XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Final Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl başlarında, Anadolu sahası dışında ahilikle ilgili yazılmış “Risale-i Müze Düzlük” adlı eserde ele alınan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuzculuk
B
Ayakkabıcılık
C
Yazarlık
D
Tuzlukçuluk
E
Müzecilik
Soru 2

XVII. yüzyıl Türk Halk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hem âşık edebiyatında hem de tekke-tasavvuf sahasında büyük şahsiyetler yetişmiştir.
B
Orta oyunu gibi halk seyirlik oyunları da geniş kitlelerin ilgilendiği alanlar olarak gelişme göstermiştir.
C
Özellikle Gevheri ve Âşık Ömer, klasik şiir dili ve üslubundan etkilenerek oluşturduğu aruz vezinli koşmalar kaleme almışlardır ve bu yolla halk şiiri türü benimsenmiştir.
D
XVII. yüzyıl, Türk Halk Edebiyat tarihinin en zayıf dönemlerinden biridir.
E
Karacaoğlan, Gevheri, Âşık Ömer, Aziz Mahmud Hüdayi ve Niyazi-i Mısri gibi şairler, Türkçenin işlek bir dil olarak yayılması açısından önemli bir ekol olmuşlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çokluk eki almamıştır?

A
Gafil un
B
Eflâk
C
Felek
D
Yaylakhâ
E
Merdan
Soru 4

Solak kulları Süleyman Hân’ın yanınca rikâbdan ayrılmayup...
Yukarıda yer alan altı çizili sözcük, eşitlik hâli ekinin hangi işlevini gösterir?

A
Beraberlik
B
Görecelilik
C
Gibilik
D
Benzerlik
E
Nitelikçe karşılaştırma
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil ekinden türemiş zarf-fiil kullanılmamıştır?

A
Nûre ile pâk idüben nûr ideriz.
B
Gümrük almadıkça siz ilerüye salıvermeziz.
C
Bir hoş sohbete şürû olunmaksızın.
D
Elime devât ü kalem aldıkda birkaç atluları koşarak hân-ı mezbûra varup.
E
Lagar ve arpasız bârgîrler koşduklarından ahşama kadar konak yerine ulaşmayup.
Soru 6

Osmanlı Türkçesinde eklerde ünsüz uyumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bütün ekler kelimenin sonundaki ünsüzle uyumludur.
B
D sınıfı ekler ünsüz uyumuna tamamen bağlıdır.
C
Eklenmede genellikle tonlu ünsüzler yazılır.
D
C sınıfı ekler ünsüz uyumuna tamamen bağlıdır.
E
Alınma kelimelere gelen ekler ünsüz uyumuna tamamen bağlıdır.
Soru 7

Fiilin ifade ettiği anlamın gerçekleşmeyi sini belirten durum zarfı eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
–(y)IcAk
B
–(y)IncA
C
–(y)ArAk
D
–(y)AlI
E
–mAdIn/ -mAdAn
Soru 8

Fiil ile fiil kuruluşunda olan birleşik fiil cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gemi direklerin kazıklar kakup bend etdiler...
B
Azerbaycan hudûdı add olınur.
C
Kürek çekerek ubûr ederdi.
D
Cân havliyle gerüye nazar etdim.
E
Anın boğazına bir burgu asa koşalar.
Soru 9

De- ve eyit- fiilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Basit cümle oluşturur.
B
Sıralı bağlı cümle oluştur.
C
iç cümleyi ana cümleye bağlar.
D
Devrik cümle oluşturur.
E
Şartlı cümle oluşturur.
Soru 10

Başta Türkçe olmak üzere, dil ve edebiyat ile ilgili görüşlerin yer aldığı “Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir” başlıklı yazı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ali Suavi
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Namık Kemal
Soru 11

1530 yılında, BergamalI Kadrî’nin “Müyessiretü’l-Ulûm” adlı eserini kaleme aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Dilbilgisi
C
Din felsefesi
D
Sosyoloji
E
Felsefe
Soru 12

ki’li yan cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana cümlenin tümlecini açıklar.
B
Ana cümlenin yüklemini açıklar.
C
Ana cümlenin öznesini açıklar.
D
Sıfatları ve zarfları açıklar.
E
Ana cümlenin nesnesini açıklar.
Soru 13

Sizleri cümle kırsa gerekdir.
Yukarıdaki cümle aşağıdaki ifade kalıplarından hangisine örnektir?

A
Nasihat
B
Beddua
C
Rica
D
Şaşkınlık
E
Dua
Soru 14

Secili cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı nesir dilinde çok yaygın değildir.
B
Birleşik cümle yapısında kullanılır.
C
Nazım türlerinde kullanılır.
D
Söyleyişe şiirsellik kazandırır.
E
iç kafiyeli cümlelerdir.
Soru 15

Ocak içinde kazan asacak demir zincir
Yukarıdaki cümlede yer alan kelime grupları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Partisip grubu ve sıfat tamlaması
B
Gerundium grubu ve sıfat tamlaması
C
Kısaltma grubu ve isim tamlaması
D
Unvan grubu ve aitlik grubu
E
Ünlem grubu ve aitlik grubu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde nispeten sade üslubun kullanıldığı anlatımlardan biridir?

A
Edebî metinler
B
Hukuk metinleri
C
Tasvirler
D
Karşılıklı konuşma metinleri
E
Dini eserlerin dua bölümleri
Soru 17

“Hazret-i Mevlânâ-yı Celâleddin Rûmî” ifadesi aşağıdaki kelime gruplarından hangisine örnektir?

A
Bağlama grubu
B
Unvan grubu
C
Aitlik grubu
D
Kısaltma grubu
E
Ünlem grubu
Soru 18

Osmanlı Türkçesindeki üsluplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tasvirler sade bir üslupla yazılır.
B
Sadece dini nitelikli alıntılar kullanılmıştır.
C
Yazı dilinde üslup kaygısı yoktur.
D
Arapça ve Farsçadan alınan dil unsurlarını kullanmak yaygındır.
E
Nasihatlerde üslup sade değildir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x