XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

III. Selim’in kardeşi Hatice Sultan’ın hizmetine girerek Neşatabad Sarayındaki klasik tezyinatı kazıyıp yerine barok ve rokoko süslemeler yapan, köşkün bahçesini de labirent şeklinde yeniden düzenleyen ressam ve mimar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mike Dash
B
La Baronne de Tott
C
Salvatore Valeri
D
Antoine Ignace Melling
E
Giovanni Jean Brindesi
Soru 2

“Usulü’l-Hikem fi-Nizami’l-Ümem” adlı eserinde, devletin geri kalması ve çeşitli devlet yönetim şekilleri hakkında bilgi vererek, modern devletlerin akla dayanan yöntemlerle yönetildiğini, bu yönetim şeklinde din ve gelenekten ziyade bilgi ve bilimin önemli olduğunu anlatan Osmanlı bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katip Çelebi
B
İbrahim Müteferrika
C
Cevdet Paşa
D
Ebubekir Ratip Efendi
E
Ahmet Resmi Efendi
Soru 3

Muradın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
Belî söz bilmezüz amma biraz irfanımız vardır
Yukarıdaki beyitte Nedim, “Belî söz bilmezüz” ibaresini hangi amaçla kullanmıştır?

A
Medreseli ağzını alaya almak için
B
Tumturaklı söz söylemeye tenezzül etmediğini göstermek için
C
Söze gerek duymadan da anlaşılabileceğini vurgulamak için
D
irfan meclislerindeki konuşma tarzını hatırlatmak için
E
Muhatabına karşı bilgisiz görünmek için
Soru 4

Der anun âb-ı şâdırvân-ı kasrına gül-i hursîd
Seni ben sînem içre perveriş kıldım gül-âbımsın
Yukarıdaki beyitte altı çizili tamlamalarla kapalı istiare yoluyla kastedilenler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Güneş-gül suyu
B
Gül-su
C
Saray-sultan
D
Anne-çocuk
E
Güneş-gül
Soru 5

Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
Benzer esîr-i turra-i canansın ey gönül
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
B
mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
C
mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
D
mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
E
mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
Soru 6

Narhı altmışlığa erdi hele târihlerin
Pek ucuzlandı bu bâzârda kâlâ-yı sühan
Yukarıdaki beyitte Sümbülzade Vehbi’nin eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi sıkıntılar kültür ve sanat hayatını da olumsuz etkilemiştir.
B
iyiyi kötüden ayırmanın imkanı kalmamış, pazarda değerli değersiz karışmıştır.
C
Altmış yaşından önce şairlerin kendilerini kanıtlama şansı kalmamıştır.
D
Caize peşinde koşan şairler yüzünden tarih manzumelerinin sayısı artmıştır.
E
Tarih kitapları itibarını kaybetmiş, değersiz kumaşlar gibi pazara düşmüştür.
Soru 7

XVIII. yüzyıl Divan edebiyatının üslup sahibi şairleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nedim ve Şeyh Galip
B
Naili ve Nefi
C
Fıtnat ve Şeyhülislam ishak
D
Nahifi ve Kâmî
E
Enis Dede ve Baki
Soru 8

Nedim daha hayattayken şiirlerindeki yeniliği fark ederek onu “tâze-zebân” sıfatıyla nitelendiren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar Dede
B
Raşit
C
Safayî
D
Asım
E
Salim
Soru 9

Patrona Halil İsyam’mn gerçekleştiği tarihte Nedim'in bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmut Paşa Mahkemesinde kadı idi.
B
Molla Kirimi Medresesinde müderris idi.
C
Mahmut Paşa Mahkemesinde naib idi.
D
Damat İbrahim Paşa’nın hafız-ı kütübüydü.
E
Sekban Ali Paşa Medresesinde müderris idi.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Nedim tarzında şiir söyleyen şairlerden biri değildir?

