XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Vize Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Şecere-i Türk” ün yazarı kimdir?

A
Ali Şir Nevaî
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Ebu’l-Gazi Bahadır Han
D
Babür Şah
E
Mahtum Kulu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl halk şairlerinden biri değildir?

A
Pir Sultan Abdal
B
Kul Mehmet
C
Bahşi
D
Aşık Ravzi
E
Köroğlu
Soru 3

cânım dik özge cân-ı dil-efgâr körmedim
könglüm kibi köngülni giriftâr tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizili olan(köngülni) kelimenin eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulunma hali eki
B
Eşitlik hali eki
C
Yükleme hali eki
D
Vasıta hali eki
E
Ayrılma hali eki
Soru 4

XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ayrıntılı bilgiyi veren kişi kimdir?

A
Abbas Kuli Ağa Bakıhanlı
B
Evliya Çelebi
C
Feth Ali Han ibn Hüseyin Han
D
Şair Ermanî
E
Belik Beg Avcı
Soru 5

Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere dayanarak, XVII. yüzyıldaki Kıpçakça ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eski Türkçe ve Çağatay Türkçesinde kelime başında görülen k- ünsüzleri (kör-, köz) XVII. yüzyıl Kıpçakçasında g- (gör-, göz) olmuştur.
B
Osmanlı Türkçesinde kelime başında v-şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Çağatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak telaffuz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıpçakçada b- önsesiyle telaffuz edilmiştir: barasın ‘gidersin’
C
Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak telaffuz edilen ses Nogaycada İşi hâline gelmiştir: üş 'üç, 3’
D
Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, Kıpçakça birçok kelimede c- şeklinde telaffuz edilmektedir: caman 'yaman, fena’, caradan 'yaratan, Allah’, cigit 'yiğit’
E
XVII. yüzyıl Tatarcasında Osmanlı Türkçesindeki “yağ” kelimesi yerine “may”; “ekmek” yerine “kömeç” kelimeleri kullanılmaktadır.
Soru 6

Süslü nesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşma dilinde kullanılmayan birçok Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır.
B
Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulunulmuş, soyut ve karmaşık teşbih, istiare ve mecazlar kullanılmıştır.
C
Cümleler birbirine seciler ve edatlarla bağlanarak uzatılmış ve konunun ana fikrini anlamak zorlaşmıştır.
D
Arapça ve Farsça kelimeler sık sık üçlü, dörtlü, hatta beşli Farsça Terkipler içinde kullanılmıştır.
E
Anlaşılır, sade ve açık cümleler kurulmuştur.
Soru 7

Şeyh Galib ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Soyut kavramları değerlendirişi ve imajları özgündür.
B
Ferhad ü Şirin hikayesini mensur olarak yazmıştır.
C
Bazı eserlerinde Fuzuli’nin etkisi sezilir.
D
Gazel, kaside ve tardiyeleriyle özgün bir sanat anlayışı oluşturmuştur.
E
Hüsn ü Aşk mesnevisi tasavvufi-allegorik kahramanların anlatıldığı bir eserdir.
Soru 8

Şibanî Muhammed Han’ın eserlerinde kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gagauz Türkçesi
B
Irak Türkmen Türkçesi
C
Osmanlı Türkçesi
D
Azerbaycan Türkçesi
E
Çağatay Türkçesi
Soru 9

Mensur destanlar, peygamber kıssaları, menakıpnameler ve ilmihallerin yazıldığı nesir üslubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta nesir
B
Halk nesri
C
Karmaşık nesir
D
Sade nesir
E
Gelişigüzel nesir
Soru 10

“Türkçe Divan”, “Su Kasidesi”, “Hadikatü’s-Süeda”, “Leyla ile Mecnun”, “Beng ü Bade” ve “Şikayet-name” gibi eserlerin sahibi olan şair kimdir?

A
Nedim
B
Bakî
C
Fazlî
D
Fuzulî
E
Nevaî
Soru 11

Katip Çelebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerini büyük ölçüde orta nesir üslubuyla yazmıştır.
B
Düsturülî-Amel adlı eserinde Osmanlı devleti yönetimindeki aksaklıkların giderilmesi yönünde bilgi vermiştir.
C
Mümkün olduğunca sübjektif olmaya çalışmış, yeni görüş ve düşünüşleri eserlerinde göstermekten çekinmiştir.
D
Mizanüî-Hak adlı eserinde dönemin bilim anlayışından bahsetmiştir.
E
Cihannüma adlı eserinde dönemin en son coğrafya bilgilerini ortaya koymuştur.
Soru 12

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tonlulaşma vardır?

A
Ahval
B
Canib
C
Gavur
D
Seyis
E
Lokma
Soru 13

Osmanlı Türkçesinde eklerde ünsüz uyumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eklenmede genellikle tonlu ünsüzler yazılır.
B
Alınma kelimelere gelen ekler ünsüz uyumuna bağlıdır.
C
Ekler kelimenin sonundaki ünsüzle uyumludur.
D
Csınıfı ekler ünsüz uyumuna bağlıdır.
E
Dsınıfı ekler ünsüz uyumuna bağlıdır.
Soru 14

Genişleme adlı ses olayının görüldüğü kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cindî
B
Tiftik
C
Fırın
D
Fındık
E
Cehet
Soru 15

XVI-XIX. yüzyıllar arasında Türkçeyi yazıya geçirmek için en uzun süre kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap kökenli Türk alfabesi
B
Latin alfabesi
C
Uygur alfabesi
D
Göktürk alfabesi
E
Kiril alfabesi
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ön seste ünlü düşmesi vardır?

A
Leğen
B
Alnım
C
Sıtma
D
Limon
E
Rum
Soru 17

Ön seste ünsüz türemesinin görüldüğü kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varmak
B
Karmak
C
Vurmak
D
Sarmak
E
Yarmak
Soru 18

Alınma kelimelerdeki dil uyumuna aykırı telaffuz kararsızlıklarının, ön damaksıllaştırıcı etkisi ve ağız özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan fonem aşağıdakilerden hangisidir?

A
/t/
B
Igl
C
İdi
D
İd
E
İki
Soru 19

“Alınma kelimelerdeki dil uyumu” çerçevesinde, XVI-XIX. yüzyıl arasında kullanılan Türk Dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Arap harfleri ile yazılan bir kelime tabanındaki dil uyumu, kelimeden sonra getirilen ve artl ık-önlük özelliği taşıyan {+cıgaz}, {+cigez}; {+cık}, {+cik}; {+lık}, {+lik}, {+luk}, {+lük} gibi ekler sayesinde, bir nebze de olsa tespit edilebilir.
B
Çeviriyazılı metinler alınma kelimelerin dil uyumuna bağlanıp bağlanmadıklarını açıkça ortaya koyarlar.
C
imlada alındıkları dildeki şekilleri ile yazılmaları bir gelenek haline gelmiştir.
D
“Elma, kardeş ve hangi” kelimeleri bu uyuma örnek gösterilebilir.
E
Özellikle ses yapısı bakımından dil uyumuna uygun hale gelirler.
Soru 20

“Boynuz” kelimesinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta hecede ünlü düşmesi
B
Ünsüz düşmesi
C
Düzleşme
D
Genişleme
E
Daralma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x