XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ger huzûr itmek dilersen ey Muhibbî fariğ ol
Olmaya vahdet cihanda gûşe-i uzlet gibi
Yukarıda makta beyti alıntılanan gazel hangi Osmanlı padişahına aittir?

A
III. Murat
B
Kanuni Süleyman
C
Yavuz Selim
D
II. Bayezit
E
III. Mehmet
Soru 2

İbrahim Gülşenî’nin biyografisine ait birçok ayrıntıya yer veren Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî adlı eserin yazarı kimdir?

A
Haletî
B
Ahmed Hayalî
C
Muhyî
D
Edirneli Kâmî
E
Ali Safvetî
Soru 3

Zatî’nin gazellerinin büyük çoğunluğunu iki cilt halinde neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Nihat Tarlan
B
M. Ali Tanyeri
C
Mehmed Çavuşoğlu
D
Behçet Necatigil
E
Abdülkadir Karahan
Soru 4

Ger müşg derse âşık ol bûy-i zülfe sâkî
Tünd olma bir kadeh ver ter eylesün dimağı
Yukarıdaki beyitte vurgulanmak istenen temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşığın sakîden bir kadeh daha şarap istemesi
B
Âşığın, damağı kuruduğu için konuşamaması
C
Sevgilinin zülfünün kokusu miskten daha güzel olması
D
Şarabın miskten daha güzel kokması
E
Öfkeli âşığın sakî tarafından teselli edilmeyi beklemesi
Soru 5

Lâmi'î neyler gülistan seyrin ey pîr-i mugân
Devletünde bade gül ney bülbül-i şeydâ yeter
Yukarıdaki beyitte Lamiî aşağıdakilerden hangisine hitap eder?

A
Bülbül
B
Şeyhülislam
C
Mevlana
D
Ney
E
Meyhaneci
Soru 6

iskender-i Sânî’nin, bakanın kaderini gösteren aynasını görür. Aynanın sırrını çözmek için, aynanın arkasında yazılı olan bilgi notuna uygun olarak, babası ve bir orduyla birlikte Yunan topraklarına gider. Uzun bir yolculuktan sonra hedeflerine vardıklarında Süheyla isimli birinden aynanın sırrını bilen Sokrat’a giden yolu öğrenir.
Yukarıdaki metinde gerçekleştirdiği eylemlerle şahıs kadrosunda önemli rol alan mesnevi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirin
B
Şapur
C
Hüsrev
D
Mihin Banu
E
Ferhat
Soru 7

Bağdatlı Ruhî’nin terkib-bendini esas alarak devrin zihniyet dünyasına dair çözümlemelere girişen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Nihat Tarlan
B
M. Fuat Köprülü
C
Sabri F. Ülgener
D
Ahmet Atilla Şentürk
E
Hüseyin Cöntürk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Gelibolulu Âlî’yi etkileyen Fars şairlerinden biridir?

A
Saib-i Tebrizî
B
Kemal-i Hocendî
C
Sadî
D
Şeyh Şebüsteri
E
Hâfız-ı Şirazî
Soru 9

Divanlarda gazeller redifli ise redifin, redifsiz ise kafiyeyi oluşturan sözcüklerin son harfi dikkate alınarak Arap alfabesindeki sıraya göre düzenlenirdi. Bazı şairler bu sıralanışa göre her harfin ilk şiirini dinî içerikli yazmaya özen göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi divanını tertip ederken, gazeller bölümünde her harfin ilk şiirinin dinî içerikli olmasına özen gösteren şairlerden biridir?

A
Nevî
B
BursalI Lamiî
C
Gelibolulu Âlî
D
Bağdatlı Ruhî
E
Taşlıcalı Yahya
Soru 10

Bir gece rüyasında güneş ve ayın on bir yıldızla birlikte kendisine secde ettiklerini görür. Rüyayı yorumlayan babası, bu rüyadan kardeşlerine bahsetmemesi konusunda onu uyarır. Ancak rüyayı anlattığı bir arkadaşı, kardeşlerine aktarır. Bunun üzerine kardeşleri kıskançlıkla onu yok etmeye karar verirler.
Yukarıdaki metinde sözü edilen mesnevi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsrev
B
Yakup
C
Mecnun
D
Yusuf
E
Ferhat
Soru 11

