XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Divan şiirini eleştirmesine karşın Nedim’i Türk dilinin en büyük şairi sayan Tanzimat Dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Münif Paşa
C
Akif Paşa
D
Ziya Paşa
E
Şemseddin Sami
Soru 2

Ma'lûmdur benim sühanım mahlas istemez
Fark eyler onu şehrimizin nükte-dânları
Yukarıdaki beyti ile üslup sahibi bir şair olduğunu ifade eden XVIII. yüzyıl divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sünbülzade Vehbî
B
Şeyh Galip
C
Nedim
D
Nahifi
E
Enderunlu Fazıl
Soru 3

Divan edebiyatında anlamın ön plana çıktığı, girift ve yeni mazmunlarla yüklü muğlak, tasannulu söyleyişe dayanan bediî üslup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik üslup
B
Mahallî/folklorik üslup
C
Hikemi üslup
D
Üslub-ı Bâzgeşt
E
Sebk-i Hindî üslubu
Soru 4

XVIII. yüzyılda resmî fermanla “reis-i şairan” ilan edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sünbülzade Vehbî
B
Haşmet
C
Nedim
D
Selim
E
Osmanzade Taib
Soru 5

Sıkılma bezme gel bigâne yok da'vetlimiz ancak
Nedîmâ bendeniz var bir dahi sultânımız vardır
Yukarıdaki beyitte “bende” ile “sultan” sözcükleri arasında bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leff ü neşr
B
Tezat
C
Teşhis
D
istiare
E
iktibas
Soru 6

Sebk-i Hindî’nin Türk şiirindeki son büyük temsilcisi olan ve bu üslubu şiirlerinde en ivi ve en fazla yansıtan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyh Galip
B
Halepli Edip
C
Arpaeminizade Samî
D
Giritli Aziz Efendi
E
Hafız Hüseyin Ayvansarayî
Soru 7

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûna sala Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana Şem'ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni Şeyh Galip’in yukarıda beşinci bendi alıntılanan şiirinin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai
B
Kıta
C
Terbi
D
Murabba
E
Taştir
Soru 8


Şeyh Galip’in yukarıdaki beytinin çevriyazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişden/ Anâsırdan olmuşdur dev-çâr âteş meğer uşşâka
B
Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişden/ Anâsırdan olmuşdur dûçâr âteş mekr-i uşşâka
C
Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre söz şuden/ Anâsırdan meğer uşşâka olmuşdur dûçâr âteş
D
Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişden/ Anâsırdan olmuşdur dûçâr âteş meğer uşşâka
E
Merkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişden/ Anâsırdan meğer uşşâka olmuşdur dûçâr âteş
Soru 9

Şeyhî Mehmet Efendi tarafından kaleme alınan ve şakayık zeyillerinden edebiyat araştırmaları için en önemlisi olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakayi’u’l-Fuzala
B
Devhatü’l-Meşayih
C
Hadikatü’l-Vüzera
D
Tuhfe-i Hattatin
E
Hadikatü’l-Cevami
Soru 10

Ahmet Resmî’nin otuz yedi darüssaade ağasının biyografisini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Hamiletü’l-Kübera
C
Hadikatü’l-Cevami
D
Tuhfe-i Hattatin
E
Mecmua-i Tevarih
Soru 11

Şairliğinden ziyade birçok önemli şahsiyetin yetişmesine katkıda bulunması ve yazdığı mahlasnameleri ile büyük bir şöhrete kavuşan devrin renkli şahsiyetlerinden biridir. Şair, hayatını Mesnevi okutmaya ve gençlere Farsça öğretmeye adamıştır.
Yukarıda söz edilen 18. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beliğ
B
Esrar Dede
C
Kâmî
D
Hoca Neşet
E
Feyzi
Soru 12

“Şecâ’at arz ederken merd-i kipti sirkatin söyler” mısra-ı bercestesi aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Kâmî
B
Galib
C
Fıtnat Hanım
D
Nabî
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 13

Hekimoğlu Ali Paşa ile ilgili mensur gazavatname yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümbülzade Vehbi
B
Haşmet
C
Abdurrezzak Nevres
D
Osmanzade Ahmet Taip
E
Cemali
Soru 14

İlhamî mahlasıyla şiirler söyleyen; şimşirlik kasrındaki kafes hayatını ve saltanat yıllarında yaşadığı ıstırapları içtenlikle dile getirdiği hasbihâl türü şiirleriyle dikkati çeken Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatih Sultan Mehmet
B
III. Selim
C
III. Ahmet
D
I. Mahmut
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 15

Enderunlu Fazıl’ın murabba nazım şekliyle yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çenginame
B
Hubanname
C
Zenanname
D
Şevkengiz
E
Defter-i Aşk
Soru 16

Şeyh Galip’i, şiirini derinden etkileyen Şevket-i Buhari’yi okumaya yönlendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar Dede
B
Pertev
C
Hoca Neşet
D
Mehmet Emin Çelebi
E
Mustafa Reşit Efendi
Soru 17

Terci-bentlerde her bendin sonunda aynen tekrarlanan beyte ne ad verilir?

A
Matla beyti
B
Şah-beyit
C
Makta beyti
D
Bercesteli beyit
E
Vasıta beyti
Soru 18

Gül-zemîn-i çemeni ebr-i bahara suladup
Cûları mevce-i reşk ile bulandurdı sabâ
Yukarıdaki beyitte şair kıskançlığı aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?

A
Gül bahçesine
B
Yağmura
C
Rüzgâra
D
Irmağa
E
Dalgaya
Soru 19

Gelibolulu Ali’nin Künhü’l-Ahbar adlı eserinde olduğu gibi her padişah döneminin sonunda müstakil bir bölüm halinde klasik tezkire geleneğine uygun olarak şair biyografilerine yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakayi’u’l-Fuzala
B
Hadikatü’l-Vüzera
C
Zübdetü’l-Eşar
D
Meşahir-i Rical
E
Tabsıratu’n-Nuzama
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x