XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Üç Ders Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Kande giderler” cümlesinin sonuna getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ünlem
B
Nokta
C
Soru işareti
D
Noktalı virgül
E
Virgül
Soru 2

“Bende”, “bendeniz” ve “hâkir” kelimeleri ile kurulan cümlelerde, bu kelimelerin ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alçak gönüllülük
B
Çekingenlik
C
Korkaklık
D
Bencillik
E
Masumiyet
Soru 3

Başta Türkçe olmak üzere, dil ve edebiyat ile ilgili görüşlerin yer aldığı “Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir” başlıklı yazı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ali Suavi
Soru 4

Mensur destanlar, peygamber kıssaları, menakıpnameler ve ilmihaller hangi nesir üslubuyla kaleme alınmıştır?

A
Karmaşık nesir
B
Orta nesir
C
Serbest nesir
D
Halk nesri
E
Süslü nesir
Soru 5

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalıplaşmış bir ek kullanılmıştır?

A
Horultu
B
Yağmur
C
Bayramlık
D
Dilenci
E
Bilme
Soru 6

Bizler dahi işsiz güçsüz âdemler bu dere içinde temâşâlarına varup…
Yukarıdaki altı çizili kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirtili isim tamlaması
B
Sıfat tamlaması
C
Belirtisiz isim tamlaması
D
iyelik grubu
E
Tekrar grubu
Soru 7

Yükleme hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cümlenin sebep zarfını teşkil eden bir kategoridir.
B
Kelimeyi kendisinden sonra gelen edatlara bağlayan bir kategoridir.
C
+Iŋ, + nIŋ, +Im ekleriyle kurulur.
D
Aitlik ifade eden bir kategoridir.
E
Cümlenin nesnesini teşkil eden bir kategoridir.
Soru 8

Osmanlı Türkçesinde Batılı kelimelerin yazıda görülmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
XV. yüzyıl
B
XVI. yüzyıl
C
XVII. yüzyıl
D
XVIII. yüzyıl
E
XIX. yüzyıl
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in mevcut yapıdan ve durumdan Türkçeye geçmek için ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?

A
Mevcut gramer kitapları düzeltilmeli, eksikleri tamamlanmalı ve herkesin faydalanacağı bir yaygınlığa kavuşturulmalı.
B
Türkçeye mahsus mükemmel bir sözlük hazırlanmalıdır.
C
Dilimize ait bir belagat kitabı yazılmalıdır.
D
Mevcut eserlerin doğal anlatıma sahip olan makalelerinden tertip edilen ve karşılaştırmalı bir antoloji hazırlanmalı, bunlar okullarda okutulmalıdır.
E
Yeni bir Arapça-Farsça-Türkçe sözlük hazırlanmalıdır.
Soru 10

De- ve eyit- fiilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iç cümleyi ana cümleye bağlar.
B
Sıralı bağlı cümle oluştur.
C
Basit cümle oluşturur.
D
Devrik cümle oluşturur.
E
Şartlı cümle oluşturur.
Soru 11

Urum kelimesinde yer alan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç seste ünlü türemesi
B
iç seste ünlü düşmesi
C
Ön seste ünlü türemesi
D
Kalınlaşma
E
Son seste ünlü düşmesi
Soru 12

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye” ve “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Muallim Naci
B
Recâîzade Mahmut Ekrem
C
Abdülhak Hamid
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Şemseddin Sami
Soru 13

Tanzimat döneminde dilde sadeleşme ve yenileşme hedefine en cok yaklaşan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Suavî
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Şinasi
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isnat grubu vardır?

A
Geçen günlerdeki meşveretimiz üzre...
B
iki bin mikdârı âdemleri ile sarayda kaldı.
C
Sekiz aded üstü açık kaynak ılıcalar vardır.
D
Azerbaycan hudûdı add olınur.
E
Çün ki ipşir mürd oldu.
Soru 15

“Ba'dehu Pertev Paşa merhûm olup Eyyûb Sultân civârında medfûn olmuşdur.” cümlesindeki “ba’dehu” sözü hangi anlamda kullanılmıştır?

A
ileride
B
Andan sonra
C
Sonra
D
ilk önce
E
Önce
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Osmanlı Türkçesine geçen kelimelerden biri değildir?

A
Dok
B
Klüb
C
Gazete
D
Televizyon
E
Telgraf
Soru 17

cānım dik özge cān-ı dil-efgār körmedim
könglüm kibi köngülni giriftār tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizil kelimenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görmedim.
B
Sevmedim.
C
Bulmadım.
D
Aramadım.
E
Tapınmadım.
Soru 18

Türkî-i Basît akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tatavlalı Mahremî, Aydınlı Visalî, Edirneli Nazmî bu akımın temsilcilerindendir.
B
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları aşırı şekilde kullanıp dili anlaşılmaz hâle getirenlere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
C
Yazarlar daima “sanat” ve “yarar” olmak üzere iki temel amaç gütmüşlerdir.
D
Üslup muhatap kitleye göre değişmez, sabittir.
E
Kelime anlamı Basit Türkçedir.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde partisip grubu yoktur?

A
At ve mâl u menâl isteyen, ata ve silâhlarına kâdir olan yiğitler gelsin.
B
Bâlâdan düşman üzre taş ve kumbara bırağacak delikler vardır.
C
Ocak içine kazan asacak demir zincir...
D
Üsküdara geçmek fermân olunup...
E
Böyle kehkeşân-âsâ semâya ser çekmiş kûh-ı bülendlerdir.
Soru 20

Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-etmezler.
Yukarıdaki cümlenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlı birleşik cümle
B
Şartlı birleşik cümle
C
Bağımsız birleşik cümle
D
iç içe birleşik cümle
E
Karma birleşik cümle
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x