XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eşitlik hâli ekinin beraberlik görevine örnek gösterilebilecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
sadece
B
mukaddemce
C
gizlice
D
yanınca
E
zerrece
Soru 2

Önemli şair Mahtum Kulu’nun bugünkü şekliyle kurucusu olduğu şiir alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özbek şiiri
B
Azerbaycan şiiri
C
Türkmen şiiri
D
Gagauz şiiri
E
Irak şiiri
Soru 3

“Umkı yigirmi otuz kulaç derindir.” cümlesindeki altı çizili kelimede kullanılan ek aşağıdakilerden hangisidir?

A
isimden sıfat türeten ek
B
Fiilden isim türeten ek
C
Fiilden fiil türeten ek
D
isimden isim türeten ek
E
isimden fiil türeten ek
Soru 4

Alınma kelimelerdeki dil uyumuna aykırı telaffuz kararsızlıklarının, ön damaksıllaştırıcı etkisi ve ağız özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan fonem aşağıdakilerden hangisidir?

A
/d/
B
/g/
C
/c/
D
/k/
E
/t/
Soru 5

Fuzulî’nin eserlerinde kullandığı dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özbek Türkçesi özelliklerini yansıtır.
B
Türkmen Türkçesinin birçok özelliğini yansıtır.
C
Kaşkay Türkçesi özelliklerini yansıtır.
D
Eski Anadolu Türkçesi ile Azeri şivelerinin birçok özelliğini yansıtır.
E
Çağatay Türkçesi’nin çeşitli özelliklerini yansıtır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kelimelerden isim yapan eklerden biridir?

A
+CI
B
+lI
C
+dI
D
+rAK
E
+sIz
Soru 7

Arapça ve Farsça yapıya göre çokluk eki almış veya çokluk çekimine girmiş kelimelere de “+IAr” eki getirilir.
Bu tanıma uyan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
ağalar
B
felekler
C
adetler
D
yaylaklar
E
edevatlar
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A
Bu mahal dahi Kal'acık hâkinde yüz haneli ve bir câmi'li Etrâk köyidür.
B
Nehr i Araz'ug cânib i kıblesi umûmen kıla' [u] büldânları...
C
Bu şehrüg cümle halkı evlâd u lyâlleriyle bu Gümüşhane'ye hizmet ederler.
D
Hakîr bu ma'sûmu görüp âlem i hayretde kalup gulâmug babasına eyitdim Ey peder! Bu ma'sûmur] vâlidesi sağ mıdır? dedim.
E
Enûşirvân'un kızları.
Soru 9

“Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-etmezler.” ifadesinin ait olduğu cümle grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız birleşik cümle
B
Şartlı birleşik cümle
C
Karma birleşik cümle
D
iç içe birleşik cümle
E
Ki’li birleşik cümle
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde din ve devlet büyüklerini anmak için bir dua kullanılmıştır?

A
İnşaâllah mansûr u muzaffer olup selâmet bulursun.
B
Sultân Ahmet Hân aleyhi’r-rahmeti ve’r-rıdvân eydür....
C
Hak sizi hatâdan saklasın şehbâzlarım.
D
Hamd-i Hudâ güzel imâr olmuş.
E
Habîb-i Hudâ aşkına olsun.
Soru 11

“Andan aşağı bu kûh-ı bâlânın dibinde __________” ifadesindeki altı çizili kelime grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyelik grubu
B
Belirtili isim tamlaması
C
Belirtisiz isim tamlaması
D
Bağlama grubu
E
Sıfat tamlaması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi söz diziminin en belirgin özelliklerinden biridir?

A
Bağımsız cümlelerin birbirine -up/-üp zarf-fiil ekiyle bağlanarak oldukça uzun cümleler şeklinde görünmesi
B
Arapça ve Farsça terkiplerin kullanılmaması
C
Özne+yüklem+tümleç dizisi içinde oluşması
D
Tümleç+özne+yüklem dizisi içinde oluşması
E
Fransızca kelimelerin kullanılması
Soru 13

Latin temelli 29 Harfli Yeni Türk Alfabesi’nin kabulü ile ilgili kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
23 Ağustos 1928
B
1 Eylül 1928
C
1 Kasım 1928
D
3 Kasım 1928
E
1 Kasım 1932
Soru 14

Tanzimat devrinin amaçladığı dilde sadeleşme ve yenileşme hedefine en çok yaklaşan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Ali Suavî
E
Ziya Paşa
Soru 15

“Zirâ’at mahallerine defa’âtle gidip seyr ederdim ki vapor ile dahi zer’-ü-hars ediyorlar.” cümlesinde, XIX. yüzyıldan sonra Türkçeye giren kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
zer'
B
vapor
C
hars
D
seyr
E
zirâ’at
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi eş/yakın anlamlı tekrar grubu örneklerinden biridir?

A
Cümle hâs u âvâmur] re’yiyle..
B
Cümle sağîrü kebîr iki yüz toptur.
C
Asi u fer’ini bilmezler.
D
Sâf sâf ve çifte çifte gülbâng çekerek ubûr edüp...
E
Yemîn billah verüp...
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sonrasında Namık Kemal’in mevcut yapıdan ve durumdan Türkçeye geçmek için ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?

A
Yeni bir Arapça-Farsça-Türkçe sözlüğün hazırlanması
B
Mevcut eserlerin doğal anlatıma sahip olan makalelerinden tertip edilen karşılaştırmalı bir antolojinin hazırlanması
C
Türkçeye mahsus mükemmel bir sözlüğün hazırlanması
D
Dilimize ait bir belagat kitabının yazılması
E
Mevcut gramer kitaplarının düzeltilmesi ve herkesin faydalanacağı bir yaygınlığa kavuşturulması
Soru 18

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye”, “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Muallim Naci
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Abdülhak Hamid
D
Şemseddin Sami
E
Recâîzade Mahmut Ekrem
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatımda kullanılan fiillerden biri değildir?

A
dedi
B
deyü
C
deyü
D
eyitdi
E
söyledi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x