XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

O gül-endâm bir al şala bürünsün yürüsün Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün Alıp âgûşa bu çağında miyân-ı nâzı Saran ol serv-kadı Vâsıf öğünsün yürüsün
Yukarıdaki dizelerinden hareketle Enderunlu Vasıf’ın şairlik kabiliyetiyle ilgili yapılabilecek en doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alışılmamış teşbihler yapmıştır.
B
Rubai söylemekte usta bir şairdir.
C
Kısa şiirler yazmakta daha mahirdir.
D
Hece ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
E
imale ve ulamalara başvurmamıştır.
Soru 2

Vâsıf bezimde böyle gazel dest-i yârdan
Nûş itmedikçe bir iki câm söylenilmiyor
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bezm kelimesi vezin icabı bezim diye okunmuştur.
B
Beytin ikinci dizesinde bir buçuk (medli) hece vardır.
C
Aruzun mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün kalıbıyla yazılmıştır.
D
Beytin ilk dizesinde bir buçuk (medli) hece vardır.
E
Bu beyit gazelin makta beytidir.
Soru 3

IV. Murat zamanında kurulan; hükümdarın çamaşırlarının yıkanması ve katlanması görevini yapan daha sonra sanat faaliyetlerine başlayan Enderun koğuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seferi i
B
Doğancı
C
Kiler
D
Büyük Oda
E
Küçük Oda
Soru 4

Enderunlu Vasıf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayatının en rahat dönemini II. Mahmut zamanında yaşamıştır.
B
Sarayda peşkir ağası, anahtar ağası, kiler kethüdası olmuştur.
C
Sultan III. Selim’e yedi kaside sunmuştur.
D
Hayatı boyunca sarayda görev yapmıştır.
E
İstanbul’da doğmuş ve ölmüştür.
Soru 5

Enderun mektebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Enderunun ilk kademesi olan Büyük ve Küçük Odalar, Topkapı Sarayı'nın girişinde yer alırdı.
B
Eğitimleri Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Koğuşu, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere altı kademeden oluşurdu.
C
Büyük ve Küçük Odadakiler sadece okur-yazardı.
D
Devşirme çocukları alınmıştır.
E
Sultan II. Murat zamanında kurumsallaşmıştır.
Soru 6

Muallim Naci’nin “medar-ı iftihar-ı millet” olarak gördüğü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ârif Hikmet
B
İbrahim Necmi
C
Kâzım Paşa
D
Ziya Paşa
E
Namık Kemal
Soru 7

Namık Kemal’in yenilik tecrübesi sayılabilecek şiirlerinin ortaya çıkışında Encümen-i Şuara’nın hangi yöndeki çabaları etkili olmuştur?

A
Sosyalleşme tecrübeleri
B
Orijinal hayalleri
C
Muhteva arayışları
D
Biçim arayışları
E
Sebk-i Hindi’ye ilgileri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi divan tertibinin bozulduğunu gösterir?

A
Yeni şiir formlarının kullanılması
B
Gazellerin formları yerine temalarına göre tasnif edilmesi
C
Divanların matbaada bastırılması
D
Gazellerin artması
E
Kıt’aların azalması
Soru 9

Tanzimat Edebiyatı ifadesini ilk kez kullanan edebiyat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhalim Memduh
B
Ebuzziya Tevfik
C
Mehmed Fuad Köprülü
D
Şehabettin Süleyman
E
İsmail Habip Sevük
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuara müdavimlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Aynı kahvehane ve meyhanelerin müdavimi olmaları
B
Saray ve çevresiyle çok yakın ilişki içinde olmaları
C
Aynı konakların müdavimi olmaları
D
Aynı meslek veya aynı bürolarda çalışmaları
E
itikatları ve tasavvufî yönelimlerinin ortak olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da Mehmet Ali Paşa’nın konağında şekillenen edebi ve kültürel geleneği, İstanbul’daki malikânelerinde sürdürmeye çalışan bürokratlardan biri değildir?

