XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı toplumunda sanatçıların üretimine destek olan kişi için kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hami
B
Nedim
C
Sultanu’ş-şuara
D
Şeyhü’l-muharririn
E
Musahib
Soru 2

XVII yüzyılda Kadızadeliler tarafından okunan ve temel referans kabul edilen Vasiyyetname ve Tarikat-i
Muhammediyye adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülmecit Sivasî
B
ibni Teymiye
C
Üstüvani Mehmet Efendi
D
Şeyhülislam Bahayî
E
Birgivî Mehmet Efendi
Soru 3

Genç Osman’ın şiirlerinde kullandığı mahlası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahtî
B
Fahrî
C
Muradî
D
Farisî
E
Osmanî
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam Yahya’nın gazel tarzındaki ustalarından biridir?

A
Bahayî
B
Bakî
C
Fuzulî
D
Zatî
E
Nefî
Soru 5

Girân etsün ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek Ruhun bağında nice müşg-bîd-i ser-nigûn peyda
Yukarıdaki beyitin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefâ'îlün fe'ilâtün mefâ'îlün fe'ilün
B
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün
C
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
D
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
E
Mef'ûlü fâ'îlâtü mefâ'îlü fâ'ilün
Soru 6

Nefî’nin şöhretinin zirvesine ulaştığı dönemde tahtta bulunan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mustafa
B
II. Mehmet
C
II. Osman
D
III. Selim
E
IV. Murat
Soru 7

Nailî-i Kadîm’in şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirleri başta Neşatî ve Şehrî olmak üzere çağdaşı olan şairler tarafından takdirle karşılanır.
B
Sebk-i Hindî’nin bütün özelliklerini şiirlerinde yansıtır.
C
Encümen-i Şuara mensuplarının ilham aldıkları şairlerden biridir.
D
Musammatları onun edebi kişiliğini en iyi yansıtan ürünleridir.
E
Bir ıstırap şairi olmasında yaşadıklarının da etkisi vardır.
Soru 8

Leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmün oldukça terennüm-sâz
Eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ
Yukarıdaki beyitte şair, güzelin büyüleyici bakışlarının etkisini sezdirmek için hangi sanat dalının kavramlarını kullanarak somutlaştırmaya gitmiştir?

A
Tezhip
B
Hat
C
Sihirbazlık
D
Minyatür
E
Musiki
Soru 9

İhtiyârî ise de azl aceb hâlet imiş
Dile elbette virürmiş keder-i bî-hengâm
Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlı insanlar beklenmedik anlarda kederlenirler.
B
insan yaşlandığında diline ne gelirse onu hemen söyler.
C
Makamdan ayrılmak insanın kendi isteğiyle de olsa gönle keder verir.
D
insan kendi isteğiyle bir görevden ayrıldığında üzülmez.
E
Kederli insanlar sırlarını yaşlılarla paylaşır.
Soru 10

“Âlemnüma” olarak da bilinen sakinamesinde İstanbul Boğazı, Rumeli ve Anadolu hisarlarına dair gözlemlerini sanatkârane bir üslupla anlatan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haletî
B
Atayî
C
Tıflî
D
Riyazî
E
Revanî
Soru 11

Suheni ibret-i dürr ü güher it
Mümkin olduğı kadar muhtasar it
Olur insanda zebân bir iki gûş
Sen dahi söyle bir ol iki hamûş

Yukarıdaki beyitlerin yer aldığı ve Nabi’ye ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayriyye
B
Türkçe Divan
C
Surname
D
Farsça Divançe
E
Azliyye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi temsilî mesnevilerin özelliklerinden biri değildir?

A
Tarihî kahramanlar etrafında kurgulanması
B
Didaktik konuların tercih edilmesi
C
Farsçadan çevirisi yapılanlarının da olması
D
Tasavvufi konuların tercih edilmesi
E
Sembolik bir dilin tercih edilmesi
Soru 13

Nâbî, Farsça Divançesi’nde bazı Fars ve Türk şairlerinin Farsça yazdıkları gazellerini tahmis etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin gazelini Nabî tahmis etmemiştir?

A
Ali Şir Nevayî
B
Hafız-ı Şirazî
C
Molla Câmî
D
Yavuz Sultan Selim
E
Mevlana
Soru 14

Güftî’nin Zafername’si ve Cevri’nin Selimname’si aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Aşk konulu mesneviler
B
Temsili mesneviler
C
Tarihi ve destani nitelikli mesneviler
D
Yerli ve realist mesneviler
E
Eğitici ve öğüt verici mesneviler
Soru 15

Hikemî şiirde anlatımın özlü ve dolayısıyla kısa olması beklentisi, bu şiir türünün aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Telmih, tevriye ve kinaye gibi özlü anlatımda önemli olan söz sanatlarına yer vermesi
B
Varlık ve eşyanın yaradılış amacını vermeye çalışması
C
Düzeltici ve yol gösterici olması
D
Varlığın, olup bitenlerin arkasındaki nedeni veya nedenleri araştırması
E
insanları, olayları, dünyayı değerlendiren konuları işlemesi
Soru 16

Kâtip Çelebi’nin, on beş bine yakın eserden ve bu eserlerin müelliflerinden bahsettiği eserinin adı nedir?

A
Ravzatü’l-Ebrar
B
Devhatü’l-Küttab
C
Keşfu’z-Zünun
D
Süllemü’l-Vüsul
E
Esmaü’l-Müellifin
Soru 17

Bilinen ilk Osmanlı vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa
B
İbrahim Peçevî
C
Haşan Beyzade
D
Naima
E
Kâtip Çelebi
Soru 18

Evliya Çelebi’nin, “Seyahatname” adlı eserinin ilk cildinde anlattığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kütahya
B
İstanbul
C
Bursa
D
Hicaz
E
Kahire
Soru 19

Kefeli Hüseyin’in mensur biyografi ve fal bakma hikâyelerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakayiname
B
Razname
C
Cevahir-i Bevahir
D
Acaibü’l-Mesair
E
Garaibü’n-Nevadir
Soru 20

Şehzadelerin sünnet düğünlerinin ve padişah kızlarının evlenme merasimlerinin anlatıldığı edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerh
B
Seyahatname
C
Gazavatname
D
Sefaretname
E
Surname
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x