A
Neylî
B
izzet Al i Paşa
C
Koca Ragıp Paşa
D
Vahit
E
İsmail Beliğ
Soru 11

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
Nazeninim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
Sandım olmuş ceste birfevvâre-i âb-ı hayât
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni
Yukarıdaki beyitlerde “güllü dîbâ” ve “fevvâre” gibi kullanımlar Nedim’in şiirinin hangi özelliğini yansıtır?

A
Nedim’in şiirlerinde giyim kuşamla ilgili benzetmelere sıkça rastlanır.
B
Nedim’in şiirlerinde günlük hayattan izler görülür.
C
Nedim hem sade hem de terkipli ibareleri aynı gazelde kullanır.
D
Nedim’in şiirlerinde derinlik kaygısı yoktur.
E
Nedim şiirde ses ve anlam uyumuna özellikle dikkat eder.
Soru 12

Elin koy sîne-i billûra rahm et âşıka zîrâ
Beyaz üzre bizim de pençe bir fermânımız vardır
Yukarıdaki beyitte “elin koy sîne-i billûra” ifadesiyle yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
iham-ı tenasüb
B
Kinaye
C
Telmih
D
Mecaz-ı mürsel
E
Teşhis
Soru 13

Enderunlu Fazıl’ın Hubanname adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şehrengiz geleneğine eklenebilecek bir eserdir.
B
Aruzun “feilâtün feilâtün feilün” kalıbıyla yazılmış bir mesnevidir.
C
İstanbul kadınlarının güzelliklerini anlatır.
D
Reisülküttab Ebubekir Ratip Efendi’ye ithaf edilmiştir.
E
Fransızcaya çevrilen eser Reşit imrahor tarafından günümüz Türkçesine kazandırılmıştır.
Soru 14

Divan edebiyatında anlamın ön plana çıktığı, girift ve yeni mazmunlarla yüklü muğlak, tasannulu söyleyişe dayanan bediî üslup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik
B
Üslub-ı Bâzgeşt
C
Mahallî/folklorik
D
Hikemî
E
Sebk-i Hindî
Soru 15

Nedim’in anne tarafından soyunun dayandığı aile, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köprülüzadeler
B
Karaçelebizadeler
C
Müeyyedzadeler
D
Mülakkabzadeler
E
Kınalızadeler
Soru 16

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfi Hârûtun demek mümkin ki nâl olmuş sana
Yukarıdaki beyte göre, Harut’a şöhretini kazandıran meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyücülük
B
Berberlik
C
Mürekkepçilik
D
Divitçilik
E
Hattatlık
Soru 17

Tarih düşürme sanatının XVIII. yüzyıldaki en önemli ustaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Haşmet ve Pertev
B
Kâmî ve Samî
C
Dürrî ve Sürurî
D
Nahifî ve Neylî
E
Nedim ve Şeyh Galip
Soru 18

Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhîde
Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın
Yukarıdaki beyitte ve genel olarak divan şiirinin mitolojik kaynaklarında “nâhîd” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A
Haznedar
B
Vezir
C
Katip
D
Sultan
E
Çalgıcı
Soru 19

Divanında biri feleğe övgü tarzında olmak üzere doksandan fazla kaside bulunan Enderunlu Fazıl'ın bu kadar çok kaside yazmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendisini sürekli koruyacak bir hami bulamaması
B
Sürekli köşk ve saraylarda yaşadığı için hayat tarzının gereği olarak kaside yazması
C
Kaside şairi olarak tanındığı için çevresinin beklentilerini karşılamak istemesi
D
Enderunlu şairlerin kaside söylemeye genel eğilimlerinin olması
E
Nefi’yi örnek aldığı için onun methiyeci tarzını sürdürmesi
Soru 20

Divan şiirini eleştirmesine rağmen Nedim’i Türk dilinin en büyük şairi sayan Tanzimat Dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Akif Paşa
C
Namık Kemal
D
Şemseddin Sami
E
Münif Paşa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x