XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Enderunlu Fazıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Neşatengiz” adını verdiği divanındaki manzumeleri ve tarihleri Osmanlı şiir geleneği içinde yer edinmesini sağlamıştır.
B
Hayatının büyük bir bölümünü sürgün ve affedilme arasında geçirdiğinden dönemin yöneticilerine çok sayıda kaside yazmıştır.
C
Bazı şiirlerinde Yahudilik ve Hristiyanlıkla ilgili kavramlara yer vermiştir.
D
Divanında başta tarih ve coğrafya olmak üzere çeşitli ilimlerden aldığı kavramlarla örülmüş şiirleri vardır.
E
İstanbul manzaralarını ve sosyal olayları ve gerçek sevgili tipine ait güzellik unsurlarını özgün tarzda anlatmıştır.
Soru 2

XVIII. yüzyılın vakanüvis tarihçilerinden hangi üçünün tarihi tek bir kitapta toplanarak basılmıştır?

A
Raşit, Âsim, Şâkir
B
Âsim, Samî, Şefik
C
Şefik, Izzî, Subhî
D
Samî, Şakir, Subhî
E
Raşit, Izzî, Sami
Soru 3

Kaldı ki sinn-i şerîfleri tashîhine dâ’ir bazı su’âlin cevâbı mîrâhûr ağa kullarının takrîr-i sıhhat-semîrine ihâle olundukda nev‘-i beşere mahsûs olan ‘ömr-i tabî‘îyi birkaç kerre tekmîl idüp..
Yukarıdaki cümleye göre atın hangi özelliği ile ilgili Mirahur Ağa’ya soru yöneltilmiştir?

A
Yaşı
B
Cinsi
C
Fiyatı
D
Rengi
E
Toynakları
Soru 4

“Bir büyük devlet düzeni, bu düzeni yöneten insanlar, pek çok ilgi çekici yönüyle günlük hayat, bizim insanımızın meydana getirdiği bir şehir kültürünün olanca zenginliği, bugün yalnızca övünç duyulabilecek bir üstünlüğü yansıtan bütün sesler, renkler ve görüntüler ve daha neleriyle yaşanmış bir tarih dönemi, ihtişam ve bu ihtişama yaraşır bir devlet ve düğün şöleni”
Vehbi’nin Surname’si ile ilgili yukarıdaki değerlendirmeleri yapan ve eseri ilk neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Arslan
B
Mertol Tulum
C
Beynun Akyavaş
D
Fahir İz
E
Mücteba Ilgürel
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıldaki başlıca mensur türler arasında yer almaz?

A
Mesnevi
B
Biyografi
C
Tarih
D
Gazavatname
E
Sûrname
Soru 6


Yukarıdaki beytin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ol nikâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâ senin
B
Ol nigâh-ı çeşmiz her âlûddan mey-nûş-ı nâz/Bin mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
C
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
D
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-i âlevden mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı ter-kes-i şehlâsının
E
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mînû-veş nâz/Ben mestânesi hımâr-ı nergis-i şehlâsının
Soru 7

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Yukarıdaki beyitte Şeyh Galib aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir?

A
Şevket-i Buharî
B
Hz. Âdem
C
Mevlana
D
Esrar Dede
E
insan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hikemî üslubun XVIII. yüzyıldaki temsilcilerinden biri değildir?

