XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

III. Selim’in kardeşi Hatice Sultan’ın hizmetine girerek Neşatabad Sarayındaki klasik tezyinatı kazıyıp yerine barok ve rokoko süslemeler yapan, köşkün bahçesini de labirent şeklinde yeniden düzenleyen ressam ve mimar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mike Dash
B
Salvatore Valeri
C
Giovanni Jean Brindesi
D
La Baronne de Tott
E
Antoine Ignace Melling
Soru 2

Narhı altmışlığa erdi hele târîhlerin
Pek ucuzlandı bu bâzârda kâlâ-yı sühan
Yukarıdaki beyitte Sünbülzade Vehbi’nin eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Caize peşinde koşan şairler yüzünden tarih manzumelerinin sayısı artmıştır.
B
Altmış yaşından önce şairlerin kendilerini kanıtlama şansı kalmamıştır.
C
iyiyi kötüden ayırmanın imkanı kalmamış, pazarda değerli değersiz karışmıştır.
D
Tarih kitapları itibarını kaybetmiş, değersiz kumaşlar gibi pazara düşmüştür.
E
Maddi sıkıntılar kültür ve sanat hayatını da olumsuz etkilemiştir.
Soru 3

Bisât-ı işret ü âlât-ı tersâyî müheyyadır
Fakat yanında noksanı çelîpâ ile bir meçdir
Osmanlı’ya sığınan İsveç kralına kaside yazdığı için Osmanzade Taib’in yukarıdaki beyti ile hicvettiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arpaeminizade Samî
B
Sünbülzade Vehbi
C
Kâtibzade Sakıp
D
Enderunlu Akif
E
Beylikçi izzet
Soru 4

Fransa elçisi Marqius de Villeuve’nin İstanbul’da bulunduğu sırada Reisülküttap Mustafa Efendi’den rica etmesi üzerine Osmanlıda uygulanan ilim ve öğretim usulü hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Has-bağçe
B
Hülasatü’l-itibar
C
Usulü’l-Hikem
D
Meclis-i Şükûfe
E
Kevakib-i Seb'a
Soru 5

III. Ahmet’in saray törenlerini, İstanbul’un çeşitli semtlerini ve günlük hayattan kesitleri resmeden yabancı ressam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antoine Ignace Melling
B
Mike Dash
C
Salvatore Valeri
D
Jean B. Vanmour
E
Giovanni Jean Brindesi
Soru 6

Gazellerinin yanı sıra musammatlarının çokluğuyla tanınan ve özellikle “Nev-ayin” başlıklı muaşşerinde orjinal bir anlatım tarzı sergileyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halepli Edip
B
Enderunlu Fazıl
C
Neylî
D
Pertev
E
Nahifi
Soru 7

XVIII. yüzyıl çeşme mimarisinde Barok üslubun kendini en etkili şekilde gösterdiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihrimah Sultan Çeşmesi
B
II. Osman Çeşmesi
C
Karacaahmet Sadettin Efendi Çeşmesi
D
Sultan Ahmet Çeşmesi
E
Kabataş Mehmet Emin Ağa Çeşmesi
Soru 8

Patrona Halil İsyanı’nın gerçekleştiği tarihte Nedim'in bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmut Paşa Mahkemesinde kadı idi.
B
Sekban Ali Paşa Medresesinde müderris idi.
C
Molla Kirimi Medresesinde müderris idi.
D
Damat İbrahim Paşa’nın hafız-ı kütübüydü.
E
Mahmut Paşa Mahkemesinde naib idi.
Soru 9

Nedim’in anne tarafından soyunun dayandığı aile, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kınalızadeler
B
Karaçelebizadeler
C
Köprülüzadeler
D
Müeyyedzadeler
E
Mülakkabzadeler
Soru 10

Müdâm ey lâle-i hâtır-güşâ dür olma gülşenden
Seninle neş'e tahsîl eylerim câm-ı şarâbımsın
Yukarıdaki beyitte Nedim, birbiriyle ilişkili kelimeleri her iki mısrada kullanarak leff ü neşr sanatı yapmıştır. İkinci mısradaki “câm” ile birinci mısradaki “lâle” arasında biçim bakımından ilişki vardır. İkinci mısradaki “şarâb”, ilk mısradaki hangi kelime ile ilişkilidir?

