XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Vize Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda kaleme alınmış Çağatay Türkçesi eserlerinden biridir?

A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Lugati’t-Türk
C
Bahru’l-Hudâ
D
Atabetü’l-Hakayık
E
Divan-ı Hikmet
Soru 2

Şeyh Galib ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazel, kaside ve tardiyeleriyle özgün bir sanat anlayışı oluşturmuştur.
B
Hüsn ü Aşk mesnevisi tasavvufi-allegorik kahramanların anlatıldığı bir eserdir.
C
Bazı eserlerinde Fuzuli’nin etkisi sezilir.
D
Soyut kavramları değerlendirişi ve imajları özgündür.
E
Ferhad ü Şirin hikayesini mensur olarak yazmıştır.
Soru 3

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde tonlulaşma vardır?

A
Ahval
B
Canib
C
Gavur
D
Seyis
E
Lokma
Soru 4

Katip Çelebi'nin Osmanlı devleti yönetimindeki aksaklıkların giderilmesi yönünde bilgi vermek üzere yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düsturü'l-Amel
B
Mizanü'l-Hak
C
Cihannüma
D
Keşfü'z-Zünun
E
Tarih-i Al-i Osman
Soru 5

XVI-XIX. yüzyıllar arası Kıpçak Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu dönemde kitapların yanında gazeteler de yayınlanmıştır.
B
Tatar Edebiyatı üzerinde Osmanlı Türkçesinin etkileri artmıştır.
C
Kıpçak sahasında yetişen ve eser üreten çok az sayıda yazar vardır.
D
Tercüman gazetesi Kırım’da çıkarılmaya başlanmıştır.
E
“Dilde, işte, fikirde birlik” prensibi yaygınlaşmıştır.
Soru 6

Bu dönemde Türk Dünyası bambaşka siyasi ve kültürel ortamlarda gelişmiştir. Batıya giden Oğuzlar Osmanlı imparatorluğu'nu kurmuş ve üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine hükmetmişlerdir. Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde Osmanlı Türkçesi gelişmiş ve yayılmıştır. Bu yazı dili dönemi en fazla eser üretilen tarihî dönem olmuştur.
Yukarıda sözü edilen Türk Dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
XI-XIII yüzyıllar Türk Dili
B
XIII-XVI. yüzyıllar Türk Dili
C
XV-XVIII. yüzyıllar Türk Dili
D
XVI-XIX. yüzyıllar Türk Dili
E
XVIII-XIX. yüzyıllar Türk Dili
Soru 7

“Umkı yigirmi otuz kulaç derindir.” cümlesindeki altı çizili kelimede kullanılan ek aşağıdakilerden hangisidir?

A
isimden isim türeten ek
B
isimden fiil türeten ek
C
Fiilden isim türeten ek
D
Fiilden fiil türeten ek
E
isimden sıfat türeten ek
Soru 8

Urum kelimesinde yer alan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç seste ünlü türemesi
B
Ön seste ünlü türemesi
C
Son seste ünlü düşmesi
D
iç seste ünlü düşmesi
E
Kalınlaşma
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ettirgenlik çatısı voktur?

A
Dönder-
B
Çıkar-
C
Akıt-
D
Artur-
E
Alın-
Soru 10

Şecere-i Türk adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaşgarlı Mahmut
B
Babür Şah
C
Ali Şir Nevaî
D
Ebu’l-Gazi Bahadır Han
E
Mahtum Kulu
Soru 11

Türkçeyi yazıya geçirmede diğerlerinden daha uzun süre kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap kökenli Türk alfabesi
B
Soğut alfabesi
C
Kiril alfabesi
D
Mani alfabesi
E
Uygur alfabesi
Soru 12

cānım dik özge cān-ı dil-efgār körmedim
könglüm kibi köngülni giriftār tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizili olan kelimenin eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrılma hali eki
B
Yükleme hali eki
C
Eşitlik hali eki
D
Vasıta hali eki
E
Bulunma hali eki
Soru 13

Fuzulî’nin dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halaç Türkçesi özelliklerini yansıtır.
B
Eski Anadolu Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi şivelerinin pek çok özelliğini yansıtır.
C
Türkmen Türkçesi özelliklerini yansıtır.
D
Özbek Türkçesi özelliklerini yansıtır.
E
Çağatay Türkçesi özelliklerini yansıtır.
Soru 14

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde iç seste ünlü türemesi vardır?

A
Pambuk
B
Urum
C
Akıl
D
Vur-
E
Urus
Soru 15

Solak kulları Süleymân Hân’ın yanınca rikâbdan ayrılmayup…
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük eşitlik hâli ekinin hangi işlevini göstermektedir?

A
Benzerlik
B
Görecelilik
C
Gibilik
D
Beraberlik
E
Nitelikçe karşılaştırma
Soru 16

Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah, Âşık Dertli, Dadaloğlu, Âşık Elesker, Ispartalı Âşık Seyrani, Âşık Ali, Süruri.
Yukarıdaki şairlerden bahseden bir yazı hangi dönem halk şairleri hakkında bilgi verir?

A
XV. yüzyıl
B
XVI. yüzyıl
C
XVII. yüzyıl
D
XVIII. yüzyıl
E
XIX. yüzyıl
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kelimelerden isim yapan eklerden biridir?

A
+sIz
B
+dI
C
+CI
D
+rAK
E
+lI
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır?

A
Yarpak
B
Akıl
C
Sıtma
D
Vurmak
E
Kazan
Soru 19

Türkçeye Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler daha çok isim, sıfat ve az sayıda zarf ve bağlaçlar olmuştur. Her yeni giren bu türden kelimeler Türkçeye bir anlam inceliği katmış, karşılığı Türkçede var olan kelimelerin anlamlarıyla eşdeğerde olmamıştır.
Yukarıdaki özellikler Türkçenin hangi dönemini yansıtır?

A
Kıpçak Türkçesi
B
Özbek Türkçesi
C
Doğu Türkçesi
D
Batı Türkçesi
E
Çağatay Türkçesi
Soru 20

“Geniş zaman eki -Ar ve —(l)r” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sonradan fark edilen oluş ve kılışı ifade eder.
B
Alışkanlık haline gelmiş eylemleri ifade eder.
C
Yakın gelecek zamanı ifade eder.
D
Tek heceli fiil tabanlarından sonra genellikle +Ar eki kullanılır.
E
Süreklilik gösteren eylemleri ifade eder.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x