İlk bakışta beşerî bir aşk hikâyesini anlatır gibi görünen, şairin mesnevinin sonunda hikâyede kullandığı sembollerin karşılıklarını vermesiyle tasawufi bir niteliğe bürünen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edhem ü Hüma
B
Heft Peyker
C
Varka ve Gülşah
D
Mihr ü Müşterî
E
Gül ü Bülbül
Soru 12

Şehr içinde sipihr gibi bülend
Var durur bir makâm-ı bî-mânend

Ayasofyadur ana nâm-ı şerîf
Olmaz anun gibi makâm-ı latîf

Nitekim şeyh-i pâk u kutb-ı zamân
Ayağına akar su gibi cihân
Yukarıdaki beyitlerin alıntı yapıldığı mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salaman u Absal
B
Şah u Geda
C
Ferhad u Şirin
D
Vamık u Azra
E
Şem ü Pervane
Soru 13


Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allah her şeyi görüp işitendir.
B
Karanlık gecelerde nesneler farklı görünür.
C
Karıncalar geceleyin görme yeteneğine sahip varlıklardır.
D
Kulakla duyulan değil, gözle görülen önemlidir.
E
Karanlık gecelerde kara karıncalar kara taşların altında gizlenir.
Soru 14

Meğer gökden iner ol nîl-i fercâm
Anunçün olmış ana Gökdere nâm

İki şakkeyleyüp ol nehr şehri
İdüpdür behresi sîrâb dehri

Yukarıdaki beyitler Lamiî Çelebi’nin hangi mesnevisinden alıntılanmıştır?

A
Bursa Şehrengizi
B
Salaman u Absal
C
Gûy u Çevgân
D
Hüsn ü Dil
E
Vamık u Azra
Soru 15

Şehname’sinin birinci bölümünde II. Bayezit’in seferlerini, ikinci bölümünde Yavuz Selim’in İran ve Mısır seferlerini, son bölümünde de Belgrat ve Rodos seferlerine kadar geçen geçen olayları anlatan şair kimdir?

A
Hoca Sadettin
B
Tatavlalı Mahremi
C
Üsküplü ishak Çelebi
D
Hadidî
E
idris-i Bitlisî
Soru 16

XVI. yüzyıl mesnevi şairlerinden Cinanî, “Riyazü’l-Cinan” adlı eserini yazarken aşağıdaki eserlerin hangisinden esinlenmiştir?

A
Gül-i Sad-Berg
B
Nakş-ı Hayal
C
Gencine-i Raz
D
Gülşen-i Envar
E
Cilau’l-Kulub
Soru 17

Akkoyunlu sarayında münşilik ve hükümdar çocuklarına lalalık yapan, Osmanlı bürokratı olarak tanınan ve Selimname yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üsküplü ishak Çelebi
B
Süheylî
C
Sücudî
D
idris-i Bitlisi
E
Hoca Sadettin
Soru 18

Selâm virdüm rüşvet degüldür diyü almadılar, hüküm gösterdüm fâ’idesüzdür deyü mültefit olmadılar. Eğerçi zahirde sûret-i itâ'at gösterdiler amma zebân-ı hâl ile cem'î-i suâlüme cevâb virdiler. Dedüm yâ eyyüha'l-eshâb bu ne fi'l-i hatâ ve çîn-i ebrûdur. Dediler muttasıl âdetümüz budur...
Yukarıdaki metnin alıntılandığı eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Fuzulî/Nişancı Celalzade’ye Mektup
B
Zatî/Letayifname
C
Sürurî-Bahrü’l/Maarif
D
Birgivî MehmetA/asiyetname
E
Mecdî-Hadayıku’ş/Şakayık
Soru 19

“Eski Türk Edebiyatında Nesir” adlı antolojisinin girişinde mensur metinleri dil özelliklerini dikkate alarak sade nesir, orta nesir ve süslü nesir diye üç düzeyde sınıflandıran yazar kimdir?

A
Mustafa isen
B
Tahir Olgun
C
Ali Nihat Tarlan
D
Recaizade Ekrem
E
Fahir iz
Soru 20

Fetva metinlerinde kişi adları geçecekse gerçek isimlerin yerine sanal isimler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi fetva metinlerinde kadınlar için kullanılan sanal adlar arasında yer alır?

A
Kadın-Ayşe
B
Zeynep-Hind
C
Fatma-Hatun
D
Amr-Zeynep
E
Tuti-Amr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x