XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Bayezit’in şehzadeliğinde sancakbeyi olarak görev yaptığı ve Müeyyedzade Abdurrahman ile Cafer Çelebi gibi şairlerle tanıştığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trabzon
B
Amasya
C
Karaman
D
Manisa
E
Edirne
Soru 2

Mevlevî şeyhi Yusuf-ı Sineçâk’ın kardeşidir. Caferî mezhebine mensubiyeti, Kalenderîlerin hayat tarzlarına yakın duruşu ve hatta benimsediğini gösteren beyitlerinden ötürü Safevî-Osmanlı mücadelesiyle ayrışan Şiî-Sünnî anlayışın Sünnî taraftarlarınca yeteri kadar güvenilmeyen bir şairdir. Bu güvensizlik ortamını hemşerisi Hayalî de onun aleyhine kullanmıştır.
Yukarıda biyografisinin ve sanatının belli başlı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak Çelebi
B
Âgehî
C
Taşlıcalı Yahya
D
Usulî
E
Hayretî
Soru 3

Usulî'nin şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aruz ölçüsünün yanı sıra hece ölçüsünü de kullanmıştır.
B
Gül-i Sad-berg adlı eseriyle tanınmıştır.
C
Nesimî’nin takipçilerindendir.
D
Yunus’un şiirlerindeki sadeliği Rumeli duyarlılığıyla birleştirmiştir.
E
Gülşenîliğin Rumeli’deki temsilcisidir.
Soru 4

Ger huzûr itmek dilersen ey Muhibbî fariğ ol
Olmaya vahdet cihanda gûşe-i uzlet gibi
Yukarıda makta beyti alıntılanan gazel hangi Osmanlı padişahına aittir?

A
Yavuz Selim
B
II. Bayezit
C
III. Mehmet
D
Kanuni Süleyman
E
III. Murat
Soru 5

Şah İsmail’den sonra XVI. yüzyılda, Safevi hanedanı arasında Türkçe şiir söyleme geleneğini sürdüren hükümdarlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
I. Şah Abbas/Nadir Şah
B
Şah Muhammed/Şah Tahmasp
C
Şah Tahmasp/Nadir Şah
D
I. Şah Abbas/Şah Muhammed
E
Şah Tahmasp/I. Şah Abbas
Soru 6

İbrahim Gülşenî’nin biyografisine ait birçok ayrıntıya yer veren Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî adlı eserin yazarı kimdir?

A
Ahmed Hayalî
B
Muhyî
C
Ali Safvetî
D
Edirneli Kâmî
E
Haletî
Soru 7

Nilüfer açıldı suya girdi
Pîrahenini başına bürdi

Çaylar bulandı yıhdı arhın
Bağlar ağacı gögertdi şahın

Yüz dürlü kabâ giydi çemenler
Ağ donını giydi yasemenler

Yukarıdaki beyitlerde altı çizili sözcüklerin günümüz Türkçesindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gömlek-padişah-elbise
B
Yaprak-dal-çanak
C
Yaprak-dal-elbise
D
Gömlek-dal-elbise
E
Yaprak-padişah-elbise
Soru 8


Yukarıda makta beyti alıntılanan gazel, aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Şah Abbas
B
Şah İsmail
C
Şah Tahmasp
D
Babür Şah
E
Uzun Haşan
Soru 9

Husrav Şah, kim kerem ve sahavet bile meşhûr idi, iki nevbet murûrımız anıng vilâyatıdın vâki boldı, adnâ kişilerge kılğan insâniyyatnı bizge kılmadı.
Yukarıda Babür-nâme’den alıntılanan metinde Hüsrev Şah’ın hangi özelliğiyle ünlü olduğu ifade edilmiştir?

A
Cimriliği
B
Bilginliği
C
Kahramanlığı
D
Cömertliği
E
Yiğitliği
Soru 10

Molla Camî ve Ali Şir Nevayî ile kurduğu münasebet, Osmanlı şairleri tarafından yönetici-sanatkâr ilişkisinin güzel bir modeli olarak algılanmış ve takdim edilmiş olan Timurlu hükümdarı kimdir?

