XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bakî’nin, “Sünbül Kasidesi” adlı eserini sunduğu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebussuudzade Mehmet Efendi
B
Kanuni Süleyman
C
Karamanizade Mehmet Efendi
D
Ebussuud Efendi
E
Kadızade Şemsettin Ahmet Efendi
Soru 2

Hayalî şâh-ı ışk oldum dahi bu akl-ı hercâyî
Gönül mülküne ayak basmasın muhkem yasağum var
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
B
Mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
C
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
D
Mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilâtün
E
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
Soru 3

Yavuz Sultan Selim’in Farsça Divanı’nı tercüme eden araştırmacı kimdir?

A
Abdülbaki Gölpınarlı
B
Faruk Kadri Timurtaş
C
Hasibe Mazıoğlu
D
Ali Nihat Tarlan
E
M. Fuat Köprülü
Soru 4

1535 yılında Hatayi Divam’m istinsah eden ve Şah Tahmasp’ın saray hattatlarından biri olan ünlü sanatkâr kimdir?

A
Kara Memi
B
Mahmud Nişapuri
C
Behzad
D
Celalettin Devvanî
E
Gazanfer Ağa
Soru 5

Gelibolulu Âlî’nin, Sokullu Mehmet Paşa’ya sunarak Bosna’ya divan katibi olarak atanmasına vesile olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihr ü Vefâ
B
Riyâzü’s-Sâlikîn
C
Heft Meclis
D
Nusret-name
E
Tuhfetü’l-Uşşâk
Soru 6

Ben ol bahrem ki dürr-i ma'rifet ka'rumdadur Âlî
Hevâ-yı ışk-ı pâküm cünbiş-i bî-i’tidâlümdür
Âlî’nin yukarıdaki beytinde bahr-dürr ve pâk sözcüklerinin anlamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Deniz-inci-güçlü
B
Balık-inci-temiz
C
Deniz-diş-temiz
D
Balık-diş-temiz
E
Deniz-inci-temiz
Soru 7

Lâmiî Çelebi’nin Yavuz Sultan Selim’e sunarak kendisine maaş bağlanmasına vesile olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edhem ü Hümâ
B
Hüsn ü Dil
C
VamıkuAzra
D
Vîs ü Ramin
E
Nefihatü’l-Üns
Soru 8

Bir mesnevide Rum padişahı Jale’nin oğlu olarak adı geçen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecnun
B
Ferhad
C
Hüsrev
D
Vamık
E
Pervane
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılın hamse sahibi şairlerinden biridir?

A
Bursalı Rahmî
B
Celilî
C
Bağdatlı Ruhî
D
Ahmet Paşa
E
Emrî Çelebi
Soru 10

Aşağıdaki mesnevilerden hangisinde hikâye, kahramanların tekrar hayat bulmasıyla sona erer?

A
Gül ü Bülbül
B
Cemşid ü Hurşid
C
Heft Peyker
D
Varka ve Gülşah
E
Şah u Geda
Soru 11

Divanlarda gazeller redifli ise redifin, redifsiz ise kafiyeyi oluşturan sözcüklerin son harfi dikkate alınarak Arap alfabesindeki sıraya göre düzenlenirdi. Bazı şairler bu sıralanışa göre her harfin ilk şiirini dinî içerikli yazmaya özen göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi divanını tertip ederken, gazeller bölümünde her harfin ilk şiirinin dinî içerikli olmasına özen gösteren şairlerden biridir?

A
Bağdatlı Ruhî
B
Bursalı Lamiî
C
Taşlıcalı Yahya
D
Gelibolulu Âlî
E
Nevî
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Taşlıcalı Yahya’nın mesnevilerinden biri değildir?

A
Yusuf u Züleyha
B
Gencine-i Raz
C
Salaman u Absal
D
Kitab-ı Usûl
E
Gülşen-i Envar
Soru 13

“Cami’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur” adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A
Eser 2775 beyitli mesnevidir.
B
III. Mehmet’in sünnet düğünü edinilmiştir. konu
C
Gelibolulu Âlî’nin eseridir.
D
Bu mesnevide 16 ayrı aruz kullanılmıştır. kalıbı
E
Kanunî’nin Erivan ve Nahcivan anlatılmıştır. seferleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hasbihal tarzında bir mesnevidir?

A
Camiu’l-Buhur
B
Yusuf u Züleyha
C
Gûy u Çevgân
D
Ebkâr-ı Efkâr
E
Edhem ü Hüma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da yazılmış “Mahzenü’l-Esrar” geleneğine bağlı mesnevilerdeki hikâyelerin önemli kaynakları arasında yer almaz?

A
Sadi’nin Gülistan ve Bostan'ı
B
Mevlana’nın Mesnevi’si
C
Kuran-ı Kerim
D
Firdevsi’nin Şehname'si
E
Feridüttin Attar’ın Tezkiretü’l-Evliya'sı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda yazılan tasavvufi eserlerden biri değildir?

A
Âdab-ı Menazil
B
Netayicü’l-Fünun
C
Menakıb-ı Veysel Karanî
D
Menakıb-ı Emir Sultan
E
Vasiyetname
Soru 17

Aşağıdaki şairlerden hangisi “İşretname” adlı mesnevisiyle kendisinden sonra aynı konuda eser veren sanatçılara örnek olmuştur?

A
Fevrî
B
Fuzulî
C
Revam
D
Hayret!
E
Taşlıcalı Yahya
Soru 18

Gelibolulu Mustafa Sururi’nin vezin, kafiye ve şiir sanatları konusunda yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahrü’l-Ma’arif
B
Mutavvel
C
Miftahü’t-Teşbih
D
Muhtasar
E
Istılahatu’ş-Şicriyye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl tarih yazarlarından biri değildir?

A
Yahşi Fakih
B
Lütfi Paşa
C
Hoca Sadettin
D
Gelibolulu Âlî
E
Kemal Paşazade
Soru 20


Yukarıdaki metinde Birgivî Mehmet Efendi’nin betimlediği kimdir?

A
Allah
B
Ebussuud Efendi
C
Hz. Muhammed
D
Zembilli Ali Efendi
E
Kanuni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x