XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIX. yüzyılda mesnevi sayısındaki düşüşün ve konulardaki sınırlılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlatma esasına bağlı türlerin yerini giderek romana bırakması
B
Mesnevi konularının kaside nazım şekliyle işlenmesi
C
Aşk ve kahramanlık hikâyelerine toplumun ilgi duymaması
D
Mesnevi yazımını teşvik edecek himaye sisteminin bozulması
E
Sosyal konuların işlenişinde rubai şeklinin tercih edilmesi
Soru 2


Gülşen-i Aşktan alıntılanan aşağıdaki beyitlerde geçen özel isimler aşağıdaki mesnevilerden hangisindeki olay ve kişileri anımsatmaktadır?

A
Ferhad u Şirin
B
Leyla vü Mecnun
C
Yusuf u Züleyha
D
Vamık u Azra
E
Gül ü Bülbül
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyıl şiirinin kafiye ve redifteki yeniliklerinden biri değildir?

A
Arapça, Farsça asıllı kelimeleri Türkçe asıllı kelimelerle kafiyelendirmek
B
Şiirin vezinsiz, kafiyesiz de olabileceğini söylemek
C
Kafiye olarak Türkçe asıllı kelimeleri ısrarla kullanmak
D
Kafiye yerine de redifi kullanmak
E
Kafiye ve redifi şiirin konu bütünlüğünü sağlamak için kullanmak
Soru 4

XIX. yüzyılda Halim Giray’ın kırk dört Kırım girayının hayatını anlattığı biyografik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enisü’l-Müsamirin
B
Gülbün-i Hanan
C
Esmarü’t-Tevarih
D
Ayine-i Zurefa
E
Verdü’l-Hakaik
Soru 5

İbrahim Halefin çıkardığı ve divan şiirinde sevgili için kullanılan benzetme unsurlarının optik karşılıklarından oluşan bir karikatüre yer veren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehbal
B
Kirpi
C
Dolab
D
Rübab
E
Kehkeşan
Soru 6

Abdülhalim Memduh’un, eksikliklerine rağmen modern anlamda ilk edebiyat tarihi sayılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
OsmanlI Edebiyatı Numuneleri
B
OsmanlI Şairleri
C
Kudemadan Birkaç Şair
D
Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye
E
Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye
Soru 7

Osmanlı kadın şairleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların kızlarıdır.
B
Genellikle büyük kültür merkezlerinde yetişmişlerdir.
C
Toplumun üst düzey ailelerine mensup kişilerdir.
D
Bazı kadın şairler şiir ve edebiyat için uygun ortam oluşturan tarikatlara mensuptur.
E
OsmanlI eğitim sisteminin gereği olarak medresede okumuşlardır.
Soru 8

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan seyyid ve şeriflerin (Hz. Muhammed soyundan gelen kimseler) devletle olan ilişkilerini düzenlemekle görevli bürokratların biyografileri için başvurulması gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuhfe-i Seyyidin
B
Devhatü’l-meşayih
C
Hadikatü’l-vüzera
D
Devhatü’n-nukaba
E
Ayine-i Zurefa
Soru 9

Tahammül güçse de derd-i rakîbe hâl-i düşvârı
Sakın sû’-i edebdir yâre izhâr eylemek olmaz
Şeref Hanım’ın yukarıdaki beytinin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rakibin derdine katlanmak güç olsa da, bu zor durumu rakibe belli etmek edepsizliktir, sakın!
B
Sevgilinin derdine katlanmak güç olsa da, bu zor durumu sevgiliye belli etmek edepsizliktir, sakın!
C
Rakibin derdine katlanmak güçtür fakat bu zor durumu kendisine belli etmek edepsizliktir, sakın!
D
Rakibin gücüne karşı koymak zor olsa da, bu zor durumu sevgiliye belli etmek edepsizliktir, sakın!
E
Rakibin derdine katlanmak güç olsa da, bu zor durumu sevgiliye belli etmek edepsizliktir, sakın!
Soru 10

XIX. yüzyılda nesir dilindeki sadeleşme eğilimini en fazla etkileyen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazetelerin yayımlanması
B
Matbaanın yaygınlaşması
C
Tercüme faaliyetlerin artması
D
Diplomatik yazışmalar
E
Şiirin eski saygınlığını kaybetmesi
Soru 11

