XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arapça ve Farsça'nın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini de bilen; Lügat-ı Talyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar Dede
B
Nevres-i Kadim
C
Koca Ragıp Paşa
D
Şeyhülislam Yahya
E
Münif Paşa
Soru 2

XVIII. yüzyılın vakanüvis tarihçilerinden hangi üçünün tarihi tek bir kitapta toplanarak basılmıştır?

A
Raşit, Âsim, Şâkir
B
Âsim, Samî, Şefik
C
Şefik, Izzî, Subhî
D
Samî, Şakir, Subhî
E
Raşit, Izzî, Sami
Soru 3

Tasavvufun sembolik diliyle Hüsn ü Aşk’ı yorumlayanlar Şeyh Galib’in “Sühan” adını verdiği mesnevi kahramanıyla neyi kasdettiğini ileri sürmektedirler?

A
Mutlak güzeli
B
Müridin gönlünü
C
Manevi yolculuktaki engelleri
D
Mevlana veya Mesneviyi
E
Mevlevi tekkesini
Soru 4


Hüsn ü Aşk’tan alıntılanan yukarıdaki beytin çevriyazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylerdi hezâr-gûne efgân /Sanırdı gören hezâr-ı nâlân
B
İleride hezâr-gûne efgân /San verdi gören hezâr-ı nâlân
C
Eylerdi hezâr-kevne efgân /Sanırdı gören hezâr-ı nâlân
D
Eylerdi hezâr-gûne efgân /Sanavberdi gören hezâr-ı nâlân
E
Aylardı hezâr-gûne efgân /Sanırdı gören hezâr-nâlân
Soru 5

Divan edebiyatında bir savaşı, zaferi veya seferi anlatan edebî türe ne ad verilir?

A
Sûrname
B
Gazavatname
C
Tarih
D
Fütüvvetname
E
Seyahatname
Soru 6

Âdeme muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın
Secdeler eyle ki merdûd-ı Hudâ olmayasın
Şeyh Galib’in yukarıdaki beytinde telmihte bulunduğu inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âdem’in topraktan, Şeytan’ın ateşten yaratılması
B
İnsanoğlunun Allah’a ibadet etsin diye yaratılması
C
Şeytan’ın Hz. Âdem’e secde etmekten kaçınması
D
Hz. Âdem ile Havva’nın cennetten kovulması
E
Islâm’dan çıkanların tarihte cezalandırılmış olması
Soru 7

Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhîde
Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın
Yukarıdaki beyitte ve genel olarak divan şiirinin mitolojik kaynaklarında “nâhîd” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A
Sultan
B
Vezir
C
Haznedar
D
Çalgıcı
E
Katip
Soru 8

Hece ölçüsüyle şiir yazmaya ve sadeleşmeye karşı çıkarak şiir makamını çöğür şairlerinin almasından yakınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâmî
B
Nazim Yahya
C
Şeyhülislam Bahayi
D
Seyyit Vehbi
E
Beliğ
Soru 9

Sadrazamların padişaha sunulacak bir metni veya herhangi bir sorunu özetleyerek hazırladığı yazılara ne ad verilir?

A
Berat
B
Tevki
C
Tezkire
D
Flüccet
E
Telhis
Soru 10

Gazellerinin yanı sıra musammatlarının çokluğuyla tanınan ve özellikle “Nev-ayin” başlıklı muaşşerinde orjinal bir anlatım tarzı sergileyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nahifi
B
Pertev
C
Neyli
D
Halepli Edip
E
Enderunlu Fazıl
Soru 11

“Bir büyük devlet düzeni, bu düzeni yöneten insanlar, pek çok ilgi çekici yönüyle günlük hayat, bizim insanımızın meydana getirdiği bir şehir kültürünün olanca zenginliği, bugün yalnızca övünç duyulabilecek bir üstünlüğü yansıtan bütün sesler, renkler ve görüntüler ve daha neleriyle yaşanmış bir tarih dönemi, ihtişam ve bu ihtişama yaraşır bir devlet ve düğün şöleni”
Vehbi’nin Surname’si ile ilgili yukarıdaki değerlendirmeleri yapan ve eseri ilk neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mücteba Ilgürel
B
Mehmet Arslan
C
Beynun Akyavaş
D
Fahir İz
E
Mertol Tulum
Soru 12

Cenâ’ib-i mevkib-i Timûr Hân’a pîş-âheng ve Burusa muhârebesinde isâbet-i dâne-i tüfeng ile pây-ı bâd-peymâsı leng olduğını ifâdeden... Kânî’nin mektubundan alıntılanan yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seci
B
Cinas
C
Tecnis
D
Kafiye
E
Tenasüp
Soru 13

“Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler”
“Ehl-i feyzin eseri kalmasa da nâmı kalır”
“Pes rif atlere ziynet ile rif’at gelmez”
Yukarıdaki mısra-ı bercesteleriyle tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşmet
B
Koca Ragıp Paşa
C
Şeyhülislam Esat
D
Nabi
E
Çelebizade Asım
Soru 14

Raşit’in tesiriyle Münif mahlasını alarak Nabî’nin hîkemi şiir tarzını benimseyen şairin ilk şiirlerinde kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicrî
B
Hıbrî
C
Hezarî
D
Haşmet
E
Hevayî
Soru 15

Bûydan hoş rengden pâkîzedir nâzük tenin
Beslemiş koynunda gûyâ kim gül-i ra‘nâ seni
Yukarıdaki beyitte “gül-i ra£nâ”nın istiare yoluyla yerine kullanıldığı varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Peygamber
B
Uçarı kadın
C
Bebek
D
Sevgili
E
Anne
Soru 16

Tezkirelerde kendine has tarzı olan hoş edalı bir şair olarak takdim edilen Nevres’in döneminde hak ettiği ilgiyi görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul’da yaşamaması
B
Saygın bir meslek sahibi olmaması
C
Sürgün şairlerden olması
D
Divan tertip etmemesi
E
Şiirlerinin kapalı, anlaşılmaz olması
Soru 17

Hz. Muhammed'in Kuşkusuz siz, on dördünde (dolunay halinde) ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi göreceksiniz. sözünün kaynaklık ettiği, cennette Allah'ı görme olayına ne ad verilir?

A
Bekabillah
B
Beytullah
C
İnayetullah
D
Fenafillah
E
Rü'yetullah
Soru 18

Basıcak ceyş-i Habeş gibi benefşe çemeni
Süsene tîgi levendâne kuşandurdı sabâ
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şair tecahül-i ârifâne ile baharda olup bitenden habersizmiş gibi görünmektedir.
B
Benefşe, çemen ve süsen kelimeleriyle tenasüp yapılmıştır.
C
Sabah rüzgârı, bahçeyi korumak için zambaklara kılıç kuşandırmıştır.
D
Menekşe, Habeş askerine benzetilmiştir.
E
Bahçede menekşeler, zambaklar açmıştır.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x