XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVII. yüzyılda çıkarcı, rüşvetle servet biriktiren ve devlette kargaşa çıkaranlara gözdağı vermek için yeniçeriler ve sipahilerin isteğiyle pek çok kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne Vakası
B
Vaka-yı Sipahiyye
C
Haile-i Osmaniyye
D
Vaka-yı Hayriyye
E
Çınar Vakası
Soru 2


Yukarıdaki beyitte altı çizili keliminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı aydınlarının layiha ve risalelerinde dile getirdikleri problemlerden biri değildir?

A
Hâzinenin boşalması
B
İlmiye sınıfında hiyerarşiye uyulmaması
C
Tımar sisteminin bozulması
D
Nakdî vergi ihtiyacının ortaya çıkması
E
Ücretli askerin önem kazanması
Soru 4

Neft vâdî-i kasâidde suhan-perdazdur Olamaz amma gazelde Bâki vü Yahyâ gibi
Yukarıdaki beytinde Şeyhülislam Yahya’yı gazel tarzında Bakî ile aynı seviyede gören şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Bahayî
B
Nabî
C
Nailî
D
Seyyit Vehbî
E
Nedim
Soru 5

XVII. yüzyılda Osmanlı kurumlarındaki bozulma ve toplumsal yapıdaki yozlaşmayı sezerek mevcut durumun sebepleri konusundaki düşüncelerini rubailerinde işleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koca Ragıp Paş
B
Haletî
C
Şeyhülialam Arif Hikmet
D
Nabî
E
Abdülhay Celveti
Soru 6


Yukarıdaki beytin Latin harfli doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyâz eyle cefâdan vâz gelsün cân mahzûna/Seni ey dil gam-ı cânâne ile âşinâ ederler
B
Niyâz ile cefâdan vâz gelsün cân-ı mahzûna/Seni ey dil gam-ı cânâne eyle âşinâ derler
C
Niyâz eyle cefâdan vâz gülsün cân-ı mahzûna/Seni ey dil gam cânâne ile âşinâ derler
D
Niyâz eyle cefâdan vâz gelsün cân-ı mahzûna/Seni ey dil gam-ı cânâne ile âşinâ derler
E
Niyâz eyle cefâdan vâz gelsün cân mahzûna/Seni ey dil-i gam cânâne ile âşinâ derler
Soru 7

Şeyhülislam Bahayî’nin şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Divançesinin başında tevhit ve münacat gibi dinî şiirlere yer vermiştir.
B
Kıbrıs’a sürgün edildiğinde affedilmek için “Niyaznâme” başlıklı mesnevisini yazmıştır.
C
Şeyhülislam Yahya’ya saygı ve sevgisini “olmaz” redifli müzeyyel gazelinde ifade etmiştir.
D
Mesnevi nazım şekliyle “Sakinâme” yazmıştır.
E
Şairlik kabiliyetini daha çok gazellerinde göstermiştir.
Soru 8


Yukarıdaki beyitte altı çizili kelime ile ilişkili olan ikinci dizedeki sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
E
Soru 9

II. Abbas döneminde “melikü’ş-şuara” unvanıyla onurlandırılan ve Osmanlı ülkesine gelip Konya’da Mevleviliğe intisap ederek Mevlevi halifesi sıfatıyla ülkesine dönen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Firdevsî-i Rûmî
B
Baba Figan!
C
Şevket-i Buhar!
D
Saib-i Tebriz!
E
Tâlib-iAmulî
Soru 10

XVII. yüzyılda pek çok saz ve söz eserini eski Batı notası ile kayıt altına alarak günümüze ulaşmasını sağlayan Leh asıllı müzisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Ufki Bey
B
Itrî
C
Sedefkâr Mehmet Ağa
D
Ağakapılı İsmail
E
Mustafa Çavuş
Soru 11

Niçün şâh-ı nihâl-i gülde bülbül âşiyân eyler Bu günler hod mahabbet ehli terk-i hânmân eyler
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefâ'îlün fe'ilâtün mefâ'îlün fe'ilün
B
Fâ‘ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ‘ilün
C
Mefûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
D
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
E
Mefûlü fâ'îlâtü mefâ'îlü fâ'ilün
Soru 12

Nefî’nin ilk şiirlerinde kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darrî
B
Şâhî
C
Dürrî
D
Tarzî
E
Örfî
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hint üslubunun ortaya çıkışında etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Hindistanlıların Farsça vasıtasıyla İslam dinini tanımaları
B
Safeviler döneminde Şiilik anlayışının dışlayıcı tutumu
C
Hindistan’daki Türk ve Hint yöneticilerin güzel sanatlara olan yaklaşımları
D
Hint ve Iran kültürlerinin karışımı sonucunda Farsça şiirlerin yazılması
E
OsmanlI Devleti ile Safeviler arasındaki savaşlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi önceki yüzyıllarda kuralları iyice belirginleşip gelenekselleşen divan şiirinde, XVII. yüzyıl şairlerinin yenilik arayışlarından biri değildir?

A
Müzeyyel gazel söylemenin benimsenmesi
B
Mustafa Haletî’nin rubai söyleme konusundaki ısrarının sonraları nazire geleneği içinde karşılığını bulması
C
Şeyhülislam Yahya’nın gazellerde rubai kalıplarını kullanması
D
Gazel müstezatların, yerini kaside müstezatlara bırakması
E
Nefî’nin kaside tarzında ısrar etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şairlerini en cok etkileyen Sebk-i Hindî şairlerinden biridir?

A
Muhteşem-i Kâşânî
B
Bîdil-i Dehlevî
C
Şevket-i Buharî
D
Şifayî
E
Nazirî
Soru 16

Nailî-i Kadîm’in şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Musammatları onun edebi kişiliğini en iyi yansıtan ürünleridir.
B
Sebk-i Hindî’nin bütün özelliklerini şiirlerinde yansıtır.
C
Şiirleri başta Neşatî ve Şehrî olmak üzere çağdaşı olan şairler tarafından takdirle karşılanır.
D
Encümen-i Şuara mensuplarının ilham aldıkları şairlerden biridir.
E
Bir ıstırap şairi olmasında yaşadıklarının da etkisi vardır.
Soru 17

Nefî’nin müzeyyel gazellerinde en fazla övdüğü kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Murat
B
Şeyhülislam Yahya
C
||. Osman
D
Gelibolulu Mustafa Âli
E
Kuyucu Murat Paşa
Soru 18

Girân etsün ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek Ruhun bağında nice müşg-bîd-i ser-nigûn peyda
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
B
Mef'ûlü fâ'îlâtü mefâ'îlü fâ'ilün
C
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün
D
Mefâ'îlün fe'ilâtün mefâ'îlün fe'ilün
E
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
Soru 19

Pîş-i pâyında melek gâsI ve-dâr olsa mahall Na'l-i zerrinine hurşîd yüzün sürse revâ
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelime, sıfat olarak divan şairleri tarafından aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A
Azrail
B
Şeyhülislam Yahya
C
Cebrail
D
IV. Murat
E
Nefî
Soru 20

Nefî’nin “Tuhfetü’l-Uşşak” adlı 97 beyitli manzumesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tam metni ilk defa Metin Akkuş tarafından yayımlanmıştır.
B
Farsça Divanı’nda yer alan bir şiirdir.
C
Terkib-bent nazım şekliyle yazılmış bir mersiyedir.
D
Bir hicviyye olarak bilinir.
E
Kahire’de basılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x