A
Müdâm
B
Lâle
C
Hâtır-güşâ
D
Dür
E
Gülşenden
Soru 11

Gülüm şöyle gülüm böyle demekdiryâra mu'tâdım
Seni ey gül sever canım ki cânâna hitâbımsın
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilâtün
B
Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
C
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
D
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
E
Mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
Soru 12

Edüp her bendesin memnûn el-hak zerreye der kim
Seni yanımda tutmam mazhar-ı tard u itâbımsın
Yukarıdaki beyitte “zerre” kelimesiyle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telmih
B
Kinaye
C
Teşbih
D
Tevriye
E
istiare
Soru 13

Îran-zemîne tuhfemiz olsun bu nev gazel
irgürsün İsfahan’a Sitanbul diyârını

Düşmen ne denlü saht ise şâd ol ki ey
Nedîm Seng üzre gösterir zer-i kâmil ayarını
Yukarıdaki beyitlerde Nedim’in vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isfahan ile İstanbul arasındaki iyi ilişkiler sürdürülmelidir.
B
Ülkeler ve şehirler arasındaki rekabet, şairlerin hediyeleşmelerine engel olmamalıdır.
C
İran’ın Isfahan gibi bir şehri varsa OsmanlIların da İstanbul’u vardır.
D
Mihenk taşı ne kadar sert olursa altının ayarı o kadar doğru tespit edilir.
E
Nedim, Fars şairlerinden üstün olduğunu iddia etmektedir.
Soru 14

Elin koy sîne-i billûra rahm et âşıka zîrâ
Beyaz üzre bizim de pençe bir fermanımız vardır
Yukarıdaki beyitte “Elin koy sîne-i billûra” ifadesiyle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
iham-ı tenasüb
B
Mecaz-ı mürsel
C
Kinaye
D
Teşhis
E
Telmih
Soru 15

Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
Benzer esîr-i turra-i canansın ey gönül
Yukarıdaki beytin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
B
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
C
Mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
D
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
E
Mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
Soru 16

Bûydan hoş rengden pâkîzedir nâzük tenin
Beslemiş koynunda gûyâ kim gül-i ra'nâ seni
Yukarıdaki beyitte “gül-i ra‘nâ”nın istiare yoluyla yerine kullanıldığı varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anne
B
Uçarı kadın
C
Bebek
D
Sevgili
E
Hz. Peygamber
Soru 17

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfi Hârûtun demek mümkin ki nâl olmuş sana
Yukarıdaki beyte göre Harut’a şöhretini sağlayan mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyücülük
B
Berberlik
C
Mürekkepçilik
D
Hattatlık
E
Divitçilik
Soru 18

Enderunlu Fazıl’ın Rodos’ta sürgün hayatı yaşarken tanıştığı ve idam edilmesinden gözlerini kaybedecek kadar üzüntü duyduğu bürokrat ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koca Ragıp Paşa
B
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
C
Nişli Mehmet Ağa
D
Penah Efendi
E
Ebubekir Ratip Efendi
Soru 19

Muradın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
Belî söz bilmezüz amma biraz irfanımız vardır
Yukarıdaki beyitte Nedim, “Belî söz bilmezüz” ibaresini hangi amaçla kullanmıştır?

A
Medreseli ağzını alaya almak için
B
Söze gerek duymadan da anlaşılabileceğini vurgulamak için
C
Muhatabına karşı bilgisiz görünmek için
D
Tumturaklı söz söylemeye tenezzül etmediğini göstermek için
E
irfan meclislerindeki konuşma tarzını hatırlatmak için
Soru 20

Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana
Yukarıdaki beyitte Nedim, birbiriyle ilişkili kelimeleri her iki mısrada kullanarak leff ü neşr sanatı yapmıştır. İkinci mısradaki “hoy” ile birinci mısradaki “bûy” arasında ilişki vardır. İkinci mısradaki “dest-mâl” kelimesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Gül
B
Taktir
C
işlenmiş
D
Bûy
E
Hoy
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x