A
Raşit
B
Seyyit Vehbî
C
Münif
D
Koca Ragıp Paşa
E
Kânî
Soru 9

XVIII. yüzyılda hece ölçüsünü en cok kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyit Vehbî
B
Nahifî
C
Enderunlu Fazıl
D
Vahit Mahtumî
E
Nedim
Soru 10

İlhamî mahlasıyla şiirler söyleyen; şimşirlik kasrındaki kafes hayatını ve saltanat yıllarında yaşadığı ıstırapları içtenlikle dile getirdiği hasbihâl türü şiirleriyle dikkati çeken Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Ahmet
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
III. Selim
D
I. Mahmut
E
Fatih Sultan Mehmet
Soru 11

Hoş geldin eyâ berîd-i cânân
Bahş et bana bir nüvîd-i cânân
Cân ola fedâ-yı îd-i cânân
Bî-sûd ola mı ümîd-i cânân
Yârin bize bir selâmı yok mu
Yukarıdaki bendin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
B
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
C
Mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün
D
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
E
Mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
Soru 12

Haşmet’in, III. Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultan’ın doğumu üzerine yapılan şenlikleri anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Velayetnâme
B
Viladetnâme-i Hümayun
C
Hazin Surnamesi
D
Hamiletü’l-Küberâ
E
Gülzâr-ı Sulehâ
Soru 13

Arapça ve Farsça'nın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini de bilen; Lügat-ı Talyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevres-i Kadim
B
Esrar Dede
C
Koca Ragıp Paşa
D
Şeyhülislam Yahya
E
Münif Paşa
Soru 14

Tasavvufun sembolik diliyle Hüsn ü Aşk’ı yorumlayanlar Şeyh Galib’in “Sühan” adını verdiği mesnevi kahramanıyla neyi kasdettiğini ileri sürmektedirler?

A
Mevlevi tekkesini
B
Müridin gönlünü
C
Mutlak güzeli
D
Manevi yolculuktaki engelleri
E
Mevlana veya Mesneviyi
Soru 15


Yukarıdaki beyitte divan şiirinde farklı anlayışları simgeleyen tiplerden biri beğenilen özellikleriyle yer almaktadır. Bu tip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alim
B
Arif
C
Kalender
D
Rind
E
Zahid
Soru 16

Şeyhî Mehmet Efendi tarafından kaleme alınan ve şakayık zeyillerinden edebiyat araştırmaları için en önemlisi sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Tuhfe-i Hattatin
C
Hadikatü’l-Cevami
D
Devhatü’l-Meşayih
E
Vakayi’u’l-Fuzala
Soru 17

Dedi dilber eylemezdim bûse-i la’lim dirîg
Kand ile beslerdim olsaydı eğer cerrâr bir
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgili, şeker yerine âşıkları öpücükle beslerdim, dedi.
B
Sevgili, o kadar isteyen var ki, kime öpücük vereyim, dedi.
C
Sevgili, isteyen bir kişi olsaydı, dudağımdan öpücüğü esirgemezdim, onu şekerle beslerdim, dedi.
D
Sevgili, âşıkların buse yerine şeker istediklerini, söyledi.
E
Sevgili, dudağımdan öpücüğü esirgemezdim, isteyen sadece bir kişi olsa ona şeker verirdim, dedi.
Soru 18

Gül âteş gül-bün âteş gülşen âteş cûybar âteş
Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezar âteş
Yukarıdaki beyitte “semender-tıynetân” sözcükleri ile örneklendirilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terdit
B
Tekrir
C
Tevriye
D
İstiare
E
Tecrit
Soru 19

Şairliğinden ziyade birçok önemli şahsiyetin yetişmesine katkıda bulunması ve yazdığı mahlasnameleri ile büyük bir şöhrete kavuşan devrin renkli şahsiyetlerinden biridir. Şair, hayatını Mesnevi okutmaya ve gençlere Farsça öğretmeye adamıştır.
Yukarıda sözü edilen XVIII. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beliğ
B
Hoca Neşet
C
Kâmî
D
Esrar Dede
E
Feyzî
Soru 20

XVIII. yüzyılda şairlerin yenilik arzusunun yol açtığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairlerin yüzünü, iç ve dış gerçekliğe daha fazla çevirmelerine
B
Tabiatla ilgili şiirlerin çoğalmasına
C
Tasavvufi konulara rağbetin artmasına
D
Âşıkane konulara rağbetin artmasına
E
Hiciv ve tehzilin artmasına
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x