XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkçenin Azerbaycan Türkçesi, Horasan Türkçesi, Kaşkay Türkçesi, Irak Türkmencesi, Türkiye Türkçesi, Türkmenistan Türkmencesi ve bunların çeşitli bölgelerde konuşulan şI velerinden oluşan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu Türkçesi
B
Kuzey Türkçesi
C
Kuzey-Batı Türkçesi
D
Güney-Doğu Türkçesi
E
Batı Türkçesi
Soru 2

XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl başlarında, Anadolu sahası dışında ahilikle ilgili yazılmış “Risale-i Müze Düzlük” adlı eserde ele alınan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuzculuk
B
Ayakkabıcılık
C
Tuzlukçuluk
D
Yazarlık
E
Müzecilik
Soru 3

Aşağıdaki “geniş zaman eki -Ar ve ~(l)r” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alışkanlık haline gelmiş eylemleri ifade eder.
B
Tek heceli fiil tabanlarından sonra genellikle +Ar eki kullanılır.
C
Süreklilik gösteren eylemleri ifade eder.
D
Sonradan fark edilen oluş ve kılışı ifade eder.
E
Yakın gelecek zamanı ifade eder.
Soru 4

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde genişleme meydana gelmiştir?

A
davul
B
dizgah
C
meyve
D
zemistân
E
beygir
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Arap harfli metinlerde, “hareke” kullanımının XV-XVI. yüzyıllardan sonra yok denecek kadar azalmasının nedenlerinden biridir?

A
Gereksiz olması
B
Yazı alanını genişletmesi
C
Okumayı zorlaştırması
D
Estetik görünmemesi
E
Metnin yazım hızını yavaşlatması
Soru 6

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalıplaşmış bir ek kullanılmıştır?

A
Horultu
B
Bilme
C
Yağmur
D
Dilenci
E
Bayramlık
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde iyelik grubu yoktur?

A
senün destinde
B
benüm oğlum
C
anlarun lisanı
D
Enûşirvân’un kızları
E
ol böcüğün gıdası olmadan
Soru 8

Zıt anlamlı tekrar grubu barındıran cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Böyle bir kûh-ı azîm ve yaylağ-ı kadîm Deşan dağıdır.
B
Âyende vü revendeye temâşâgâh makdûr-ı beşer değildir.
C
Feryâd figânları evce peyveste oldu.
D
Pâdişâhâne zevk u safa edüp...
E
Deste deste sûfları korken...
Soru 9

“Ba'dehu Pertev Paşa merhûm olup Eyyûb Sultân civârında medfûn olmuşdur.” cümlesindeki “ba’dehu” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
andan sonra
B
önce
C
yakında
D
ilkönce
E
ileride
Soru 10

“Kande giderler” cümlesinin sonuna getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Virgül
B
Nokta
C
Soru işareti
D
Ünlem
E
Noktalı virgül
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde kullanılan eş anlamlı kelimelerden veya kelime gruplarından biri değildir?

A
Bûs etmek - öpmek
B
Süvâr olmak - binmek
C
Tahmîl etmek - yüklemek
D
Ubûr etmek - geçmek
E
Tilâvet etmek - düşünmek
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde partisip grubu yoktur?

A
Üsküdara geçmek ferman olunup...
B
At ve mâl u menâl isteyen, ata ve silâhlarına kâdir olan yiğitler gelsin.
C
Ocak içine kazan asacak demir zincir...
D
Bâlâdan düşman üzre taş ve kumbara bırağacak delikler vardır.
E
Böyle kehkeşân-âsâ semâya ser çekmiş kûh-ı bülendlerdir.
Soru 13

“Bende”, “bendeniz” ve “hâkir” kelimeleri ile kurulan cümlelerde, bu kelimelerin ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
bencillik
B
çekingenlik
C
korkaklık
D
alçak gönüllülük
E
masumiyet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi gramerinde görülen kelime gruplarından biri değildir?

A
Zarf tamlaması
B
Datif grubu
C
Son çekim edatı grubu
D
Belirtisiz isim tamlaması
E
Unvan grubu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi cümle türlerinden biri değildir?

A
Karma birleşik cümle
B
Sade birleşik cümle
C
iç içe birleşik cümle
D
Sıralı basit cümle
E
Bağımsız birleşik cümle
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isnat grubu vardır?

A
Çün ki İpşir mürd oldu.
B
Azerbaycan hudûdı add olınur.
C
Geçen günlerdeki meşveretimiz üzre...
D
iki bin mikdârı âdemleri ile sarayda kaldı.
E
Sekiz aded üstü açık kaynak ılıcalar vardır.
Soru 17

Dilde yenileşme döneminde, “dilden yabancı kuralları atmak ancak kelimelere dokunmamak” düşüncesini savunan topluluğa ne ad verilir?

A
Jön Türkler
B
Yeni Lisancılar
C
Tasfiyeciler
D
Osmanlıcılar
E
Türkçüler
Soru 18

Türkçenin Latin alfabesiyle tanışması aşağıdaki eserlerden hangisine kadar uzanmaktadır?

A
Müyessiretü’l-Ulûm
B
Altun Yaruk
C
Codex Cumanicus
D
Kutadgu Bilig
E
Kamus-ı Fransevî
Soru 19

Arap alfabesinin ıslah edilmesini isteyenler aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

A
işaret ve imla harfleri eklemek, harf almak veya atmak yoluyla düzeltmek
B
Harfleri birleştirmeden ayrı yazmak
C
Harflerin karakterini değiştirmek
D
Cümlenin ilk harfini büyük yazmak
E
AvrupalIlar gibi soldan sağa yazmak
Soru 20

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye”, “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Muallim Naci
C
Abdülhak Hamid
D
Recâîzade Mahmut Ekrem
E
Şemseddin Sami
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x