XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hammer’in “Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi” adlı Almanca eserinin bir kısmını “Mecma’-i Şuara ve Tezkire-i Üdeba” adıyla Türkçeye çeviren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebuzziya Tevfik
B
Şemsettin Sami
C
Mehmet Siracettin
D
Arif Hikmet
E
Mehmet Tevfik
Soru 2

Hüsn ü Aşk etkisinin belirgin bir şekilde görüldüğü 19. yüzyıl alegorik mesnevileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mihnetkeşan ve Sakiname
B
Gülşen-i Aşk ve Ateşgede
C
Naz u Niyaz ve Sakiname
D
Gülşen-i Aşk ve Mihnetkeşan
E
Yusuf u Züleyha ve Naz u Niyaz
Soru 3

Osmanlı kadın şairleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle büyük kültür merkezlerinde yetişmişlerdir.
B
Osmanlı eğitim sisteminin gereği olarak medresede okumuşlardır.
C
Toplumun üst düzey ailelerine mensup kişilerdir.
D
Bazı kadın şairler şiir ve edebiyat için uygun ortam oluşturan tarikatlara mensuptur.
E
Yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların kızlarıdır.
Soru 4

Sükût eyledim kahrı var dediler
Biraz söyledim zahrı var dediler
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sustum kahırlanıyor dediler/bir şeyler söyledim arkası var dediler.
B
Susma kahırlanma dediler/bir şeyler söylemedim.
C
Biraz daha söyledim/susma arkası var dediler.
D
Biraz söyle susma dedi kimi/kahrımı görmediler.
E
Sustum derdin ne dediler/kahırlanma söyle dediler.
Soru 5

Yenişehirli Avnî'nin eserine Ateşgede ismini verdiği eserin hangi beytinden anlaşılır?

A
Sermâyesi nûr u nârdur hebÂteşgededür dedimse enseb
B
Âteş bana mâye-i bekâdurBillâh gıdâ-yı cân-fezâdır
C
Âteş görsem kebâb olurdumHasret-keş-i iltihâb olurdum
D
Âteş dişeler yanar erirdimNîrân-ı belâya cân virirdim
E
Ben haste-i âteş-mizâcımKim sûziş-i sînedür ilâcım
Soru 6

XIX. yüzyılda kaleme alınan ilk edebiyat tarihi kime aittir?

A
Abdülhalim Memduh
B
Esat Efendi
C
Mehmet Celal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Ebuzziya Tevfik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Paşa’nın “Mebani’l-İnşa” adlı eserinin en önemli özelliğidir?

A
Fransız retoriğini de ele alan ilk Türkçe kitap olması
B
XIX. yüzyılda yazılan ve telif (tercüme olmayan) ilk belâgat kitabı olması
C
Türk edebiyatının ilk münşeat kitabı olması
D
Batı retoriğini eleştiren ilk belâgat kitabı olması
E
Gramer, belâgat ve münşeat konularının aynı eserde işlenmesi
Soru 8

Babası da şair olan ve şiirlerinde Peygamber soyundan geldiğini dile getirerek övünen XIX. yüzyıl kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adile Sultan
B
Leylâ Hanım
C
Şeref Hanım
D
Nesibâ
E
Nakiye Hanım
Soru 9

Mustafa Nuri Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1841 yılına kadar yer alan bütün kurumlarının tarihini ihtiva eden eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Nurî
B
Tarih-i Askerî-i Osman!
C
Telhis-i Tarih-i Osman!
D
Netayicü’l-Vukuat
E
Mükemmel OsmanlI Tarihi
Soru 10

İç bâdeyi gülşende ne derlerse desinler Âlemde sen eğlen de ne derlerse desinler
Yukarıdaki mısralarda o dönem kadınları için kabul edilemez gibi görünen serbest tavırlarından dolayı eleştirilen kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adile Hanım
B
Hubbî Hatun
C
Leyla Hanım
D
Zeynep Hatun
E
Fıtnat Hanım
Soru 11

Anadolu Türk ediplerinin bir süre sonra tanışacağı Batı kaynaklı anlatı türlerine ilk ciddi hazırlık olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naz u Niyaz
B
Mihnetkeşan
C
Sakiname
D
Ateşgede
E
Gülşen-i Aşk
Soru 12

Klasik şiirde yenilenmenin ilk olarak başladığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelime kadrosu
B
Üslûp
C
Muhteva
D
İmge
E
Form
Soru 13

Divan-ı Bahar-ı Efkâr adlı bir divanı ve Divan-ı Hazan-ı Âsar adlı bir divançesi vardır. Divanlara özel adlar vermenin yaygınlaştığı dönemde iki divan tertip ederek genel eğilime uygun davranmıştır. Şairin Bahar-ı Efkâr ve Hazan-ı Âsar’ına bakıldığında; geniş hayalli, ince fikirli, kökleri gelenekte olan bir birikimin şiir potasında eritilmiş belirtileri hemen sezilir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayburtlu Zihnî
B
Mehmet izzet Paşa
C
Yenişehirli Avnî
D
Keçecizade izzet Molla
E
irşadîBaba
Soru 14

II. Mahmut’un kızı olarak İstanbul’da doğan ve Osmanlı hanedanında divan sahibi olan tek kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıtnat Hanım
B
Nakiye Hanım
C
Hubbî Hatun
D
Adile Hanım
E
Zeynep Hatun
Soru 15

XIX. yüzyılda mesnevi sayısının diğer yüzyıllara göre az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesnevi yazacak şair sayısının az olması
B
Şairlerin mesnevi dışındaki nazım şekillerini tercih etmesi
C
Mesnevi nazım şekliyle eser vermenin zor olması
D
Gazetenin toplum hayatına girmesi
E
Osmanlı modernleşmesinin kültür ve sanat hayatını değiştirmesi
Soru 16

Bu tavr-ı bendi
Dün gördü kendi
Vâsıf beğendi
Sen pek güzelsin
Vasıf’ın bir musammatından alınan yukarıdaki bendin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef 'ûlü fe’lün
B
Müfâ'âletün
C
2+3=5’li hece ölçüsü
D
Müstef'ilâtün
E
Fe'ûlün fe'ûl
Soru 17

Dâğ-ı hicranın eri erbâb-ı aşka tâcdır
Hasta-i uşşâka kat’-i iltifât-ı yârı güç
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
B
Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
C
Mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
D
Fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün
E
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Soru 18

Kısas-ı Enbiya adlı eseri ile XIX. yüzyıl nesir dilinin en güzel örneğini veren bürokrat ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Namık Paşa
B
Tayyarzade Ata
C
Ahmet Vefik Paşa
D
Süleyman Paşa
E
Ahmet Cevdet Paşa
Soru 19

“Encümen-i Şuara”ya ev sahipliği yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Faik
B
Hersekli Arif Hikmet
C
Leskofçalı Galip
D
İbrahim Halet
E
Manastırlı Nailî
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x