İzzet Molla’nın Mihnetkeşanı ile Bayburtlu Zihnî’nin Sergüzeştnamesinin içerik bakımından ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi hiciv niteliğinde eserlerdir.
B
Aynı şehirde geçen olaylar anlatılır.
C
Gezi türünde yazılmış mesnevilerdir.
D
Dinî ve didaktik niteliktedirler.
E
Beşeri aşkı işleyen eserlerdir.
Soru 12

Yenişehirli Avnî'nin eserine Ateşgede ismini verdiği eserin hangi beytinden anlaşılır?

A
Âteş görsem kebâb olurdum Hasret-keş-i iltihâb olurdum
B
Âteş dişeler yanar erirdim Nîrân-ı belâya cân virirdim
C
Âteş bana mâye-i bekâdur Billâh gıdâ-yı cân-fezâdır
D
Ben haste-i âteş-mizâcım Kim sûziş-i sînedür ilâcım
E
Sermâyesi nûr u nârdur heb Âteşgededür dedimse enseb
Soru 13

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün Alıp âgûşa bu çağında miyân-ı nâzı Saran ol serv-kadı Vâsıf öğünsün yürüsün
Yukarıdaki dizelerinden hareketle Enderunlu Vasıf’ın şairlik kabiliyetiyle ilgili yapılabilecek en doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai söylemekte usta bir şairdir.
B
Hece ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
C
Kısa şiirler yazmakta daha mahirdir.
D
imale ve ulamalara başvurmamıştır.
E
Alışılmamış teşbihler yapmıştır.
Soru 14

Ey benüm şi’rüme nazîre diyen Çıkma râh-ı edebden eyle hazer Dime ki işte vezn ü kâfiyede Şi’rüm oldı Necâtiye hem-ser Necati'nin yukarıdaki şiirinde kendisine nazire yazdığı için edepsizlikle suçladığı kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakiye Hanım
B
Mihrî Hatun
C
Hubbî Hatun
D
Fıtnat Hanım
E
Zeynep Hatun
Soru 15

iç badeyi gülşende ne derlerse desinler Âlemde sen eğlen de ne derlerse desinler
Yukarıdaki mısralarda o dönem kadınları için kabul edilemez gibi görünen serbest tavırlarından dolayı eleştirilen kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hubbî Hatun
B
Leyla Hanım
C
Fıtnat Hanım
D
Adile Hanım
E
Zeynep Hatun
Soru 16

XIX. yüzyılda yazılmış mesnevileri en doğru biçimde niteleyen kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Din-alegori
B
Din-kahramanlık
C
Alegori-aşk
D
Kahramanlık-aşk
E
Alegori-kahramanlık
Soru 17

Babası da şair olan ve şiirlerinde Peygamber soyundan geldiğini dile getirerek övünen XIX. yüzyıl kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakiye Hanım
B
Şeref Hanım
C
Nesibâ
D
Leylâ Hanım
E
Adile Sultan
Soru 18

Kısas-ı Enbiya adlı eseri ile XIX. yüzyıl nesir dilinin en güzel örneğini veren bürokrat ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Tayyarzade Ata
C
Süleyman Paşa
D
Ahmet Cevdet Paşa
E
Mehmet Namık Paşa
Soru 19

Nühüfte ‘âlem-i ‘aşkın nice hâlâtı var amma Değil ağyara yâre keşf-i esrar eylemek olmaz
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları yabancıya bildirmek uygun düşmez.
B
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
C
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil sevgiliye, yabancıya bile bildirmek uygun düşmez.
D
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
E
Sırlar âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yabancıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
Soru 20

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1834 yılına kadar geçen dönemde yetişen 2.200 Osmanlı şairinin biyografisini içeren ve bir adı da 'Cami-i Mehasin-i Zurefa-yı Ehlü’z-Zevk ve’l-İrfan fi-Teracim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman' olan eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Mehmet Siracettin
B
Hamilton Gibb
C
Hammer Purgstall
D
Arif Hikmet
E
Mehmet Tevfik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x