XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bozdoğan Destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahîlikle ile ilgili bölümleri vardır.
B
Sözlük türünde bir eserdir.
C
Konusu ayakkabıcılık mesleği ile ilgilidir.
D
Sadece Çağayay Türkçesi özellikleri görülür.
E
Yusuf Beg - Ahmet Beg adı ile de anılır.
Soru 2

cânım dik özge cân-ı dil-efgâr körmedim könglüm kibi köngülni airiftâr tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizil kelimenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görmedim.
B
Bulmadım.
C
Aramadım.
D
Sevmedim.
E
Tapınmadım.
Soru 3

Mensur destanlar, peygamber kıssaları, menakıpnameler ve ilmihallerin yazıldığı nesir üslubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta nesir
B
Gelişigüzel nesir
C
Halk nesri
D
Sade nesir
E
Karmaşık nesir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Farsçadan alınan kelime türlerinden biri değildir?

A
Fiil
B
isim
C
Sıfat
D
Zarf
E
Bağlaç
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesi gramerinin özelliklerinden biridir?

A
Yönelme hâli ekinin+GA olması
B
t- > d- ötümlüleşmesi
C
Ayrılma hâli ekinin -dAn olması
D
ol-fiilinin kullanılması
E
Sıfat ekinin -(y)An olması
Soru 6

Batı Türkçesi için kullanılan aşağıdaki terimlerden hangisi yanlıştır?

A
Oğuz Türkçesi
B
Horasan Türkçesi
C
Güney Türkçesi
D
Çağatay Türkçesi
E
Güney-Batı Türkçesi
Soru 7

Dinî ve ahlakî bir mesnevi olan Bahru’l-Hudâ adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Şir Nevaî
B
Bayram Han
C
Babür Şah
D
Şibanî Muhammed Han
E
Mirza Mehdi Han
Soru 8

bārī baray işikige bu nevbet iy köngül
niçe ki barıp işikige bār tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizili olan kelimenin eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şimdiki zaman, teklik 2. kişi
B
Emir-istek, teklik 1. kişi
C
Gelecek zaman, teklik 2. kişi
D
Gereklilik, teklik 2. kişi
E
Şart, teklik 2. kişi
Soru 9

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı Türkçesi hakkında yazılmış bir gramer kitabıdır.
B
Yazıldığı dönem içerisinde Türk dilinin konu bakımından henüz çok gelişmemiş olduğu gösterir.
C
Sadece Osmanlı coğrafyasına komşu ülkeler ile ilgili bilgi verir.
D
Osmanlı Türkçesinin geçirdiği ses değişmelerini ortaya koyan özellikler gösterir.
E
Sekiz ciltten oluşan bir eserdir.
Soru 10

Gazellerinde Sebk-i Hindi akımının etkisiyle soyut ve karmaşık imgeler kullanan ve eserlerini yoğun tasvir üslubuyla kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naili
B
Çevri
C
Bahti
D
Neşati
E
Vecdi
Soru 11

Şecere-i Türk adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babür Şah
B
Ali Şir Nevaî
C
Mahtum Kulu
D
Ebu’l-Gazi Bahadır Han
E
Kaşgarlı Mahmut
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Arap harfli metinlerde “hareke” kullanımının XV.-XVI. yüzyıllardan sonra yok denecek kadar azalmasının olabilecek nedenlerinden biridir?

A
Okumayı zorlaştırması
B
Yazı alanını genişletmesi
C
Metnin yazım hızını yavaşlatması
D
Estetik görünmemesi
E
Gereksiz olması
Soru 13

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz düşmesine örnektir?

A
Yarpak
B
Isıtma
C
isicak
D
Akıl
E
Yüksecük
Soru 14

Aşağıdaki kelimelerden hangisi orta hecede ünlü düşmesine örnektir?

A
Vurmak
B
Sıtma
C
Mürvet
D
Sıcak
E
Beygir
Soru 15

Aşağıdaki kelimelerden hangisi tonlulaşmaya örnektir?

A
Taç
B
Tabak
C
Gavur
D
Sokak
E
Şarap
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerden hangisi iç seste ünlü türemesi örneklerinden biri değildir?

A
Ceviz
B
Urum
C
Hasım
D
Akıl
E
Mühür
Soru 17

Türkçeyi yazıya geçirmede en uzun süre kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kiril alfabesi
B
Uygur alfabesi
C
Göktürk alfabesi
D
Latin alfabesi
E
Arap kökenli Türk alfabesi
Soru 18

Aşağıdaki fonemlerden hangisi alınma kelimelerdeki dil uyumuna aykırı telaffuz kararsızlıklarının, ön damaksıllaştırıcı etkisinin ve ağız özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur?

A
/d/
B
/c/
C
/k/
D
/t/
E
/g/
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x