XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam Bahayî'nin eser verdiği alanlardan biri değildir?

A
Nakış
B
Fetva
C
Şiir
D
Hat
E
Musiki
Soru 2

Ey Nailî o turra ki çevgân-ı fitnedir
Pâmâl iken rubûdesidir gûy-ı âfitâb
Yukarıdaki beyitte şair, güneşi aşağıdaki nesnelerden hangisine benzetmiştir?

A
Top
B
Çevgan
C
Saç
D
Yüz
E
Yanak
Soru 3

Copernicus astronomisi ile modern astronomi kavramlarını Osmanlı bilim literatürüne kazandıran ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Secencenüî-eflâk fî Gayretiî-idrâk
B
Hallüî-hülasa Ii-ehli’l-riyase
C
Nusretüî-islam ve’s-sürur fî Tahriri Atlas Majör
D
El-Muhammediye fiî-hisab
E
Uluğ Bey Zîci
Soru 4

Kuhl içün kalmaz idi gerd-i zemîn-i eş'âr
Olsa ger cilve-gehi arsa-i mülk-i ma'nâ
Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcükle benzerlik ilişkisi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arsa
B
Gerd
C
Mülk
D
Eş'ar
E
Cilve
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam Yahya Divanı üzerine çalışma yapan isimlerden biri değildir?

A
Haşan Kavruk
B
ibnülemin Mahmut Kemal
C
Rekin Ertem
D
Haluk ipekten
E
Lütfi Bayraktutan
Soru 6

Ünlü bestekârlardan Ali Ufkî Bey'in Osmanlı kültür ve sanatının sürekliliğine sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karahisarî üslubunu yorumlayarak güncellemesi
B
Himayesine aldığı şair ve hattatları yönlendirmesi
C
Eski Batı notası ile Osmanlı saz ve söz eserlerini notaya alması
D
Türk müziği için yeni güfteler hazırlaması
E
Tekke musikisinde klasik sazların kullanımına öncülük etmesi
Soru 7

Zerredür amma ki tâb-ı âftâb-ı aşk ile
Rüzgârın şemse-i tâk u revâkıdur gönül
Yukarıdaki beyitte aynı zamanda geleneksel kitap sanatında bir kavram olarak kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zerre
B
Âftâb
C
Revak
D
Tâk
E
Şemse
Soru 8

XVII. yüzyılın sufi şairlerinden Ümmi Sinan’dan aldığı feyzi İbn Arabî’nin görüşleriyle yorumlayarak tasaWuf edebiyatı içinde müstesna bir konuma erişen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Yahya
B
Sunullah Gaybî
C
Niyazî-i Mısrî
D
İsmail Hakkı Bursevî
E
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Soru 9

Hissedar eyler şemîminden dili hengâm-ı âh
Fikret-i zülfün ki her dem taze sümbüldür bana
Yukarıdaki beyitte zülüf ile sümbül arasındaki benzerlik ilişkisini sağlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dem
B
Taze
C
Hissedar
D
Âh
E
Şemîm
Soru 10

“Âlemnüma” olarak da bilinen sakinamesinde İstanbul Boğazı, Rumeli ve Anadolu hisarlarına dair gözlemlerini sanatkârane bir üslupla anlatan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haletî
B
Atayî
C
Tıflî
D
Riyazî
E
Revanî
Soru 11

Evliya Çelebi’nin, “Seyahatname” adlı eserinin ilk cildinde anlattığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kütahya
B
Bursa
C
İstanbul
D
Hicaz
E
Kahire
Soru 12

Kefeli Hüseyin’in mensur biyografi ve fal bakma hikâyelerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Razname
B
Acaibü’l-Mesair
C
Garaibü’n-Nevadir
D
Cevahir-i Bevahir
E
Vakayiname
Soru 13

Nâbî’nin kasideleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Nabî, tevhid konulu uzun bir kaside yazmıştır.
B
Methiye bölümlerinde samimiyetini sezdirmiştir.
C
Kasidelerinde tarihî bilgi ve eleştirilere yer vermiştir.
D
Hikemî görüşlerini bütünüyle kasidelerinde yansıtmıştır.
E
Kasidelerinin fahriye bölümlerini kısa tutmuştur.
Soru 14

Dönemin ilim ve edebiyat meclislerinde bulunan, Miracciye ve “Şehname”si ile tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevrî
B
Azmizade Haletî
C
Ganizade Nadirî
D
Nevizade Atayî
E
Gelibolulu Vecihî
Soru 15

Nabî’nin yaşadığı yerler arasında en uzun süre kaldığı şehir Halep’tir. Halep’te
bulunduğu yıllardaki edebî faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Düşünceye dayalı dünya görüşünü Halep’te geliştirmiştir.
B
Hayriyye adlı mesnevisini Halep’te yazmıştır.
C
Hayrabad adlı aşk mesnevisini Halep’te kaleme almıştır.
D
Türkçe Divanı’m Halep’te tertip etmiştir.
E
Halep’te bulunduğu sırada sadece Farsça ve Arapça şiir yazmıştır.
Soru 16

Hâbname adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
Nabî
B
Nevizade Atayî
C
Katip Çelebi
D
Veysî
E
Nergisî
Soru 17

XVII. yüzyılın ilgi çeken mesnevisi ve Türk edebiyatının ilk manzum şairler tezkiresi olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adab-ı Zurefa
B
Nuhbetü’l-Asar
C
Hatimetü’l-Eşar
D
Teşrifatü’ş-Şuara
E
Gülşen-i Şuara
Soru 18


Yukarıdaki beyitte Nabî’nin vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya dedikleri bir gölgeliktir; aldanmamak lazım.
B
Geçici mevki ve makamlar mutluluk vermez.
C
Her mutluluğun içinde sona erme ihtimali de vardır.
D
Sözünü bilmeyen insanlarla yaşamak zordur.
E
Teveccüh edenlere karşılık vermemek olmaz.
Soru 19

Velî fikr idüp zikr-i İskender’i
Iderken o meydânda cevlân-geri
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerin hangisidir?

A
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün
B
Mefâ‘îlün fe‘ilâtün mefâ‘îlün fe‘ilün
C
Mef ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün
D
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
E
Fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl
Soru 20

Nâbî, Farsça Divançesi’nde bazı Fars ve Türk şairlerinin Farsça yazdıkları gazellerini tahmis etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin gazelini Nabî tahmis etmemiştir?

A
Mevlana
B
Ali Şir Nevayî
C
Molla Câmî
D
Hafız-ı Şirazî
E
Yavuz Sultan Selim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x