A
Abdurrahman Sami Paşa
B
Mustafa Eşref Paşa
C
Suphi Paşa
D
Yusuf Kâmil Paşa
E
Münif Paşa
Soru 12

Tenhâda bulsam ol perî-zâdı telâşdan Lüknet gelip zebana kelâm söylenilmiyor
Yukarıdaki beyitte “perî” kelimesi kullanılarak yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
açık istiâre
B
kapalı istiâre
C
telmih
D
tevriye
E
teşbih-i beliğ
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyıl şiirinin kafiye ve redifteki yeniliklerinden biri değildir?

A
Kafiye olarak Türkçe asıllı kelimeleri ısrarla kullanmak
B
Arapça, Farsça asıllı kelimeleri Türkçe asıllı kelimelerle kafiyelendirmek
C
Kafiye yerine de redifi kullanmak
D
Kafiye ve redifi şiirin konu bütünlüğünü sağlamak için kullanmak
E
Şiirin vezinsiz, kafiyesiz de olabileceğini söylemek
Soru 14

XIX. yüzyılda değişimin ve yenileşmenin gerçekleşmesinde edebiyatın önemli rol oynamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultanların ve yönetici zümrenin aynı zamanda şair olması
B
Şiir sanatındaki değişimin daha çabuk gerçekleşmesi
C
Batılılaşmanın toplumsal zemininin güçlü olması
D
Yönetici elit zümrenin tercüme faaliyetlerine bizzat katılması
E
Değişim ihtiyacının ilk olarak edebiyat alanında hissedilmesi
Soru 15

“Hangi derdim söyleyim dağlarca derdim var benim” dizesi Enderunlu Vasıf’ın şiirlerinin hangi özelliğini gösterir?

A
Ağır bir dil kullandığını
B
Başarılı gazellerinin olduğunu
C
Enderun’da yetişmiş olduğunu
D
Nedim’den etkilendiğini
E
Halk şiirine yaklaştığını
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nazım şekillerindeki gevşemeye örnek olamaz?

A
Gazel ve kasidenin konusunu değiştirmek
B
Kaside ve gazellere başlık bulmak
C
Kasidenin bölümlerini değiştirmek
D
Gazelde ve kasidede tarih düşürmek
E
Kasidenin bir form mu yoksa tema mı olduğunu tartışmak
Soru 17

Ahmet Hamdi Tanpınar, Encümen-i Şuara’yı aşağıdakilerden hangisinin son örneği olarak nitelendirmiştir?

A
Darü’l-hikmet
B
Herat mektebi
C
Sûk-ı Ukaz
D
Mukteda-yı İrfan
E
Le Pleiade
Soru 18

XIX. yüzyıl şiirinin muhteva değişikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aşk giderek beşerî ve gerçekçi bir hâl alır.
B
Yeni kavramlar ve nesneler şiirde yer almaya başlar.
C
Erkek şairler, sevilen kadının ağzından gazeller yazmaya başlar.
D
Sosyal ve siyasi kavramlar şiirden uzak tutulur.
E
Eski mazmunların bir kısmı şiir lügatinden çıkarılır; çağa uygun mazmunlar icat edilir.
Soru 19

Şeyh Galip’den bahsederken “Onun şiirinde eskilerin zevk düşkünlüklerine pek az rastlanır.” diyerek “ciğer-kebab” imgesini örnek gösteren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Caferoğlu
B
Mehmet Kaplan
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Mehmet Fuat Köprülü
Soru 20


Bu beytin Latin harfli doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ol gelen nâr firâkıyla donandım şöyle kim/Vakt-ı gülde gülistânı görmeyen görsün beni
B
Evvel gülün nâr-ı firâkıyla donatdım şöyle kim/Vakt-i gülde gülsitânı görmeyen görsün beni
C
Ol kilk-i nâr firâkıyla donandım şöyle kim/Vakti güldi gülsitânı görmeyen görsün beni
D
Ol gülün nâr-ı firâkıyla donandım şöyle kim/Vakt-i gülde gülsitânı görmeyen görsün beni
E
Evvel gülün nâr-ı firâkıyla donatdım şöyle kim/Vakt-i külde gülsitânı görmeyen görsün beni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x