A
Şeybani Han
B
Hüseyin Baykara
C
Ubeydullah Han
D
Şahruh Mirza
E
UluğBey
Soru 11

Zatî’nin gazellerinin büyük çoğunluğunu iki cilt halinde neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behçet Necatigil
B
Abdülkadir Karahan
C
Ali Nihat Tarlan
D
M. Ali Tanyeri
E
Mehmed Çavuşoğlu
Soru 12

Edebiyat tarihinde Zatî’nin remilci dükkânından söz edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genç yeteneklerin kendilerini sınadıkları bir yer olması
B
II. Bayezit’in bu dükkânı, bir kasidesinin karşılığı olarak Zatî’ye vermesi
C
II. Bayezit’in ziyaret ettiği hususi mekânlardan biri olması
D
Remilciliğin yapıldığı tek yer olması
E
Tokatlı Melihî ile Zatî’nin tanıştığı mekân olması
Soru 13

Bakî’nin edebî kişiliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayatın zevk ve eğlenceleri gazellerinin başlıca temalarından biridir.
B
Şiirleri Hammer tarafından Almancaya çevrilmiştir.
C
Sadece gazel tarzında eserler vermiştir.
D
Üslubu kendi şuh ve nükteci karakterini yansıtır.
E
Divanı’nın yüzden fazla yazma nüshası günümüze ulaşmıştır.
Soru 14

Dir görenler sen mâh-ı bedrin müneWer hüsnini
Süd yerine nûr emzirmiş meğer kim dâyesi
Yukarıdaki beyitte altı çizili olan sözcük ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed
B
Hz. Yusuf
C
Sevgili
D
Padişah
E
Dolunay
Soru 15

Kangı bütdür bilmezem imânumı gâret kılan
Sende imân yok ki sen aldun diyem imânumı
Yukarıdaki beyitte Fuzulî, sevgilinin hangi özelliğinden dolaylı biçimde yakınır?

A
Aldatıcılığından
B
Güzelliğinden
C
Hırsızlığından
D
Çirkinliğinden
E
Merhametsizliğinden
Soru 16

Kaddün gamında servin sormağa za'f-ı hâlin
Gülzârdan kesilmez ırmakların ayağı
Yukarıdaki beyte göre, ırmakların gül bahçesine doğru sürekli akışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suyun, servinin hatırını sormak istemesi
B
Kederinden ötürü suyun, ne yaptığını bilmemesi
C
Yeni dikilmiş servi ağaçlarını sulaması
D
Suyun, sevgilinin yürüyeceği yolları serinletmek arzusunda olması
E
Kesilen servi ağaçlarının köklerinden yeniden dal vermesini sağlaması
Soru 17

“Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü vesilesiyle yazdığı 'Suriyye' meşhur olmuştur. Hocalığını yaptığı şehzadelerin öldürülmeleri üzerine yazdığı mersiyeler de ilgi görmüştür. Bu şiirlerinin yanı sıra esasen o, berceste mısraları ile dillerde dolaşan sade, anlaşılır nitelikteki beyitlerinde ustalığını göstermiş ve bir gazel şairi olarak dikkat çekmiştir.”
Yukarıda edebî kişiliği hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emrî
B
Hayretî
C
Nevî
D
Zatî
E
Hayalî
Soru 18

Fuzulî’nin Taşlıcalı Yahya ve Hayalî Bey’in teşvikiyle yazdığını belirttiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beng ü Bade
B
Şikâyetname
C
Sıhhat u Maraz
D
Hadikatü’s-Süeda
E
Leyla ile Mecnun
Soru 19

Ger müşg derse âşık ol bûy-i zülfe sâkî
Tünd olma bir kadeh ver ter eylesün dimâğı
Yukarıdaki beyitte vurgulanmak istenen temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşığın, damağı kuruduğu için konuşamaması
B
Âşığın sakîden bir kadeh daha şarap istemesi
C
Öfkeli âşığın sakî tarafından teselli edilmeyi beklemesi
D
Şarabın miskten daha güzel kokması
E
Sevgilinin zülfünün kokusu miskten daha güzel olması
Soru 20


Yukarıdaki beyitte yer alan altı çizili sözcüklerde yapılan söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Gelince va’d-i visâle bahâneler söyler/O şâh-ı kişver-i hüsn ü bahâ neler söyler
B
Sen yüzi gülsüz gönül bâğ İstemez/Kimse bâgı kendüye bağ istemez
C
Bana yâr etdi derd ü mihneti yâr/Bana yâr etdiğmi itmez ağyâr
D
Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül/Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül
E
Ey sa'âdet güneşi dil yüzünü mâh bilir/Eşiğin nüh feleğe vermezem Allâh bilir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x