XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı toplumunda sanatçıların üretimine destek olan kişi için kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hami
B
Musahib
C
Nedim
D
Sultanu’ş-şuara
E
Şeyhü’l-muharririn
Soru 2

Copernicus astronomisi ile modern astronomi kavramlarını Osmanlı bilim literatürüne kazandıran ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hallü’l-hülasa li-ehli’l-riyase
B
Uluğ Bey Zîci
C
Nusretü’l-islam ve’s-sürur fî Tahriri Atlas Majör
D
Secencenü’l-eflâk fî Gayreti’l-idrâk
E
El-Muhammediye fi’l-hisab
Soru 3

XVII yüzyılda Kadızadeliler tarafından okunan ve temel referans kabul edilen Vasiyyetname ve Tarikat-i
Muhammediyye adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birgivî Mehmet Efendi
B
Abdülmecit Sivasî
C
Şeyhülislam Bahayî
D
ibni Teymiye
E
Üstüvani Mehmet Efendi
Soru 4

Ünlü bestekârlardan Ali Ufkî Bey'in Osmanlı kültür ve sanatının sürekliliğine sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karahisarî üslubunu yorumlayarak güncellemesi
B
Tekke musikisinde klasik sazların kullanımına öncülük etmesi
C
Eski Batı notası ile Osmanlı saz ve söz eserlerini notaya alması
D
Türk müziği için yeni güfteler hazırlaması
E
Himayesine aldığı şair ve hattatları yönlendirmesi
Soru 5

Döneminin şairleri tarafından kendisine kasideler sunulan, gazelleri çağdaşlarınca tanzir edilen şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak Efendi
B
Esat Efendi
C
Ebussuud Efendi
D
Yahya Efendi
E
Ataullah Efendi
Soru 6

Dünyâyı harâb etti o mestâne bakışlar O çeşm süzüşler o gazâlâne bakışlar
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
B
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
C
Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
D
Mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
E
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
Soru 7


Yukarıdaki beyitte şair aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir?

A
Kendi hüzünlü gönlüne
B
Kıymet bilmeyen dostlara
C
Mutsuz kişilere
D
Tarafsızmış gibi görünenlere
E
Vefasız sevgiliye
Soru 8

Farsça şiirlerinin yanı sıra Türkçe şiirleri de bulunan ve Azeri sahası Türk Edebiyatı'nın XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatayî
B
Saib
C
Vaiz
D
Mesihî
E
Rahmetî
Soru 9

Osmanlı hat sanatında bir ekol oluşturan Şeyh Hamdullah’ın tarzını yorumlayarak kendine has bir üslup oluşturan hattat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derviş Ali
B
Hafız Osman
C
Halid-i Erzurum?
D
Mustafa Eyyubî
E
Şemseddin-i Karahisarî
Soru 10


Yukarıdaki beytin günümüz alfabesine aktarımı hangi seçenekte doğru yapılmıştır?

A
Mescidde riyâ-pîşeler etsün kov riyâyı Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne merâyi
B
Mescidde riyâ-pîşeler etsün ko riyâyı Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne mürâyi
C
Mescidde riyâ-peşşeler etsün ko riyâyı Meyhâneye gül kim ne riyâ var ne mürâyi
D
Mescidde reyâ-pîşeler etsün ko riyâyı Meyhâneye geleğim ne riyâ var nüh mürâyi
E
Mescidde reyâ-pîşeler etsün ko reyâyı Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne mürâyi
Soru 11

Hissedâr eyler şemîminden dili hengâm-ı âh Fikret-i zülfün ki her dem tâze sümbüldür bana
Yukarıdaki beyitte zülüf ile sümbül arasındaki benzerlik ilişkisini sağlayan kelime hangisidir?

A
Hissedâr
B
Âh
C
Taze
D
Dem
E
Şemîm
Soru 12

Nailî’nin kasideler sunarak affını talep ettiği bürokrat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemankeş Mustafa Paşa
B
Kuyucu Murat Paşa
C
Fazıl Ahmet Paşa
D
Tiryaki Haşan Paşa
E
Baltacı Mehmet Paşa
Soru 13

Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ etsem nola
Nice demlerdür esîr-i iştiyâkidür gönül
Dildedür mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
Ben ölürsem âlem-i ma‘nîde bâkîdür gönül
Yukarıdaki beyitlerde birden çok anlam ile kullanılan kelimeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?

A
Fedâ-ma‘nî
B
Esîr-hâk
C
Dem-bâkî
D
Dîdâr-âlem
E
İştiyâk-mihr
Soru 14

Nefî’nin eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tuhfetü’l-uşşak adlı Türkçe manzume yazmıştır.
B
Mübalağa sanatını şiir anlayışının merkezine yerleştirmiştir.
C
Güfteleri musiki meclislerinde icra edilmiştir.
D
Farsça divan tertip etmiştir.
E
Siham-ı Kaza en ünlü eseridir.
Soru 15

Nefî’nin muhabbet duyduğu ve şiirlerinde yer yer atıfta bulunduğu sufi şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Niyazî-i Mısrî
C
Erzurumlu İbrahim Hakkı
D
Mevlana Celaleddin-i Rumî
E
Hacı Bektaş
Soru 16

Ey Nailî o turra ki çevgân-ı fitnedir
Pâmâl iken rubûdesidir gûy-ı âfitâb
Yukarıdaki beyitte şair, güneşi aşağıdaki nesnelerden hangisine benzetmiştir?

A
Yüz
B
Yanak
C
Saç
D
Çevgan
E
Top
Soru 17

Kuhl içün kalmaz idi gerd-i zemîn-i eş'âr
Olsa ger cilve-gehi arsa-i mülk-i ma'nâ
Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcükle benzerlik ilişkisi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cilve
B
Arsa
C
Mülk
D
Gerd
E
Eş'ar
Soru 18

Biz Nâiliyâ sözde füsûn-kâr-ı hayâlüz
Elfâzda peyda dil-i ma’nâda nihânuz
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
B
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
C
Mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
D
Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
E
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Soru 19

Zerredür amma ki tâb-ı âftâb-ı aşk ile
Rüzgârın şemse-i tâk u revâkıdur gönül
Yukarıdaki beyitte aynı zamanda geleneksel kitap sanatında bir kavram olarak kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tâk
B
Zerre
C
Şemse
D
Revâk
E
Âftâb
Soru 20

Leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmün oldukça terennüm-sâz
Eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peyda
Yukarıdaki beyitte şair, güzelin büyüleyici bakışlarının etkisini sezdirmek için hangi sanat dalının kavramlarını kullanarak somutlaştırmaya gitmiştir?

A
Sihirbazlık
B
Minyatür
C
Musiki
D
Hat
E
Tezhip
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x