XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan Arap ve Fars dillerinden alıntılanmış terim, kavram ve söyleyiş kalıpları, XVI. yüzyıla gelindiğinde Türkçeye aşağıdakilerden hangisini kazandırmamıstır?

A
Kültürel derinlik
B
Kıvraklık
C
Anlam çeşitliliği
D
Anlam inceliği
E
Coğrafi farklılık
Soru 2

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han’ın “Senglah” adlı sözlüğünün yazıldığı diller aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağatayca-Rusça
B
Çağatayca-Arapça
C
Çağatayca-Almanca
D
Çağatayca-ingilizce
E
Çağatayca-Farsça
Soru 3

“Şecere-i Türk” ün yazarı kimdir?

A
Kaşgarlı Mahmut
B
Ebu’l-Gazi Bahadır Han
C
Babür Şah
D
Mahtum Kulu
E
Ali Şir Nevaî
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?

A
Garibname
B
Türkçe Divan
C
Şikayetname
D
Leyla vü Mecnun
E
Hadikatü’s-Süeda
Soru 5

Batı Türkçesi için kullanılan terimlerden hangisi yanlıştır?

A
Güney-Batı Türkçesi
B
Güney Türkçesi
C
Kuzey-Batı Türkçesi
D
Oğuz Türkçesi
E
Oğuzca
Soru 6

Evliya Çelebi, Seyahatname'de Azerbaycan Türkçesi’ni aşağıdaki hangi lehçe olarak adlandırmıştır?

A
Kaşkay Türkçesi
B
Kazak Türkçesi
C
Özebek Türkçesi
D
Türkmence
E
Tatar Türkçesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda kaleme alınmış Çağatay Türkçesi eserlerinden biridir?

A
Divan-ı Lugati’t-Türk
B
Kutadgu Bilig
C
Bahru’l-Hudâ
D
Atabetü’l-Hakayık
E
Divan-ı Hikmet
Soru 8

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kalınlaşma ses olayı vardır?

A
ısı
B
ahval
C
çoban
D
sincap
E
arkadaş
Soru 9

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde iç seste ünlü türemesi adlı ses olayı vardır?

A
kese
B
tiftik
C
cendere
D
merdiven
E
akıl
Soru 10

Arapça ve Farsça yapıya göre çokluk eki almış veya çokluk çekimine girmiş kelimelere de “+IAr” eki getirilir.
Bu tanıma uyan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
adetler
B
yaylaklar
C
ağalar
D
edevatlar
E
felekler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kelimelerden isim yapan eklerden biridir?

A
+CI
B
+sIz
C
+dI
D
+rAK
E
+lI
Soru 12

Böyle kehkeşân-âsâ semâya ser çekmiş kûh-ı bülendlerdir
Yukarıdaki cümlede yer alan kelime grupları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Ünlem grubu ve aitlik grubu
B
Gerundium grubu ve sıfat tamlaması
C
Kısaltma grubu ve isim tamlaması
D
Unvan grubu ve aitlik grubu
E
Partisip grubu ve sıfat tamlaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iç cümleli dolaylı anlatımlarda, iç cümleyi ana cümleye bağlayan fiillerden biridir?

A
Anlatmak
B
Eyitmek
C
ifade etmek
D
Sohbet etmek
E
Yansıtmak
Soru 14

Türkî-i Basît akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üslup muhatap kitleye göre değişmez, sabittir.
B
Kelime anlamı Basit Türkçedir.
C
Edirneli Nazmi bu akımın temsilcilerindendir.
D
Şairler genellikle şiirlerinde Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermişlerdir.
E
Yazarlar daima “sanat” ve “yarar” olmak üzere iki temel amaç gütmüşlerdir.
Soru 15

Dilde yenileşme döneminde, “dilden yabancı kuralları atmak ancak kelimelere dokunmamak” düşüncesini savunan topluluğa ne ad verilir?

A
Yeni Lisancılar
B
Tasfiyeciler
C
Jön Türkler
D
Türkçüler
E
Osmanlıcılar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Osmanlı Türkçesine geçen kelimelerden biri değildir?

A
gazete
B
telgraf
C
televizyon
D
dok
E
klüb
Soru 17

Başta Türkçe olmak üzere, dil ve edebiyat ile ilgili görüşlerine yer verdiği “Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir” başlıklı yazı kime aittir?

A
Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ali Suavi
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ziya Paşa
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatımda kullanılan fiillerden biri değildir?

A
deyü
B
söyledi
C
dedi
D
eyitdi
E
deyü
Soru 19

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye”, “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Abdülhak Hamid
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Recâîzade Mahmut Ekrem
D
Muallim Naci
E
Şemseddin Sami
Soru 20

Zıt anlamlı tekrar grubu barındıran cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deste deste sûfları korken...
B
Pâdişâhâne zevk u safa edüp...
C
Feryâd figânları evce peyveste oldu.
D
Âyende vü revendeye temâşâgâh makdûr-ı beşer değildir.
E
Böyle bir kûh-ı azîm ve yaylağ-ı kadîm Deşan dağıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x