XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Üç Ders Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kalınlaşma ses olayı vardır?

A
put
B
vurmak
C
kara
D
badem
E
yanlış
Soru 2

Mensur destanlar, peygamber kıssaları, menakıpnameler ve ilmihallerin yazıldığı nesir üslubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sade nesir
B
Orta nesir
C
Halk nesri
D
Gelişigüzel nesir
E
Karmaşık nesir
Soru 3

Zati, Hayreti ve Nev’i ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerinde yerli hayat tasvirleri yapmışlardır.
B
Gazel türünde ünlenmişlerdir.
C
XVI. yüzyıl şairleridir.
D
Mesnevi türünde ünlenmişlerdir.
E
Özgün imgeler kullanmışlardır.
Soru 4

Katip Çelebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cihannüma adlı eserinde dönemin en son coğrafya bilgilerini ortaya koymuştur.
B
Düsturül’l-Amel adlı eserinde Osmanlı devleti yönetimindeki aksaklıkların giderilmesi yönünde bilgi vermiştir.
C
Eserlerini büyük ölçüde orta nesir üslubuyla yazmıştır.
D
Mizanü’l-Hak adlı eserinde dönemin bilim anlayışından bahsetmiştir.
E
Mümkün olduğunca sübjektif olmaya çalışmış, yeni görüş ve düşünüşleri eserlerinde göstermekten çekinmiştir.
Soru 5

“Ön seste ünlü türemesi”nin görüldüğü kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
akıl
B
ısıtma
C
Urum
D
vurma
E
irtifa
Soru 6

Süslü nesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşma dilinde kullanılmayan birçok Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır.
B
Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulunulmuş, soyut ve karmaşık teşbih, istiare ve mecazlar kullanılmıştır.
C
Arapça ve Farsça kelimeler sık sık üçlü, dörtlü, hatta beşli Farsça Terkipler içinde kullanılmıştır.
D
Cümleler birbirine seciler ve edatlarla bağlanarak uzatılmış ve konunun ana fikrini anlamak zorlaşmıştır.
E
Anlaşılır, sade ve açık cümleler kurulmuştur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde düzleşme ses olayı vardır?

A
meyve
B
pelit
C
cihet
D
fındık
E
ceviz
Soru 8

Secili cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iç kafiyeli cümlelerdir.
B
Basit cümlelerdir.
C
Devrik cümlelerdir.
D
Söyleyişe sadelik kazandırmak amacıyla kullanılan bir üslup özelliğidir.
E
Osmanlı nesir dilinde oldukça yaygınlardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul dışında, sade dil ve sade Türkçe konularında önemli çalışmalar yapılan kültür merkezlerinden biri değildir?

A
Selanik
B
Kafkasya
C
Rusya
D
Budapeşte
E
Azerbaycan
Soru 10

Osmanlı Türkçesinde hangi yüzyıldan itibaren Batılı kelimeler yazıda görülmeye başlanmıştır?

A
XIX. yüzyıl
B
XVIII. yüzyıl
C
XVII. yüzyıl
D
XVI. yüzyıl
E
XV. yüzyıl
Soru 11

“Ebü'l-feth ba‘de'l-feth tekye edüp üç gece ihyâ etdi.” cümlesindeki “ba’de” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
belki
B
önce
C
sonra
D
ileride
E
daha sonra
Soru 12

Arapça ve Farsça yapıya göre çokluk eki almış veya çokluk çekimine girmiş kelimelere de “+IAr” eki getirilir.
Bu tanıma uyan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağalar
B
Hâceler
C
Felekler
D
Yaylaklar
E
Edevatlar
Soru 13

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye”, “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Recâîzade Mahmut Ekrem
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Abdülhak Hamid
D
Muallim Naci
E
Şemseddin Sami
Soru 14

“Milyon” kelimesi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Türkçeye girmeden önce, “yüz binin üzerindeki sayıları” ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
kez
B
kerre
C
artukı
D
eksügi
E
defa
Soru 15

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalıplaşmış bir ek kullanılmıştır?

A
Dilenci
B
Yağmur
C
Bayramlık
D
Bilme
E
Horultu
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde partisip grubu yoktur?

A
Ocak içine kazan asacak demir zincir...
B
Böyle kehkeşân-âsâ semâya ser çekmiş kûh-ı bülendlerdir.
C
Üsküdara geçmek ferman olunup...
D
Bâlâdan düşman üzre taş ve kumbara bırağacak delikler vardır.
E
At ve mâl u menâl isteyen, ata ve silâhlarına kâdir olan yiğitler gelsin.
Soru 17

Dilde yenileşme döneminde, “dilden yabancı kuralları atmak ancak kelimelere dokunmamak” düşüncesini savunan topluluğa ne ad verilir?

A
Tasfiyeciler
B
Türkçüler
C
Yeni Lisancılar
D
Jön Türkler
E
Osmanlıcılar
Soru 18

XVI-XIX. yüzyıllar arasını kapsayan dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En az eser üretilen tarihî dönem olmuştur.
B
Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde Osmanlı Türkçesi gelişmiş ve yayılmıştır.
C
Kıpçakça edebi ürünlerin de verildiği bir dönem olmuştur.
D
Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde ise, ortak yazı dili olarak Çağatayca devam etmiştir.
E
Bu dönemde dildeki değişmeler, Türk dünyasının bambaşka siyasi ve kültürel ortamlarda gelişmesi ile ilgilidir.
Soru 19

Şibanî Muhammed Han’ın eserlerinde kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağatay Türkçesi
B
Osmanlı Türkçesi
C
Azerbaycan Türkçesi
D
Irak Türkmen Türkçesi
E
Gagauz Türkçesi
Soru 20

Önemli şair Mahtum Kulu’nun bugünkü şekliyle kurucusu olduğu şiir alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkmen şiiri
B
Azerbaycan şiiri
C
Irak şiiri
D
Özbek şiiri
E
Gagauz şiiri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x