XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Trabzon’da görev yaptığı yıllardan itibaren Yavuz Sultan Selim’in hizmetinde olan ve gazellerinde hep şarap, meyhane ve rintlik temalarını işleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fevrî
B
Bakî
C
Revanî
D
Enverî
E
Âgehî
Soru 2

İbrahim Gülşeni’nin Farsça rubailerini topladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenzü’l-cevâhir
B
Razname
C
Pendname
D
Mübeyyen
E
Kıdemname
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hece ölçüsüyle şiir yazan divan şairlerinden biridir?

A
Zatî
B
Bakî
C
Ümidî
D
Usulî
E
Nevî
Soru 4

Gülşeni’nin, Türk Tasavvuf Edebiyatı içinde üretken bir şair olduğunun göstergesi olarak haklı bir şöhret kazanmasına neden olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pendname
B
Çobanname
C
Razname
D
Manevi
E
Kıdamname
Soru 5

Adlî mahyasını kullanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Bayezit
B
II. Selim
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Abdülaziz
E
Kanuni Sultan Selim
Soru 6

Divan şiirinde en çok gazel söyleyen şairler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Nevî - Bakî - Edirneli Nazmî
B
Hatemî - Muhibbî - Zatî
C
Edirneli Nazmî - Halimî - Bakî
D
Adlî - Zatî - ishak Çelebi
E
Muhibbî - Zatî - Edirneli Nazmî
Soru 7

Ahmet Muhip Dranas ve Melih Cevdet Anday’a “Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki” dizesiyle esin kaynağı olan şair padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Abdülhamit
B
Yavuz Sultan Selim
C
II. Bayezit
D
Fatih Sultan Mehmet
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 8

XVI. yüzyıl Azeri sahası Türk edebiyatının en önemli sairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatayî
B
Habibî
C
Emanî
D
Fuzulî
E
Nesimî
Soru 9

Babür Şah’ın en çok etkilendiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Baykara
B
Sekkâkî
C
Ali Şir Nevayî
D
Fuzulî
E
Şeybanî Han
Soru 10

Babür Şah’ın, vezinleri ve nazım biçimlerini Farsça ve Türkçe örnekler vererek anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babür Divanı
B
Mübeyyen
C
Babürname
D
Aruz Risalesi
E
Risâliye Validiye
Soru 11

Bu demi hoş gör ey cân Hakk’a şükr it
Bu fikrin terkin it var özge fikr it
Yukarıdaki beyitin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefûlü mefâ’ilün fe’ûlün
B
Mefûlün fâ’ilün fe’ûlün
C
Mefâ'îlün mefâ'îlün fe'ûlün
D
Fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl
E
Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Soru 12

Hayali’nin bilinen tek eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şem ü Pervane
B
Hayali Divanı
C
Letaif
D
Şehrengiz
E
Fezail-i Mekke
Soru 13

Zatım urdı velî yarelerim sarmadı ol yâr
Ağyar işidüp tâ demeye yâre sarıldı
Bakî’nin yukarıdaki beytindeki yâre sözcüğü, onun aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine yatkın olduğunu gösterir?

A
Tevriye
B
istiare
C
Cinas
D
Kalb
E
Telmih
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Fuzulî’nin kaside sunduğu kişilerden biri değildir?

A
Kanunî Süleyman
B
Nişancı Celalzade Mus tafa Çelebi
C
Sokullu Mehmet Paşa
D
Sadrazam İbrahim Paşa
E
İbrahim Han Musullu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Fuzulî’nin şiirlerinden beste yapan musikişinaslardan biridir?

A
Hayri Yenigün
B
Bekir Sıtkı Sezgin
C
Urmiyeli Safiyüddin
D
Bekir Sıtkı Erdoğan
E
Maragalı Abdülkadir
Soru 16

Uymuş cünûna gönlüm ebrûna dir meh-i nev
Ne i‘tibâr ana kim seçmez karadan ağı
Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
B
Tecahül-i arifane
C
Hüsn-i talil
D
Telmih
E
Leff ü neşr
Soru 17


Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerde yapılan söz sanatının benzeri, aşağıdaki örneklerden hangisinde görülür?

A
Ey sa'âdet güneşi dil yüzünü mâh bilir/Eşiğin nüh feleğe vermezem Allâh bilir
B
Bana yâr etdi derd ü mihneti yâr/Bana yâr etdiğini itmez ağyâr
C
Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül/Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül
D
Sen yüzi gülsüz gönül bâğ İstemez/Kimse bâgı kendüye bağ istemez
E
Gelince va’d-i visâle bahâneler söyler/O şâh-ı kişver-i hüsn ü bahâ neler söyler
Soru 18

Nevî’nin bilhassa Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü vesilesiyle yazdığı kasidesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehrengiz
B
Letaif
C
Netayicü’l-Fünün
D
Nevî Divânı
E
Suriyye
Soru 19

“Edebiyatta bir ad sorulacak şekilde düzenlenmiş manzum bilmece” olarak tanımlanan divan şiiri geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muamma
B
Mesnevi
C
Divan
D
Kaside
E
Gazel
Soru 20

Bakî’nin, “Sünbül Kasidesi” adlı eserini sunduğu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadızade Şemsettin Ahmet Efendi
B
Karamanizade Mehmet Efendi
C
Ebussuudzade Mehmet Efendi
D
Ebussuud Efendi
E
Kanuni Süleyman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x