XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şehrengiz geleneğine eklemlenebilecek bu eser, aruzun fe'ilâtün fe'ilâün fe'ilün kalıbıyla yazılmış 796 beyitten oluşan bir mesnevidir. Bu mesnevi Hangi memlekette güzel çoktur? sorusuna cevap olmak üzere yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen Enderunlu Fazıl'a ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çenginame
B
Defter-i Aşk
C
Hubanname
D
Zenanname
E
Sahaifü’l-Ahbar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıldaki başlıca mensur türler arasında yer almaz?

A
Tarih
B
Biyografi
C
Mesnevi
D
Gazavatname
E
Sûrname
Soru 3

“Bir büyük devlet düzeni, bu düzeni yöneten insanlar, pek çok ilgi çekici yönüyle günlük hayat, bizim insanımızın meydana getirdiği bir şehir kültürünün olanca zenginliği, bugün yalnızca övünç duyulabilecek bir üstünlüğü yansıtan bütün sesler, renkler ve görüntüler ve daha neleriyle yaşanmış bir tarih dönemi, ihtişam ve bu ihtişama yaraşır bir devlet ve düğün şöleni”
Vehbi’nin Surname’si ile ilgili yukarıdaki değerlendirmeleri yapan ve eseri ilk neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beynun Akyavaş
B
Mehmet Arslan
C
Mertol Tulum
D
Fahir İz
E
Mücteba Ilgürel
Soru 4

Narhı altmışlığa erdi hele târihlerin
Pek ucuzlandı bu bâzârda kâlâ-yı sühan
Yukarıdaki beyitte Sümbülzade Vehbi’nin eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İyiyi kötüden ayırmanın imkanı kalmamış, pazarda değerli değersiz karışmıştır.
B
Altmış yaşından önce şairlerin kendilerini kanıtlama şansı kalmamıştır.
C
Tarih kitapları itibarını kaybetmiş, değersiz kumaşlar gibi pazara düşmüştür.
D
Caize peşinde koşan şairler yüzünden tarih manzumelerinin sayısı artmıştır.
E
Maddi sıkıntılar kültür ve sanat hayatını da olumsuz etkilemiştir.
Soru 5

Tezkirelerde kendine has tarzı olan hoş edalı bir şair olarak takdim edilen Nevres’in döneminde hak ettiği ilgiyi görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürgün şairlerden olması
B
Divan tertip etmemesi
C
İstanbul’da yaşamaması
D
Saygın bir meslek sahibi olmaması
E
Şiirlerinin kapalı, anlaşılmaz olması
Soru 6

“Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler”
“Ehl-i feyzin eseri kalmasa da nâmı kalır”
“Pes rif atlere ziynet ile rif’at gelmez”
Yukarıdaki mısra-ı bercesteleriyle tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Esat
B
Koca Ragıp Paşa
C
Nabi
D
Çelebizade Asım
E
Haşmet
Soru 7

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Yukarıdaki beyitte Şeyh Galib aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir?

A
Esrar Dede
B
Mevlana
C
Hz. Âdem
D
Şevket-i Buhar!
E
İnsan
Soru 8

Baki ve Şeyhülislam Yahya’da en güzel ifadesini bulan klasik üslubu “tarz-ı hasen” diye nitelendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev
B
Sünbülzade Vehbi
C
Seyyit Vehbi
D
Kâm!
E
Beliğ
Soru 9


Yukarıdaki beytin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ol nikâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâ senin
B
Ol nigâh-ı çeşmiz her âlûddan mey-nûş-ı nâz/Bin mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
C
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-i âlevden mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı ter-kes-i şehlâsının
D
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
E
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mînû-veş nâz/Ben mestânesi hımâr-ı nergis-i şehlâsının
Soru 10

Ahmet Lutfî adlı bir mahkeme kâtibi, 1708-1740 tarihleri arasında yetişen yirmi şairin biyografisini içeren bir Tezkire-i Şuara yazmıştır.
Bu eserde biyografilerine yer verilen şairler hangi şehirde yetişmiştir?

A
Tekirdağ
B
Bursa
C
Edirne
D
Konya
E
Kütahya
Soru 11

Patrona Halil İsyanı’nın gerçekleştiği tarihte Nedim'in bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sekban Ali Paşa Medresesinde müderris idi.
B
Mahmut Paşa Mahkemesinde naib idi.
C
Damat İbrahim Paşa’nın hafız-ı kütübüydü.
D
Molla Kirimi Medresesinde müderris idi.
E
Mahmut Paşa Mahkemesinde kadı idi.
Soru 12

Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhîde
Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın
Yukarıdaki beyitte ve genel olarak divan şiirinin mitolojik kaynaklarında “nâhîd” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A
Haznedar
B
Çalgıcı
C
Sultan
D
Vezir
E
Katip
Soru 13

İlhamî mahlasıyla şiirler söyleyen; şimşirlik kasrındaki kafes hayatını ve saltanat yıllarında yaşadığı ıstırapları içtenlikle dile getirdiği hasbihâl türü şiirleriyle dikkati çeken Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Ahmet
B
I. Mahmut
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
III. Selim
Soru 14

Tarikat bağlısının kendi manevi gelişmişlik düzeyini gizlemek amacıyla giyim kuşamı, söz ve davranışlarıyla halkın ayıplamasına neden olacak bir görüntü vermesi aşağıdaki tasavvufi terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A
Seyrüsüluk
B
Dervişlik
C
Halvetilik
D
Melamilik
E
Nakşibendilik
Soru 15

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûna salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana
Şem'ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni
Şeyh Galip’in yukarıda beşinci bendi alıntılanan şiirinin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terbi
B
Murabba
C
Rubai
D
Kıta
E
Taştir
Soru 16

Âdeme muttasıl ol tâ ki cüda olmayasın
Secdeler eyle ki merdûd-ı Huda olmayasın
Şeyh Galib’in yukarıdaki beytinde telmihte bulunduğu inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslâm’dan çıkanların tarihte cezalandırılmış olması
B
Âdem’in topraktan, Şeytan’ın yaratılması ateşten
C
Şeytan’ın Hz. Âdem’e secde kaçınması etmekten
D
Hz. Âdem ile Havva’nın kovulması cennetten
E
insanoğlunun Allah’a ibadet etsin diye yaratılması
Soru 17

Arapça ve Farsça'nın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini de bilen; Lügat-ı Talyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevres-i Kadim
B
Esrar Dede
C
Şeyhülislam Yahya
D
Münif Paşa
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 18

XVIII. yüzyılın vakanüvis tarihçilerinden hangi üçünün tarihi tek bir kitapta toplanarak basılmıştır?

A
Âsim, Samî, Şefik
B
Raşit, Âsim, Şâkir
C
Şefik, izzî, Subhî
D
Samî, Şakir, Subhî
E
Raşit, izzî, Sami
Soru 19

Şeyhî Mehmet Efendi tarafından kaleme alman ve şakayık zeyillerinden edebiyat araştırmaları için en önemlisi sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Tuhfe-i Hattatin
C
Hadikatü’l-Cevami
D
Devhatüî-Meşayih
E
Vakayi’u’l-Fuzala
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x