XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Osmanlı Türkçesine geçen kelimelerden biri değildir?

A
Dok
B
Klüb
C
Gazete
D
Televizyon
E
Telgraf
Soru 2

Bizler dahi işsiz güçsüz âdemler bu dere içinde temâşâlarına varup…
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirtisiz isim tamlaması
B
iyelik grubu
C
Tekrar grubu
D
Sıfat tamlaması
E
Belirtili isim tamlaması
Soru 3

Tanzimat döneminde dilde sadeleşme ve yenileşme hedefine en cok yaklaşan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ali Suavî
Soru 4

“Orta sınıf konuşma Türkçesinin esas alındığı eserlerde dua, dinî ve edebî konuların anlatıldığı bölümlerde ağdalı bir üslup görülse de genel olarak eserlerin dili daha anlaşılır yapı ve üslupla kurulur.” tanımlaması aşağıdaki üslup türlerinden hangisine aittir?

A
Orta nesir
B
Süslü nesir
C
Ağdalı nesir
D
Sade nesir
E
Basit nesir
Soru 5

Bazen Arapça şiirler söyledim. Bu benim için kolaydı, çünkü Arapça benim ilmi konularda kullandığım dildi. Bazen yeteneğimin atını Türk dili meydanlarında koşturdum ve Türkçedeki söz güzellikleriyle Türk sanatseverlere zevk verdim. Bu benim için zor olmadı, çünkü bu benim asli duyuş ve düşünüşüme uygun olan dildi. Bazen de Fars dili ipliğine inciler dizdim diyerek hem bu dillerdeki bilgisini hem de sanat ve bilim vadisindeki yeteneklerini dönemin Türkçe bilmeyen okuyucusuna da anlatır.
Yukarıda sözü edilen XVI. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayali
B
Baki
C
Fuzuli
D
Nev'i
E
Hayreti
Soru 6

Aşağıdaki eklerden hangisi kalıcı olmayan, karşılaştırma ifade eden isimler türetir?

A
+CA
B
+lIk
C
+DAş
D
+sIz
E
+ rAK
Soru 7

“Milyon” kelimesi XIX. yüzyılda Batı dillerinden Türkçeye girmeden önce, “yüz binin üzerindeki sayıları” ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
kerre
B
defa
C
kez
D
artukı
E
eksügi
Soru 8

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi ses olayı vardır?

A
Sıtma
B
Vurmak
C
Alçacık
D
Akıl
E
Boynuz
Soru 9

Türkçeyi yazıya geçirmede diğerlerinden daha uzun süre kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygur
B
Soğut
C
Mani
D
Arap
E
Kiril
Soru 10

Dil ve özellikle Türkçe ile ilgili görüşleri ve edebiyat görüşlerine de yer verdiği Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir başlıklı yazı aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
Ali suavî
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Namık Kemal
Soru 11

Mekteb-i Edeb, Istılâhât-ı Edebiyye, İntikâd adlı eserleri kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Recâîzade Mahmut Ekrem
C
Abdülhak Hamid
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Şemseddin Sami
Soru 12

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “orta hecede ünlü düşmesi” ses olayı vardır?

A
ileğen
B
Hayvan
C
Birbiri
D
Fetih
E
Sıtma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi süslü nesrin özelliklerinden biri değildir?

A
Arapça ve Farsça kelimelerin sık sık üçlü, dörtlü hatta beşli Farsça terkipler içinde kullanılması
B
Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulunulması, soyut ve karmaşık teşbih, istiare ve mecazlar kullanılması
C
Cümlelerin birbirine secilerle ve edatlarla bağlanarak uzatılması ve konunun ana fikrini anlamanın zorlaşması
D
Konuşma dilinde kullanılmayan bir çok Arapça ve Farsça kelimenin kullanılması
E
Sade Oğuz Türkçesinin kullanılması
Soru 14

“havf ü hatardan emîn...” ifadesi hangi kelime grubundan oluşmuştur?

A
Ablatif grubu
B
Datif grubu
C
Partisip grubu
D
Gerundium grubu
E
Lokatif grubu
Soru 15

Türetme ekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkçedeki türetme eklerinin bir kısmı işlek eklerdir.
B
Türkçedeki türetme eklerinin sayısı hiçbir zaman değişmez.
C
Türkçedeki türetme eklerinin bir kısmı işlek olmayan eklerdir.
D
Türkçedeki türetme eklerinin bir kısmı ölü eklerdir.
E
Türkçedeki türetme eklerinin bir kısmı kalıplaşmış eklerdir.
Soru 16

Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-etmezler. cümlesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç içe birleşik
B
Şartlı birleşik
C
Bağımsız birleşik
D
Bağımlı birleşik
E
Karma birleşik
Soru 17

bārī baray işikige bu nevbet iy köngül
niçe ki barıp işikige bār tapmadım
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimenin eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şart, Teklik 2 Kişi
B
Gelecek zaman, Teklik 2 Kişi
C
Gereklilik, Teklik 2 Kişi
D
Şimdiki zaman, Teklik 2 Kişi
E
Emir-istek, Teklik 1 Kişi
Soru 18

XVI. yüzyılda Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları aşırı şekilde kullanıp dili anlaşılmaz hâle getirenlere bir tepki olarak ortaya çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fesahatçilik
B
Tasfiyecilik
C
Türkî-i Basit
D
Yenileşme
E
Türkçülük
Soru 19

Mebâinü’l-Luga başlıklı bir gramer kısmı bulunan Senglah adlı sözlük hangi dillere aittir?

A
Azeri Türkçesi-Farsça
B
Çağatayca-Farsça
C
Osmanlıca-Farsça
D
Çağatayca-Arapça
E
Osmanlıca-Arapça
Soru 20

İsimden isim türeten -İlk eki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yönetim şeklini bildiren isimler yapar.
B
Küçültme bildiren isimler yapar.
C
Nesne isimleri yapar
D
Yer isimleri yapar.
E
Görev isimleri yapar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x