasib-i hal
E
Hüsn ü Dil
Soru 7

Encümen-i Şuara’nın edebiyat görüşünü en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutavassıt
B
Alafrangalık
C
Değişim
D
Mazmunculuk
E
Halka dönüş
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda Batılılaşmanın kültürel cephesine önemli hizmetlerde bulunmuş “mühtedi” aydınlardan biri değildir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Mustafa Celalettin Paşa
C
İbrahim Müteferrika
D
Osman Nihali Paşa
E
Humbaracı Ahmet Paşa
Soru 9

XIX. yüzyılda değişimin ve yenileşmenin gerçekleşmesinde edebiyatın önemli rol oynamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batılılaşmanın toplumsal zemininin güçlü olması
B
Değişim ihtiyacının ilk olarak edebiyat alanında hissedilmesi
C
Sultanların ve yönetici zümrenin aynı zamanda şair olması
D
Şiir sanatındaki değişimin daha çabuk gerçekleşmesi
E
Yönetici elit zümrenin tercüme faaliyetlerine bizzat katılması
Soru 10

Şeyh Galip’den bahsederken “Onun şiirinde eskilerin zevk düşkünlüklerine pek az rastlanır.” diyerek “ciğer-kebab” imgesini örnek gösteren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Kaplan
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Mehmet Fuat Köprülü
E
Ahmet Caferoğlu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda gazel nazım şeklinde geleneksel kuralların gevşediğini gösterir?

A
Musammat gazel söylemek
B
Gazellerde akrostiş kullanmak
C
Mülemma gazeller yazmak
D
Rubai vezinlerini gazelde kullanmak
E
Gazel nazım şekliyle tarih düşürmek
Soru 12

Encümen-i Şuara’yı XVI. yüzyılın Paris’indeki Le Pleiade topluluğuna benzeten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebuzziya Tevfik
B
Mehmet Fuat Köprülü
C
ibnülemin Mahmut Kemal
D
İsmail Hikmet Ertaylan
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 13

Encümen-i Şuara’nın dağılma sebebini işret düşkünlüklerine bağlayan edebiyat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Fuat Köprülü
B
İsmail Hikmet Ertaylan
C
ibnülemin Mahmut Kemal
D
Ebuzziya Tevfik
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 14

Klasik dönemde neredeyse aynı manada kullanılan “nazım” ve “şair” kelimeleri arasındaki farkı belirginleştirerek “Vezn ü kafiye derecesinde kalan mübtedilere nazım ve edebiyatta mütalaat-ı arnika ile hüsn-i selikaya malik olan müntehilere şair” denilmesi gerektiğini ileri süren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Ârif Hikmet
C
Osman Şems
D
Leskofçalı Galip
E
Namık Kemal
Soru 15

Tanzimat Edebiyatı ifadesini ilk kullanan edebiyat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Fuad Köprülü
B
Ebuzziya Tevfik
C
Abdülhalim Memduh
D
İsmail Habip Sevük
E
Şehabettin Süleyman
Soru 16

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün Alıp âgûşa bu çağında miyân-ı nâzı Saran ol serv-kadı Vâsıf öğünsün yürüsün
Yukarıdaki dizelerinden hareketle Enderunlu Vasıf’ın şairlik kabiliyetiyle ilgili yapılabilecek en doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hece ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
B
İmale ve ulamalara başvurmamıştır.
C
Rubai söylemekte usta bir şairdir.
D
Kısa şiirler yazmakta daha mahirdir.
E
Alışılmamış teşbihler yapmıştır.
Soru 17

Bu tavr-ı bendi Dün gördü kendi Vâsıf beğendi Sen pek güzelsin Vasıf’ın bir musammatından alınan yukarıdaki bendin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
2+3=5’li hece ölçüsü
B
Fe'ûlün fe‘ûl
C
Mef ‘ûlü fe’lün
D
Müstefilâtün
E
Müfâ‘âletün
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyıl şiirinin kafiye ve redifteki yeniliklerinden biri değildir?

A
Kafiye yerine de redifi kullanmak
B
Arapça, Farsça asıllı kelimeleri Türkçe asıllı kelimelerle kafiyelendirmek
C
Kafiye olarak Türkçe asıllı kelimeleri ısrarla kullanmak
D
Şiirin vezinsiz, kafiyesiz de olabileceğini söylemek
E
Kafiye ve redifi şiirin konu bütünlüğünü sağlamak için kullanmak
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x